ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ

Ὦ γῆς παλαιὸν ἄργος, Ἰνάχου ῥοαί, ὅθεν ποτ' ἄρας ναυσὶ χιλίαις Ἄρη ἐς γῆν ἔπλευσε Τρῳάδ' Ἀγαμέμνων ἄναξ. κτείνας δὲ τὸν κρατοῦντ' ἐν Ἰλιάδι χθονὶ Πρίαμον, ἑλών τε Δαρδάνου κλεινὴν πόλιν, ἀφίκετ' ἐς τόδ' Ἄργος, ὑψηλῶν δ' ἐπὶ ναῶν ἔθηκε σκῦλα πλεῖστα βαρβάρων. κἀκεῖ μὲν εὐτύχησεν· ἐν δὲ δώμασι θνῄσκει γυναικὸς πρὸς Κλυταιμήστρας δόλῳ καὶ τοῦ Θυέστου παιδὸς Αἰγίσθου χερί. 10 χὣ μὲν παλαιὰ σκῆπτρα Ταντάλου λιπὼν ὄλωλεν, Αἴγισθος δὲ βασιλεύει χθονός, ἄλοχον ἐκείνου Τυνδαρίδα κόρην ἔχων. οὓς δ' ἐν δόμοισιν ἔλιφ' ὅτ' ἐς Τροίαν ἔπλει, ἄρσενά τ' Ὀρέστην θῆλύ τ' Ἠλέκτρας θάλος, τὸν μὲν πατρὸς γεραιὸς ἐκκλέπτει τροφεὺς μέλλοντ' Ὀρέστην χερὸς ὑπ' Αἰγίσθου θανεῖν Στροφίῳ τ' ἔδωκε Φωκέων ἐς γῆν τρέφειν· ἣ δ' ἐν δόμοις ἔμεινεν Ἠλέκτρα πατρός, ταύτην ἐπειδὴ θαλερὸς εἶχ' ἥβης χρόνος, 20 μνηστῆρες ᾔτουν Ἑλλάδος πρῶτοι χθονός. δείσας δὲ μή τῳ παῖδ' ἀριστέων τέκοι Ἀγαμέμνονος ποινάτορ', εἶχεν ἐν δόμοις Αἴγισθος οὐδ' ἥρμοζε νυμφίῳ τινί. ἐπεὶ δὲ καὶ τοῦτ' ἦν φόβου πολλοῦ πλέων, μή τῳ λαθραίως τέκνα γενναίῳ τέκοι, κτανεῖν σφε βουλεύσαντος, ὠμόφρων ὅμως μήτηρ νιν ἐξέσῳσεν Αἰγίσθου χερός. ἐς μὲν γὰρ ἄνδρα σκῆψιν εἶχ' ὀλωλότα, παίδων δ' ἔδεισε μὴ φθονηθείη φόνῳ. 30 ἐκ τῶνδε δὴ τοιόνδ' ἐμηχανήσατο Αἴγισθος· ὃς μὲν γῆς ἀπηλλάχθη φυγὰς Ἀγαμέμνονος παῖς, χρυσὸν εἶφ' ὃς ἂν κτάνῃ, ἡμῖν δὲ δὴ δίδωσιν Ἠλέκτραν ἔχειν δάμαρτα, πατέρων μὲν Μυκηναίων ἄπο γεγῶσιν-οὐ δὴ τοῦτό γ' ἐξελέγχομαι· λαμπροὶ γὰρ ἐς γένος γε, χρημάτων δὲ δὴ πένητες, ἔνθεν ηὑγένει' ἀπόλλυται- ὡς ἀσθενεῖ δοὺς ἀσθενῆ λάβοι φόβον. εἰ γάρ νιν ἔσχεν ἀξίωμ' ἔχων ἀνήρ, 40 εὕδοντ' ἂν ἐξήγειρε τὸν Ἀγαμέμνονος φόνον δίκη τ' ἂν ἦλθεν Αἰγίσθῳ τότε. ἣν οὔποθ' ἁνὴρ ὅδε-σύνοιδέ μοι Κύπρις- ᾔσχυνεν εὐνῇ· παρθένος δ' ἔτ' ἐστὶ δή. αἰσχύνομαι γὰρ ὀλβίων ἀνδρῶν τέκνα λαβὼν ὑβρίζειν, οὐ κατάξιος γεγώς. στένω δὲ τὸν λόγοισι κηδεύοντ' ἐμοὶ ἄθλιον Ὀρέστην, εἴ ποτ' εἰς Ἄργος μολὼν γάμους ἀδελφῆς δυστυχεῖς ἐσόψεται. ὅστις δέ μ' εἶναί φησι μῶρον, εἰ λαβὼν 50 νέαν ἐς οἴκους παρθένον μὴ θιγγάνω, γνώμης πονηροῖς κανόσιν ἀναμετρούμενος τὸ σῶφρον, ἴστω καὐτὸς αὖ τοιοῦτος ὤν.ΗΛΕΚΤΡΑ

ὦ νὺξ μέλαινα, χρυσέων ἄστρων τροφέ, ἐν ᾗ τόδ' ἄγγος τῷδ' ἐφεδρεῦον κάρᾳ φέρουσα πηγὰς ποταμίας μετέρχομαι- οὐ δή τι χρείας ἐς τοσόνδ' ἀφιγμένη, ἀλλ' ὡς ὕβριν δείξωμεν Αἰγίσθου θεοῖς- γόους τ' ἀφίημ' αἰθέρ' ἐς μέγαν πατρί. ἡ γὰρ πανώλης Τυνδαρίς, μήτηρ ἐμή, 60 ἐξέβαλέ μ' οἴκων, χάριτα τιθεμένη πόσει· τεκοῦσα δ' ἄλλους παῖδας Αἰγίσθῳ πάρα πάρεργ' Ὀρέστην κἀμὲ ποιεῖται δόμων . . .ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ

τί γὰρ τάδ', ὦ δύστην', ἐμὴν μοχθεῖς χάριν πόνους ἔχουσα, πρόσθεν εὖ τεθραμμένη, καὶ ταῦτ' ἐμοῦ λέγοντος οὐκ ἀφίστασαι;


ΗΛΕΚΤΡΑ ἐγώ σ' ἴσον θεοῖσιν ἡγοῦμαι φίλον· ἐν τοῖς ἐμοῖς γὰρ οὐκ ἐνύβρισας κακοῖς. μεγάλη δὲ θνητοῖς μοῖρα συμφορᾶς κακῆς ἰατρὸν εὑρεῖν, ὡς ἐγὼ σὲ λαμβάνω. 70 δεῖ δή με κἀκέλευστον εἰς ὅσον σθένω μόχθου 'πικουφίζουσαν, ὡς ῥᾷον φέρῃς, συνεκκομίζειν σοι πόνους. ἅλις δ' ἔχεις τἄξωθεν ἔργα· τἀν δόμοις δ' ἡμᾶς χρεὼν ἐξευτρεπίζειν. εἰσιόντι δ' ἐργάτῃ θύραθεν ἡδὺ τἄνδον εὑρίσκειν καλῶς.

ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ εἴ τοι δοκεῖ σοι, στεῖχε· καὶ γὰρ οὐ πρόσω πηγαὶ μελάθρων τῶνδ'. ἐγὼ δ' ἅμ' ἡμέρᾳ βοῦς εἰς ἀρούρας ἐσβαλὼν σπερῶ γύας. ἀργὸς γὰρ οὐδεὶς θεοὺς ἔχων ἀνὰ στόμα 80 βίον δύναιτ' ἂν ξυλλέγειν ἄνευ πόνου.
ΟΡΕΣΤΗΣ

Πυλάδη, σὲ γὰρ δὴ πρῶτον ἀνθρώπων ἐγὼ πιστὸν νομίζω καὶ φίλον ξένον τ' ἐμοί· μόνος δ' Ὀρέστην τόνδ' ἐθαύμαζες φίλων, πράσσονθ' ἃ πράσσω δείν' ὑπ' Αἰγίσθου παθών, ὅς μου κατέκτα πατέρα . . . χἡ πανώλεθρος μήτηρ. ἀφῖγμαι δ' ἐκ θεοῦ μυστηρίων Ἀργεῖον οὖδας οὐδενὸς ξυνειδότος, φόνον φονεῦσι πατρὸς ἀλλάξων ἐμοῦ. νυκτὸς δὲ τῆσδε πρὸς τάφον μολὼν πατρὸς 90 δάκρυά τ' ἔδωκα καὶ κόμης ἀπηρξάμην πυρᾷ τ' ἐπέσφαξ' αἷμα μηλείου φόνου, λαθὼν τυράννους οἳ κρατοῦσι τῆσδε γῆς. καὶ τειχέων μὲν ἐντὸς οὐ βαίνω πόδα, δυοῖν δ' ἅμιλλαν ξυντιθεὶς ἀφικόμην πρὸς τέρμονας γῆς τῆσδ', ἵν' ἐκβάλω ποδὶ ἄλλην ἐπ' αἶαν, εἴ μέ τις γνοίη σκοπῶν, ζητῶν τ' ἀδελφήν· φασὶ γάρ νιν ἐν γάμοις ζευχθεῖσαν οἰκεῖν οὐδὲ παρθένον μένειν· ὡς συγγένωμαι καὶ φόνου ξυνεργάτιν 100 λαβὼν τά γ' εἴσω τειχέων σαφῶς μάθω. νῦν οὖν-Ἕως γὰρ λευκὸν ὄμμ' ἀναίρεται- ἔξω τρίβου τοῦδ' ἴχνος ἀλλαξώμεθα. ἢ γάρ τις ἀροτὴρ ἤ τις οἰκέτις γυνὴ φανήσεται νῷν, ἥντιν' ἱστορήσομεν εἰ τούσδε ναίει σύγγονος τόπους ἐμή. ἀλλ'-εἰσορῶ γὰρ τήνδε προσπόλον τινά, πηγαῖον ἄχθος ἐν κεκαρμένῳ κάρᾳ φέρουσαν-ἑζώμεσθα κἀκπυθώμεθα δούλης γυναικός, ἤν τι δεξώμεσθ' ἔπος 110 ἐφ' οἷσι, Πυλάδη, τήνδ' ἀφίγμεθα χθόνα.
ΗΛΕΚΤΡΑ

σύντειν'-ὥρα-ποδὸς ὁρμάν· ὤ, {[στρ.} ἔμβα, ἔμβα κατακλαίουσα· ἰώ μοί μοι. ἐγενόμαν Ἀγαμέμνονος καί μ' ἔτεκεν Κλυταιμήστρα στυγνὰ Τυνδάρεω κόρα, κικλήσκουσι δέ μ' ἀθλίαν Ἠλέκτραν πολιῆται. φεῦ φεῦ σχετλίων πόνων 120 καὶ στυγερᾶς ζόας. ὦ πάτερ, σὺ δ' ἐν Ἀΐδα κεῖσαι, σᾶς ἀλόχου σφαγαῖς Αἰγίσθου τ', Ἀγάμεμνον. ἴθι τὸν αὐτὸν ἔγειρε γόον, ἄναγε πολύδακρυν ἁδονάν. σύντειν'-ὥρα-ποδὸς ὁρμάν· ὤ, {[ἀντ.} ἔμβα, ἔμβα, κατακλαίουσα· ἰώ μοί μοι. τίνα πόλιν, τίνα δ' οἶκον, ὦ 130 τλᾶμον σύγγον', ἀλατεύεις οἰκτρὰν ἐν θαλάμοις λιπὼν πατρῴοις ἐπὶ συμφοραῖς ἀλγίσταισιν ἀδελφάν; ἔλθοις τῶνδε πόνων ἐμοὶ τᾷ μελέᾳ λυτήρ, ὦ Ζεῦ Ζεῦ, πατρί θ' αἱμάτων ἐχθίστων ἐπίκουρος, Ἄρ- γει κέλσας πόδ' ἀλάταν. θὲς τόδε τεῦχος ἐμῆς ἀπὸ κρατὸς ἑ- {[στρ.} λοῦσ', ἵνα πατρὶ γόους νυχίους 141 ἐπορθροβοάσω, ἰαχάν, Ἀΐδα μέλος, Ἀΐδα, πάτερ, σοι κατὰ γᾶς ἐνέπω γόους οἷς ἀεὶ τὸ κατ' ἦμαρ διέπομαι, κατὰ μὲν φίλαν ὄνυχι τεμνομένα δέραν χέρα τε κρᾶτ' ἐπὶ κούριμον τιθεμένα θανάτῳ σῷ. αἶ αἶ, δρύπτε κάρα· 150 οἷα δέ τις κύκνος ἀχέτας ποταμίοις παρὰ χεύμασιν πατέρα φίλτατον καλεῖ, ὀλόμενον δολίοις βρόχων ἕρκεσιν, ὣς σὲ τὸν ἄθλιον, πάτερ, ἐγὼ κατακλαίομαι, λουτρὰ πανύσταθ' ὑδρανάμενον χροῒ {[ἀντ.} κοίτᾳ ἐν οἰκτροτάτᾳ θανάτου. ἰώ μοι, <ἰώ> μοι πικρᾶς μὲν πελέκεως τομᾶς 160 σᾶς, πάτερ, πικρᾶς δ' ἐκ Τροΐας ὁδίου βουλᾶς· οὐ μίτραισι γυνή σε δέξατ' οὐδ' ἐπὶ στεφάνοις, ξίφεσι δ' ἀμφιτόμοις λυγρὰν Αἰγίσθου λώβαν θεμένα δόλιον ἔσχεν ἀκοίταν. ΧΟΡΟΣ Ἀγαμέμνονος ὦ κόρα, {[στρ.} ἤλυθον, Ἠλέκτρα, ποτὶ σὰν ἀγρότειραν αὐλάν. ἔμολέ τις ἔμολεν γαλακτοπότας ἀνὴρ Μυκηναῖος ὀρειβάτας· 170 ἀγγέλλει δ' ὅτι νῦν τριταί- αν καρύσσουσιν θυσίαν Ἀργεῖοι, πᾶσαι δὲ παρ' Ἥ- ραν μέλλουσιν παρθενικαὶ στείχειν. ΗΛΕΚΤΡΑ οὐκ ἐπ' ἀγλαΐαις, φίλαι, θυμὸν οὐδ' ἐπὶ χρυσέοις ὅρμοις ἐκπεπόταμαι τάλαιν', οὐδ' ἱστᾶσα χοροὺς Ἀργείαις ἅμα νύμφαις εἱλικτὸν κρούσω πόδ' ἐμόν. 180 δάκρυσι νυχεύ- ω, δακρύων δέ μοι μέλει δειλαίᾳ τὸ κατ' ἦμαρ. σκέψαι μου πιναρὰν κόμαν καὶ τρύχη τάδ' ἐμῶν πέπλων, εἰ πρέποντ' Ἀγαμέμνονος κούρᾳ 'σται βασιλείᾳ τᾷ Τροίᾳ θ', ἃ 'μοῦ πατέρος μέμναταί ποθ' ἁλοῦσα. ΧΟΡΟΣ μεγάλα θεός· ἀλλ' ἴθι, {[ἀντ.} καὶ παρ' ἐμοῦ χρῆσαι πολύ- πηνα φάρεα δῦναι, 190 χρύσεά τε-χαρίσαι-προσθήματ' ἀγλαΐας. δοκεῖς τοῖσι σοῖς δακρύοις μὴ τιμῶσα θεούς, κρατή- σειν ἐχθρῶν; οὔτοι στοναχαῖς, ἀλλ' εὐχαῖσι θεοὺς σεβί- ζουσ' ἕξεις εὐαμερίαν, ὦ παῖ. ΗΛΕΚΤΡΑ οὐδεὶς θεῶν ἐνοπᾶς κλύει τᾶς δυσδαίμονος, οὐ παλαι- ῶν πατρὸς σφαγιασμῶν. οἴμοι τοῦ καταφθιμένου 200 τοῦ τε ζῶντος ἀλάτα, ὅς που γᾶν ἄλλαν κατέχει, μέλεος ἀλαί- νων ποτὶ θῆσσαν ἑστίαν, τοῦ κλεινοῦ πατρὸς ἐκφύς. αὐτὰ δ' ἐν χερνῆσι δόμοις ναίω ψυχὰν τακομένα δωμάτων πατρίων φυγάς, οὐρείας ἀν' ἐρίπνας. μάτηρ δ' ἐν λέκτροις φονίοις ἄλλῳ σύγγαμος οἰκεῖ. ΧΟΡΟΣ πολλῶν κακῶν Ἕλλησιν αἰτίαν ἔχει σῆς μητρὸς Ἑλένη σύγγονος δόμοις τε σοῖς ΗΛΕΚΤΡΑ οἴμοι, γυναῖκες, ἐξέβην θρηνημάτων. ξένοι τινὲς παρ' οἶκον οἵδ' ἐφεστίους εὐνὰς ἔχοντες ἐξανίστανται λόχου· φυγῇ σὺ μὲν κατ' οἶμον, ἐς δόμους δ' ἐγὼ φῶτας κακούργους ἐξαλύξωμεν ποδί. ΟΡΕΣΤΗΣ μέν', ὦ τάλαινα· μὴ τρέσῃς ἐμὴν χέρα. 220 ΗΛΕΚΤΡΑ ὦ Φοῖβ' Ἄπολλον· προσπίτνω σε μὴ θανεῖν. ΟΡΕΣΤΗΣ ἄλλους κτάνοιμι μᾶλλον ἐχθίους σέθεν. ΗΛΕΚΤΡΑ ἄπελθε, μὴ ψαῦ' ὧν σε μὴ ψαύειν χρεών. ΟΡΕΣΤΗΣ οὐκ ἔσθ' ὅτου θίγοιμ' ἂν ἐνδικώτερον. ΗΛΕΚΤΡΑ καὶ πῶς ξιφήρης πρὸς δόμοις λοχᾷς ἐμοῖς; ΟΡΕΣΤΗΣ μείνασ' ἄκουσον, καὶ τάχ' οὐκ ἄλλως ἐρεῖς. ΗΛΕΚΤΡΑ ἕστηκα· πάντως δ' εἰμὶ σή· κρείσσων γὰρ εἶ. ΟΡΕΣΤΗΣ ἥκω φέρων σοι σοῦ κασιγνήτου λόγους. ΗΛΕΚΤΡΑ ὦ φίλτατ', ἆρα ζῶντος ἢ τεθνηκότος; ΟΡΕΣΤΗΣ ζῇ· πρῶτα γάρ σοι τἀγάθ' ἀγγέλλειν θέλω. 230 ΗΛΕΚΤΡΑ εὐδαιμονοίης, μισθὸν ἡδίστων λόγων. ΟΡΕΣΤΗΣ κοινῇ δίδωμι τοῦτο νῷν ἀμφοῖν ἔχειν. ΗΛΕΚΤΡΑ ποῦ γῆς ὁ τλήμων τλήμονας φυγὰς ἔχων; {Ορ.} οὐχ ἕνα νομίζων φθείρεται πόλεως νόμον. ΗΛΕΚΤΡΑ οὔ που σπανίζων τοῦ καθ' ἡμέραν βίου; ΟΡΕΣΤΗΣ ἔχει μέν, ἀσθενὴς δὲ δὴ φεύγων ἀνήρ. ΗΛΕΚΤΡΑ λόγον δὲ δὴ τίν' ἦλθες ἐκ κείνου φέρων; ΟΡΕΣΤΗΣ εἰ ζῇς, ὅπου τε ζῶσα συμφορᾶς ἔχεις. ΗΛΕΚΤΡΑ οὐκοῦν ὁρᾷς μου πρῶτον ὡς ξηρὸν δέμας. ΟΡΕΣΤΗΣ λύπαις γε συντετηκός, ὥστε με στένειν. 240 ΗΛΕΚΤΡΑ καὶ κρᾶτα πλόκαμόν τ' ἐσκυθισμένον ξυρῷ. ΟΡΕΣΤΗΣ δάκνει σ' ἀδελφὸς ὅ τε θανὼν ἴσως πατήρ. ΗΛΕΚΤΡΑ οἴμοι, τί γάρ μοι τῶνδέ γ' ἐστὶ φίλτερον; ΟΡΕΣΤΗΣ φεῦ φεῦ· τί δαὶ σὺ σῷ κασιγνήτῳ, δοκεῖς; ΗΛΕΚΤΡΑ ἀπὼν ἐκεῖνος, οὐ παρὼν ἡμῖν φίλος. ΟΡΕΣΤΗΣ ἐκ τοῦ δὲ ναίεις ἐνθάδ' ἄστεως ἑκάς; ΗΛΕΚΤΡΑ ἐγημάμεσθ', ὦ ξεῖνε, θανάσιμον γάμον. ΟΡΕΣΤΗΣ ᾤμωξ' ἀδελφὸν σόν. Μυκηναίων τίνι; ΗΛΕΚΤΡΑ οὐχ ᾧ πατήρ μ' ἤλπιζεν ἐκδώσειν ποτέ. ΟΡΕΣΤΗΣ εἴφ', ὡς ἀκούσας σῷ κασιγνήτῳ λέγω. 250 ΗΛΕΚΤΡΑ ἐν τοῖσδ' ἐκείνου τηλορὸς ναίω δόμοις. ΟΡΕΣΤΗΣ σκαφεύς τις ἢ βουφορβὸς ἄξιος δόμων. ΗΛΕΚΤΡΑ πένης ἀνὴρ γενναῖος ἔς τ' ἔμ' εὐσεβής. ΟΡΕΣΤΗΣ ἡ δ' εὐσέβεια τίς πρόσεστι σῷ πόσει; ΗΛΕΚΤΡΑ οὐπώποτ' εὐνῆς τῆς ἐμῆς ἔτλη θιγεῖν. ΟΡΕΣΤΗΣ ἅγνευμ' ἔχων τι θεῖον ἤ σ' ἀπαξιῶν; ΗΛΕΚΤΡΑ γονέας ὑβρίζειν τοὺς ἐμοὺς οὐκ ἠξίου. ΟΡΕΣΤΗΣ καὶ πῶς γάμον τοιοῦτον οὐχ ἥσθη λαβών; ΗΛΕΚΤΡΑ οὐ κύριον τὸν δόντα μ' ἡγεῖται, ξένε. ΟΡΕΣΤΗΣ ξυνῆκ'· Ὀρέστῃ μή ποτ' ἐκτείσῃ δίκην. 260 {ΗΛΕΚΤΡΑ τοῦτ' αὐτὸ ταρβῶν, πρὸς δὲ καὶ σώφρων ἔφυ. ΟΡΕΣΤΗΣ φεῦ· γενναῖον ἄνδρ' ἔλεξας, εὖ τε δραστέον. ΗΛΕΚΤΡΑ εἰ δή ποθ' ἥξει γ' ἐς δόμους ὁ νῦν ἀπών. ΟΡΕΣΤΗΣ μήτηρ δέ σ' ἡ τεκοῦσα ταῦτ' ἠνέσχετο; ΗΛΕΚΤΡΑ γυναῖκες ἀνδρῶν, ὦ ξέν', οὐ παίδων φίλαι. ΟΡΕΣΤΗΣ τίνος δέ σ' οὕνεχ' ὕβρισ' Αἴγισθος τάδε; ΗΛΕΚΤΡΑ τεκεῖν μ' ἐβούλετ' ἀσθενῆ, τοιῷδε δούς. ΟΡΕΣΤΗΣ ὡς δῆθε παῖδας μὴ τέκοις ποινάτορας; ΗΛΕΚΤΡΑ τοιαῦτ' ἐβούλευσ'· ὧν ἐμοὶ δοίη δίκην. ΟΡΕΣΤΗΣ οἶδεν δέ σ' οὖσαν παρθένον μητρὸς πόσις; 270 ΗΛΕΚΤΡΑ οὐκ οἶδε· σιγῇ τοῦθ' ὑφαιρούμεσθά νιν. ΟΡΕΣΤΗΣ αἵδ' οὖν φίλαι σοι τούσδ' ἀκούουσιν λόγους; ΗΛΕΚΤΡΑ ὥστε στέγειν γε τἀμὰ καὶ σ' ἔπη καλῶς. ΟΡΕΣΤΗΣ τί δῆτ' Ὀρέστης πρὸς τόδ', Ἄργος ἢν μόλῃ; ΗΛΕΚΤΡΑ ἤρου τόδ'; αἰσχρόν γ' εἶπας· οὐ γὰρ νῦν ἀκμή; ΟΡΕΣΤΗΣ ἐλθὼν δὲ δὴ πῶς φονέας ἂν κτάνοι πατρός; ΗΛΕΚΤΡΑ τολμῶν ὑπ' ἐχθρῶν οἷ' ἐτολμήθη πατήρ. ΟΡΕΣΤΗΣ ἦ καὶ μετ' αὐτοῦ μητέρ' ἂν τλαίης κτανεῖν; ΗΛΕΚΤΡΑ ταὐτῷ γε πελέκει τῷ πατὴρ ἀπώλετο. ΟΡΕΣΤΗΣ λέγω τάδ' αὐτῷ, καὶ βέβαια τἀπὸ σοῦ; 280 ΗΛΕΚΤΡΑ θάνοιμι μητρὸς αἷμ' ἐπισφάξασ' ἐμῆς. ΟΡΕΣΤΗΣ φεῦ· εἴθ' ἦν Ὀρέστης πλησίον κλύων τάδε. ΗΛΕΚΤΡΑ ἀλλ', ὦ ξέν', οὐ γνοίην ἂν εἰσιδοῦσά νιν. ΟΡΕΣΤΗΣ νέα γάρ, οὐδὲν θαῦμ', ἀπεζεύχθης νέου. ΗΛΕΚΤΡΑ εἷς ἂν μόνος νιν τῶν ἐμῶν γνοίη φίλων. ΟΡΕΣΤΗΣ ἆρ' ὃν λέγουσιν αὐτὸν ἐκκλέψαι φόνου; ΗΛΕΚΤΡΑ πατρός γε παιδαγωγὸς ἀρχαῖος γέρων. ΟΡΕΣΤΗΣ ὁ κατθανὼν δὲ σὸς πατὴρ τύμβου κυρεῖ; ΗΛΕΚΤΡΑ ἔκυρσεν ὡς ἔκυρσεν, ἐκβληθεὶς δόμων. ΟΡΕΣΤΗΣ οἴμοι, τόδ' οἷον εἶπας· . . . αἴσθησις γὰρ οὖν 290 κἀκ τῶν θυραίων πημάτων δάκνει βροτούς. λέξον δ', ἵν' εἰδὼς σῷ κασιγνήτῳ φέρω λόγους ἀτερπεῖς, ἀλλ' ἀναγκαίους κλύειν. ἔνεστι δ' οἶκτος ἀμαθίᾳ μὲν οὐδαμοῦ, σοφοῖσι δ' ἀνδρῶν· καὶ γὰρ οὐδ' ἀζήμιον γνώμην ἐνεῖναι τοῖς σοφοῖς λίαν σοφήν. ΧΟΡΟΣ κἀγὼ τὸν αὐτὸν τῷδ' ἔρον ψυχῆς ἔχω. πρόσω γὰρ ἄστεως οὖσα τἀν πόλει κακὰ οὐκ οἶδα, νῦν δὲ βούλομαι κἀγὼ μαθεῖν. ΗΛΕΚΤΡΑ λέγοιμ' ἄν, εἰ χρή-χρὴ δὲ πρὸς φίλον λέγειν- 300 τύχας βαρείας τὰς ἐμὰς κἀμοῦ πατρός. ἐπεὶ δὲ κινεῖς μῦθον, ἱκετεύω, ξένε, ἄγγελλ' Ὀρέστῃ τἀμὰ καὶ κείνου κακά, πρῶτον μὲν οἵοις ἐν πέπλοις αὐλίζομαι, πίνῳ θ' ὅσῳ βέβριθ', ὑπὸ στέγαισί τε οἵαισι ναίω βασιλικῶν ἐκ δωμάτων, αὐτὴ μὲν ἐκμοχθοῦσα κερκίσιν πέπλους, ἢ γυμνὸν ἕξω σῶμα κἀστερήσομαι, αὐτὴ δὲ πηγὰς ποταμίους φορουμένη, ἀνέορτος ἱερῶν καὶ χορῶν τητωμένη. 310 ἀναίνομαι γυναῖκας οὖσα παρθένος, ἀναίνομαι δὲ Κάστορ', ᾧ πρὶν ἐς θεοὺς ἐλθεῖν ἔμ' ἐμνήστευον, οὖσαν ἐγγενῆ. μήτηρ δ' ἐμὴ Φρυγίοισιν ἐν σκυλεύμασιν θρόνῳ κάθηται, πρὸς δ' ἕδραισιν Ἀσίδες δμωαὶ στατίζουσ', ἃς ἔπερσ' ἐμὸς πατήρ, Ἰδαῖα φάρη χρυσέαις ἐζευγμέναι πόρπαισιν. αἷμα δ' ἔτι πατρὸς κατὰ στέγας μέλαν σέσηπεν, ὃς δ' ἐκεῖνον ἔκτανεν, ἐς ταὐτὰ βαίνων ἅρματ' ἐκφοιτᾷ πατρί, 320 καὶ σκῆπτρ' ἐν οἷς Ἕλλησιν ἐστρατηλάτει μιαιφόνοισι χερσὶ γαυροῦται λαβών. Ἀγαμέμνονος δὲ τύμβος ἠτιμασμένος οὔπω χοάς ποτ' οὐδὲ κλῶνα μυρσίνης ἔλαβε, πυρὰ δὲ χέρσος ἀγλαϊσμάτων. μέθῃ δὲ βρεχθεὶς τῆς ἐμῆς μητρὸς πόσις ὁ κλεινός, ὡς λέγουσιν, ἐνθρῴσκει τάφῳ πέτροις τε λεύει μνῆμα λάινον πατρός, καὶ τοῦτο τολμᾷ τοὔπος εἰς ἡμᾶς λέγειν· Ποῦ παῖς Ὀρέστης; ἆρά σοι τύμβῳ καλῶς 330 παρὼν ἀμύνει; -ταῦτ' ἀπὼν ὑβρίζεται. ἀλλ', ὦ ξέν', ἱκετεύω σ', ἀπάγγειλον τάδε. πολλοὶ δ' ἐπιστέλλουσιν, ἑρμηνεὺς δ' ἐγώ, αἱ χεῖρες ἡ γλῶσσ' ἡ ταλαίπωρός τε φρήν, κάρα τ' ἐμὸν ξυρῆκες, ὅ τ' ἐκεῖνον τεκών. αἰσχρὸν γάρ, εἰ πατὴρ μὲν ἐξεῖλεν Φρύγας, ὁ δ' ἄνδρ' ἕν' εἷς ὢν οὐ δυνήσεται κτανεῖν, νέος πεφυκὼς κἀξ ἀμείνονος πατρός. ΧΟΡΟΣ καὶ μὴν δέδορκα τόνδε, σὸν λέγω πόσιν, λήξαντα μόχθου πρὸς δόμους ὡρμημένον. 340 ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ ἔα· τίνας τούσδ' ἐν πύλαις ὁρῶ ξένους; τίνος δ' ἕκατι τάσδ' ἐπ' ἀγραύλους πύλας προσῆλθον; ἦ 'μοῦ δεόμενοι; γυναικί τοι αἰσχρὸν μετ' ἀνδρῶν ἑστάναι νεανιῶν. ΗΛΕΚΤΡΑ ὦ φίλτατ', εἰς ὕποπτα μὴ μόλῃς ἐμοί· τὸν ὄντα δ' εἴσῃ μῦθον· οἵδε γὰρ ξένοι ἥκουσ' Ὀρέστου πρός με κήρυκες λόγων. ἀλλ', ὦ ξένοι, σύγγνωτε τοῖς εἰρημένοις. ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ τί φασίν; ἁνὴρ ἔστι καὶ λεύσσει φάος; ΗΛΕΚΤΡΑ ἔστιν λόγῳ γοῦν, φασὶ δ' οὐκ ἄπιστ' ἐμοί. 350 ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ ἦ καί τι πατρὸς σῶν τε μέμνηται κακῶν; ΗΛΕΚΤΡΑ ἐν ἐλπίσιν ταῦτ'· ἀσθενὴς φεύγων ἀνήρ. ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ ἦλθον δ' Ὀρέστου τίν' ἀγορεύοντες λόγον; ΗΛΕΚΤΡΑ σκοποὺς ἔπεμψε τούσδε τῶν ἐμῶν κακῶν. ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ οὐκοῦν τὰ μὲν λεύσσουσι, τὰ δὲ σύ που λέγεις. ΗΛΕΚΤΡΑ ἴσασιν, οὐδὲν τῶνδ' ἔχουσιν ἐνδεές. ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ οὐκοῦν πάλαι χρῆν τοῖσδ' ἀνεπτύχθαι πύλας; χωρεῖτ' ἐς οἴκους· ἀντὶ γὰρ χρηστῶν λόγων ξενίων κυρήσεθ', οἷ' ἐμὸς κεύθει δόμος. αἴρεσθ', ὀπαδοί, τῶνδ' ἔσω τεύχη δόμων. 360 καὶ μηδὲν ἀντείπητε, παρὰ φίλου φίλοι μολόντες ἀνδρός· καὶ γὰρ εἰ πένης ἔφυν, οὔτοι τό γ' ἦθος δυσγενὲς παρέξομαι. ΟΡΕΣΤΗΣ πρὸς θεῶν, ὅδ' ἁνὴρ ὃς συνεκκλέπτει γάμους τοὺς σούς, Ὀρέστην οὐ καταισχύνειν θέλων; ΗΛΕΚΤΡΑ οὗτος κέκληται πόσις ἐμὸς τῆς ἀθλίας. ΟΡΕΣΤΗΣ φεῦ· οὐκ ἔστ' ἀκριβὲς οὐδὲν εἰς εὐανδρίαν· ἔχουσι γὰρ ταραγμὸν αἱ φύσεις βροτῶν. ἤδη γὰρ εἶδον ἄνδρα γενναίου πατρὸς τὸ μηδὲν ὄντα, χρηστά τ' ἐκ κακῶν τέκνα, 370 λιμόν τ' ἐν ἀνδρὸς πλουσίου φρονήματι, γνώμην τε μεγάλην ἐν πένητι σώματι. πῶς οὖν τις αὐτὰ διαλαβὼν ὀρθῶς κρινεῖ; πλούτῳ; πονηρῷ τἄρα χρήσεται κριτῇ. ἢ τοῖς ἔχουσι μηδέν; ἀλλ' ἔχει νόσον πενία, διδάσκει δ' ἄνδρα τῇ χρείᾳ κακόν. ἀλλ' εἰς ὅπλ' ἔλθω; τίς δὲ πρὸς λόγχην βλέπων μάρτυς γένοιτ' ἂν ὅστις ἐστὶν ἁγαθός; κράτιστον εἰκῇ ταῦτ' ἐᾶν ἀφειμένα. οὗτος γὰρ ἁνὴρ οὔτ' ἐν Ἀργείοις μέγας 380 οὔτ' αὖ δοκήσει δωμάτων ὠγκωμένος, ἐν τοῖς δὲ πολλοῖς ὤν, ἄριστος ηὑρέθη. οὐ μὴ φρονήσεθ', οἳ κενῶν δοξασμάτων πλήρεις πλανᾶσθε, τῇ δ' ὁμιλίᾳ βροτοὺς κρινεῖτε καὶ τοῖς ἤθεσιν τοὺς εὐγενεῖς; οἱ γὰρ τοιοῦτοι καὶ πόλεις οἰκοῦσιν εὖ καὶ δώμαθ'· αἱ δὲ σάρκες αἱ κεναὶ φρενῶν ἀγάλματ' ἀγορᾶς εἰσιν. οὐδὲ γὰρ δόρυ μᾶλλον βραχίων σθεναρὸς ἀσθενοῦς μένει· ἐν τῇ φύσει δὲ τοῦτο κἀν εὐψυχίᾳ. 390 ἀλλ'-ἄξιος γὰρ ὅ τε παρὼν ὅ τ' οὐ παρὼν Ἀγαμέμνονος παῖς, οὗπερ οὕνεχ' ἥκομεν- δεξώμεθ' οἴκων καταλύσεις. χωρεῖν χρεών, δμῶες, δόμων τῶνδ' ἐντός. ὡς ἐμοὶ πένης εἴη πρόθυμος πλουσίου μᾶλλον ξένος. αἰνῶ μὲν οὖν τοῦδ' ἀνδρὸς ἐσδοχὰς δόμων, ἐβουλόμην δ' ἄν, εἰ κασίγνητός με σὸς ἐς εὐτυχοῦντας ἦγεν εὐτυχῶν δόμους. ἴσως δ' ἂν ἔλθοι· Λοξίου γὰρ ἔμπεδοι χρησμοί, βροτῶν δὲ μαντικὴν χαίρειν ἐῶ. 400 ΧΟΡΟΣ νῦν ἢ πάροιθεν μᾶλλον, Ἠλέκτρα, χαρᾷ θερμαινόμεσθα καρδίαν· ἴσως γὰρ ἂν μόλις προβαίνουσ' ἡ τύχη σταίη καλῶς. ΗΛΕΚΤΡΑ ὦ τλῆμον, εἰδὼς δωμάτων χρείαν σέθεν τί τούσδ' ἐδέξω μείζονας σαυτοῦ ξένους; ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ τί δ'; εἴπερ εἰσὶν ὡς δοκοῦσιν εὐγενεῖς, οὐκ ἔν τε μικροῖς ἔν τε μὴ στέρξουσ' ὁμῶς; ΗΛΕΚΤΡΑ ἐπεί νυν ἐξήμαρτες ἐν σμικροῖσιν ὤν, ἔλθ' ὡς παλαιὸν τροφὸν ἐμοῦ φίλον πατρός, ὃς ἀμφὶ ποταμὸν Τάναον Ἀργείας ὅρους 410 τέμνοντα γαίας Σπαρτιάτιδός τε γῆς ποίμναις ὁμαρτεῖ πόλεος ἐκβεβλημένος· κέλευε δ' αὐτὸν τῶνδ' ἐμοὐσαφιγμένων ἐλθεῖν, ξένων τ' ἐς δαῖτα πορσῦναί τινα. ἡσθήσεταί τοι καὶ προσεύξεται θεοῖς, ζῶντ' εἰσακούσας παῖδ' ὃν ἐκσῴζει ποτέ. οὐ γὰρ πατρῴων ἐκ δόμων μητρὸς πάρα λάβοιμεν ἄν τι· πικρὰ δ' ἀγγείλαιμεν ἄν, εἰ ζῶντ' Ὀρέστην ἡ τάλαιν' αἴσθοιτ' ἔτι. ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ ἀλλ', εἰ δοκεῖ σοι, τούσδ' ἀπαγγελῶ λόγους 420 γέροντι· χώρει δ' ἐς δόμους ὅσον τάχος καὶ τἄνδον ἐξάρτυε. πολλά τοι γυνὴ χρῄζουσ' ἂν εὕροι δαιτὶ προσφορήματα. ἔστιν δὲ δὴ τοσαῦτά γ' ἐν δόμοις ἔτι, ὥσθ' ἕν γ' ἐπ' ἦμαρ τούσδε πληρῶσαι βορᾶς. ἐν τοῖς τοιούτοις δ' ἡνίκ' ἂν γνώμης πέσω, σκοπῶ τὰ χρήμαθ' ὡς ἔχει μέγα σθένος, ξένοις τε δοῦναι σῶμά τ' ἐς νόσους πεσὸν δαπάναισι σῷσαι· τῆς δ' ἐφ' ἡμέραν βορᾶς ἐς σμικρὸν ἥκει· πᾶς γὰρ ἐμπλησθεὶς ἀνὴρ 430 ὁ πλούσιός τε χὡ πένης ἴσον φέρει. ΧΟΡΟΣ κλειναὶ νᾶες, αἵ ποτ' ἔβατε Τροίαν {[στρ.} τοῖς ἀμετρήτοις ἐρετμοῖς πέμπουσαι χοροὺς μετὰ Νηρῄδων, ἵν' ὁ φίλαυλος ἔπαλλε δελ- φὶς πρῴραις κυανεμβόλοι- σιν εἱλισσόμενος, πορεύων τὸν τᾶς Θέτιδος κοῦφον ἅλμα ποδῶν Ἀχιλῆ σὺν Ἀγαμέμνονι Τρωίας 440 ἐπὶ Σιμουντίδας ἀκτάς. Νηρῇδες δ' Εὐβοῖδας ἄκρας λιποῦσαι {[ἀντ.} μόχθους ἀσπιστὰς ἀκμόνων Ἡφαίστου χρυσέων ἔφερον τευχέων, ἀνά τε Πήλιον ἀνά τε πρυ- μνὰς Ὄσσας ἱερᾶς νάπας † Νυμφαίας σκοπιὰς κόρας μάτευσ', † ἔνθα πατὴρ ἱππότας τρέφεν Ἑλλάδι φῶς Θέτιδος εἰνάλιον γόνον 450 ταχύπορον πόδ' Ἀτρείδαις. Ἰλιόθεν δ' ἔκλυόν τινος ἐν λιμέσιν {[στρ.} Ναυπλίοισι βεβῶτος τᾶς σᾶς, ὦ Θέτιδος παῖ, κλεινᾶς ἀσπίδος ἐν κύκλῳ τοιάδε σήματα, δείματα Φρύγια, τετύχθαι· περιδρόμῳ μὲν ἴτυος ἕδρᾳ Περσέα λαιμοτόμαν ὑπὲρ ἁλὸς ποτανοῖσι πεδί- λοισι φυὰν Γοργόνος ἴ- 460 σχειν, Διὸς ἀγγέλῳ σὺν Ἑρ- μᾷ, τῷ Μαί- ας ἀγροτῆρι κούρῳ· ἐν δὲ μέσῳ κατέλαμπε σάκει φαέθων {[ἀντ.} κύκλος ἀελίοιο ἵπποις ἂμ πτεροέσσαις ἄστρων τ' αἰθέριοι χοροί, Πλειάδες, Ὑάδες, Ἕκτορος ὄμμασι τροπαῖοι· ἐπὶ δὲ χρυσοτύπῳ κράνει 470 Σφίγγες ὄνυξιν ἀοίδιμον ἄγραν φέρουσαι· περιπλεύ- ρῳ δὲ κύτει πύρπνοος ἔ- σπευδε δρόμῳ λέαινα χαλ- αῖς Πειρη- ναῖον ὁρῶσα πῶλον. ἄορι δ' ἐν φονίῳ τετραβάμονες ἵπποι ἔπαλ- λον, κελαινὰ δ' ἀμφὶ νῶθ' ἵετο κόνις. τοιῶνδ' ἄνακτα δοριπόνων ἔκανεν ἀνδρῶν, Τυνδαρίς, 480 σὰ λέχεα, κακόφρων κούρα. τοιγάρ σέ ποτ' οὐρανίδαι πέμψουσιν θανάτοις· ἦ σὰν ἔτ' ἔτι φόνιον ὑπὸ δέραν ὄψομαι αἷμα χυθὲν σιδάρῳ. ΠΡΕΣΒΥΣ ποῦ ποῦ νεᾶνις πότνι' ἐμὴ δέσποινά τε, Ἀγαμέμνονος παῖς, ὅν ποτ' ἐξέθρεψ' ἐγώ; ὡς πρόσβασιν τῶνδ' ὀρθίαν οἴκων ἔχει ῥυσῷ γέροντι τῷδε προσβῆναι ποδί. 490 ὅμως δὲ πρός γε τοὺς φίλους ἐξελκτέον διπλῆν ἄκανθαν καὶ παλίρροπον γόνυ. ὦ θύγατερ-ἄρτι γάρ σε πρὸς δόμοις ὁρῶ- ἥκω φέρων σοι τῶν ἐμῶν βοσκημάτων ποίμνης νεογνὸν θρέμμ' ὑποσπάσας τόδε στεφάνους τε τευχέων τ' ἐξελὼν τυρεύματα, παλαιόν τε θησαύρισμα Διονύσου τόδε ὀσμῇ κατῆρες, μικρόν, ἀλλ' ἐπεσβαλεῖν ἡδὺ σκύφον τοῦδ' ἀσθενεστέρῳ ποτῷ. ἴτω φέρων τις τοῖς ξένοις τάδ' ἐς δόμους· 500 ἐγὼ δὲ τρύχει τῷδ' ἐμῶν πέπλων κόρας δακρύοισι τέγξας ἐξομόρξασθαι θέλω. ΗΛΕΚΤΡΑ τί δ', ὦ γεραιέ, διάβροχον τόδ' ὄμμ' ἔχεις; μῶν τἀμὰ διὰ χρόνου σ' ἀνέμνησεν κακά; ἢ τὰς Ὀρέστου τλήμονας φυγὰς στένεις καὶ πατέρα τὸν ἐμόν, ὅν ποτ' ἐν χεροῖν ἔχων ἀνόνητ' ἔθρεψας σοί τε καὶ τοῖς σοῖς φίλοις; ΠΡΕΣΒΥΣ ἀνόνηθ'· ὅμως δ' οὖν τοῦτό γ' οὐκ ἠνεσχόμην. ἦλθον γὰρ αὐτοῦ πρὸς τάφον πάρεργ' ὁδοῦ καὶ προσπεσὼν ἔκλαυσ' ἐρημίας τυχών, 510 σπονδάς τε, λύσας ἀσκὸν ὃν φέρω ξένοις, ἔσπεισα, τύμβῳ δ' ἀμφέθηκα μυρσίνας. πυρᾶς δ' ἐπ' αὐτῆς οἶν μελάγχιμον πόκῳ σφάγιον ἐσεῖδον αἷμά τ' οὐ πάλαι χυθὲν ξανθῆς τε χαίτης βοστρύχους κεκαρμένους. κἀθαύμασ', ὦ παῖ, τίς ποτ' ἀνθρώπων ἔτλη πρὸς τύμβον ἐλθεῖν· οὐ γὰρ Ἀργείων γέ τις. ἀλλ' ἦλθ' ἴσως που σὸς κασίγνητος λάθρᾳ, μολὼν δ' ἐθαύμασ' ἄθλιον τύμβον πατρός. σκέψαι δὲ χαίτην προστιθεῖσα σῇ κόμῃ, 520 εἰ χρῶμα ταὐτὸν κουρίμης ἔσται τριχός· φιλεῖ γάρ, αἷμα ταὐτὸν οἷς ἂν ᾖ πατρός, τὰ πόλλ' ὅμοια σώματος πεφυκέναι. {Ηλ.} οὐκ ἄξι' ἀνδρός, ὦ γέρον, σοφοῦ λέγεις, εἰ κρυπτὸν ἐς γῆν τήνδ' ἂν Αἰγίσθου φόβῳ δοκεῖς ἀδελφὸν τὸν ἐμὸν εὐθαρσῆ μολεῖν. ἔπειτα χαίτης πῶς συνοίσεται πλόκος, ὁ μὲν παλαίστραις ἀνδρὸς εὐγενοῦς τραφείς, ὁ δὲ κτενισμοῖς θῆλυς; ἀλλ' ἀμήχανον. πολλοῖς δ' ἂν εὕροις βοστρύχους ὁμοπτέρους 530 καὶ μὴ γεγῶσιν αἵματος ταὐτοῦ, γέρον. ΠΡΕΣΒΥΣ σὺ δ' εἰς ἴχνος βᾶσ' ἀρβύλης σκέψαι βάσιν εἰ σύμμετρος σῷ ποδὶ γενήσεται, τέκνον. ΗΛΕΚΤΡΑ πῶς δ' ἂν γένοιτ' ἂν ἐν κραταιλέῳ πέδῳ γαίας ποδῶν ἔκμακτρον; εἰ δ' ἔστιν τόδε, δυοῖν ἀδελφοῖν ποὺς ἂν οὐ γένοιτ' ἴσος ἀνδρός τε καὶ γυναικός, ἀλλ' ἅρσην κρατεῖ. ΠΡΕΣΒΥΣ οὐκ ἔστιν, εἰ καὶ γῆν κασίγνητος μολών, . . . . . . . κερκίδος ὅτῳ γνοίης ἂν ἐξύφασμα σῆς, ἐν ᾧ ποτ' αὐτὸν ἐξέκλεψα μὴ θανεῖν; 540 {ΗΛΕΚΤΡΑ οὐκ οἶσθ', Ὀρέστης ἡνίκ' ἐκπίπτει χθονός, νέαν μ' ἔτ' οὖσαν; εἰ δὲ κἄκρεκον πέπλους, πῶς ἂν τότ' ὢν παῖς ταὐτὰ νῦν ἔχοι φάρη, εἰ μὴ ξυναύξοινθ' οἱ πέπλοι τῷ σώματι; ἀλλ' ἤ τις αὐτοῦ τάφον ἐποικτίρας ξένος † ἐκείρατ', ἢ τῆσδε σκοποὺς λαβὼν χθονὸς † . . . ΠΡΕΣΒΥΣ οἱ δὲ ξένοι ποῦ; βούλομαι γὰρ εἰσιδὼν αὐτοὺς ἔρεσθαι σοῦ κασιγνήτου πέρι. ΗΛΕΚΤΡΑ οἵδ' ἐκ δόμων βαίνουσι λαιψηρῷ ποδί. ΠΡΕΣΒΥΣ ἀλλ' εὐγενεῖς μέν, ἐν δὲ κιβδήλῳ τόδε· 550 πολλοὶ γὰρ ὄντες εὐγενεῖς εἰσιν κακοί. ὅμως δέ. -χαίρειν τοὺς ξένους προσεννέπω. ΟΡΕΣΤΗΣ χαῖρ', ὦ γεραιέ. -τοῦ ποτ', Ἠλέκτρα, τόδε παλαιὸν ἀνδρὸς λείψανον φίλων κυρεῖ; ΗΛΕΚΤΡΑ οὗτος τὸν ἁμὸν πατέρ' ἔθρεψεν, ὦ ξένε. ΟΡΕΣΤΗΣ τί φῄς; ὅδ' ὃς σὸν ἐξέκλεψε σύγγονον; ΗΛΕΚΤΡΑ ὅδ' ἔσθ' ὁ σώσας κεῖνον, εἴπερ ἔστ' ἔτι. ΟΡΕΣΤΗΣ ἔα· τί μ' ἐσδέδορκεν ὥσπερ ἀργύρου σκοπῶν λαμπρὸν χαρακτῆρ'; ἢ προσεικάζει μέ τῳ; ΗΛΕΚΤΡΑ ἴσως Ὀρέστου σ' ἥλιχ' ἥδεται βλέπων. 560 ΟΡΕΣΤΗΣ φίλου γε φωτός. τί δὲ κυκλεῖ πέριξ πόδα; ΗΛΕΚΤΡΑ καὐτὴ τόδ' εἰσορῶσα θαυμάζω, ξένε. ΠΡΕΣΒΥΣ ὦ πότνι', εὔχου, θύγατερ Ἠλέκτρα, θεοῖς. ΗΛΕΚΤΡΑ τί τῶν ἀπόντων ἢ τί τῶν ὄντων πέρι; ΠΡΕΣΒΥΣ λαβεῖν φίλον θησαυρόν, ὃν φαίνει θεός. ΗΛΕΚΤΡΑ ἰδού· καλῶ θεούς. ἢ τί δὴ λέγεις, γέρον; ΠΡΕΣΒΥΣ βλέψον νυν ἐς τόνδ', ὦ τέκνον, τὸν φίλτατον. ΗΛΕΚΤΡΑ πάλαι δέδορκα, μὴ σύ γ' οὐκέτ' εὖ φρονῇς. ΠΡΕΣΒΥΣ οὐκ εὖ φρονῶ 'γὼ σὸν κασίγνητον βλέπων; 570 ΗΛΕΚΤΡΑ πῶς εἶπας, ὦ γεραί', ἀνέλπιστον λόγον; ΠΡΕΣΒΥΣ ὁρᾶν Ὀρέστην τόνδε τὸν Ἀγαμέμνονος. ΗΛΕΚΤΡΑ ποῖον χαρακτῆρ' εἰσιδών, ᾧ πείσομαι; ΠΡΕΣΒΥΣ οὐλὴν παρ' ὀφρύν, ἥν ποτ' ἐν πατρὸς δόμοις νεβρὸν διώκων σοῦ μέθ' ᾑμάχθη πεσών. ΗΛΕΚΤΡΑ πῶς φῄς; ὁρῶ μὲν πτώματος τεκμήριον. ΠΡΕΣΒΥΣ ἔπειτα μέλλεις προσπίτνειν τοῖς φιλτάτοις; ΗΛΕΚΤΡΑ ἀλλ' οὐκέτ', ὦ γεραιέ· συμβόλοισι γὰρ τοῖς σοῖς πέπεισμαι θυμόν. -ὦ χρόνῳ φανείς, ἔχω σ' ἀέλπτως . . . ΟΡΕΣΤΗΣ κἀξ ἐμοῦ γ' ἔχῃ χρόνῳ. ΗΛΕΚΤΡΑ οὐδέποτε δόξασα. ΟΡΕΣΤΗΣ οὐδ' ἐγὼ γὰρ ἤλπισα. 580 ΗΛΕΚΤΡΑ ἐκεῖνος εἶ σύ; ΟΡΕΣΤΗΣ σύμμαχός γέ σοι μόνος. ἢν δ' ἀνσπάσωμαί γ' ὃν μετέρχομαι βόλον . . . πέποιθα δ'· ἢ χρὴ μηκέθ' ἡγεῖσθαι θεούς, εἰ τἄδικ' ἔσται τῆς δίκης ὑπέρτερα. ΧΟΡΟΣ ἔμολες ἔμολες, ὤ, χρόνιος ἁμέρα, κατέλαμψας, ἔδειξας ἐμφανῆ πόλει πυρσόν, ὃς παλαιᾷ φυγᾷ πατρίων ἀπὸ δωμάτων τάλας ἀλαίνων ἔβα. θεὸς αὖ θεὸς ἁμετέραν τις ἄγει 590 νίκαν, ὦ φίλα. ἄνεχε χέρας, ἄνεχε λόγον, ἵει λιτὰς ἐς θεούς, τύχᾳ σοι τύχᾳ κασίγνητον ἐμβατεῦσαι πόλιν. ΟΡΕΣΤΗΣ εἶἑν· φίλας μὲν ἡδονὰς ἀσπασμάτων ἔχω, χρόνῳ δὲ καὖθις αὐτὰ δώσομεν. σὺ δ', ὦ γεραιέ-καίριος γὰρ ἤλυθες- λέξον, τί δρῶν ἂν φονέα τεισαίμην πατρός; [μητέρα τε κοινωνὸν ἀνοσίων γάμων;] 600 ἔστιν τί μοι κατ' Ἄργος εὐμενὲς φίλων; ἢ πάντ' ἀνεσκευάσμεθ', ὥσπερ αἱ τύχαι; τῷ ξυγγένωμαι; νύχιος ἢ καθ' ἡμέραν; ποίαν ὁδὸν τραπώμεθ' εἰς ἐχθροὺς ἐμούς; ΠΡΕΣΒΥΣ ὦ τέκνον, οὐδεὶς δυστυχοῦντί σοι φίλος. εὕρημα γάρ τοι χρῆμα γίγνεται τόδε, κοινῇ μετασχεῖν τἀγαθοῦ καὶ τοῦ κακοῦ. σὺ δ'-ἐκ βάθρων γὰρ πᾶς ἀνῄρησαι φίλοις οὐδ' ἐλλέλοιπας ἐλπίδ'-ἴσθι μου κλύων, ἐν χειρὶ τῇ σῇ πάντ' ἔχεις καὶ τῇ τύχῃ, 610 πατρῷον οἶκον καὶ πόλιν λαβεῖν σέθεν. ΟΡΕΣΤΗΣ τί δῆτα δρῶντες τοῦδ' ἂν ἐξικοίμεθα; ΠΡΕΣΒΥΣ κτανὼν Θυέστου παῖδα σήν τε μητέρα. ΟΡΕΣΤΗΣ ἥκω 'πὶ τόνδε στέφανον· ἀλλὰ πῶς λάβω; ΠΡΕΣΒΥΣ τειχέων μὲν ἐλθὼν ἐντὸς οὐδ' ἂν εἰ θέλοις. ΟΡΕΣΤΗΣ φρουραῖς κέκασται δεξιαῖς τε δορυφόρων; ΠΡΕΣΒΥΣ ἔγνως· φοβεῖται γάρ σε κοὐχ εὕδει σαφῶς. ΟΡΕΣΤΗΣ εἶἑν· σὺ δὴ τοὐνθένδε βούλευσον, γέρον. ΠΡΕΣΒΥΣ κἀμοῦ γ' ἄκουσον· ἄρτι γάρ μ' ἐσῆλθέ τι. ΟΡΕΣΤΗΣ ἐσθλόν τι μηνύσειας, αἰσθοίμην δ' ἐγώ. 620 ΠΡΕΣΒΥΣ Αἴγισθον εἶδον, ἡνίχ' εἷρπον ἐνθάδε. {ΟΡΕΣΤΗΣ προσηκάμην τὸ ῥηθέν. ἐν ποίοις τόποις; ΠΡΕΣΒΥΣ ἀγρῶν πέλας τῶνδ' ἱπποφορβίων ἔπι. ΟΡΕΣΤΗΣ τί δρῶνθ'; ὁρῶ γὰρ ἐλπίδ' ἐξ ἀμηχάνων. ΠΡΕΣΒΥΣ Νύμφαις ἐπόρσυν' ἔροτιν, ὡς ἔδοξέ μοι. ΟΡΕΣΤΗΣ τροφεῖα παίδων ἢ πρὸ μέλλοντος τόκου; ΠΡΕΣΒΥΣ οὐκ οἶδα πλὴν ἕν· βουσφαγεῖν ὡπλίζετο. ΟΡΕΣΤΗΣ πόσων μετ' ἀνδρῶν; ἢ μόνος δμώων μέτα; ΠΡΕΣΒΥΣ οὐδεὶς παρῆν Ἀργεῖος, οἰκεία δὲ χείρ. ΟΡΕΣΤΗΣ οὔ πού τις ὅστις γνωριεῖ μ' ἰδών, γέρον; 630 ΠΡΕΣΒΥΣ δμῶες μέν εἰσιν, οἳ σέ γ' οὐκ εἶδόν ποτε. ΟΡΕΣΤΗΣ ἡμῖν ἂν εἶεν, εἰ κρατοῖμεν, εὐμενεῖς; ΠΡΕΣΒΥΣ δούλων γὰρ ἴδιον τοῦτο, σοὶ δὲ σύμφορον. ΟΡΕΣΤΗΣ πῶς οὖν ἂν αὐτῷ πλησιασθείην ποτέ; ΠΡΕΣΒΥΣ στείχων ὅθεν σε βουθυτῶν ἐσόψεται. ΟΡΕΣΤΗΣ ὁδὸν παρ' αὐτήν, ὡς ἔοικ', ἀγροὺς ἔχει; ΠΡΕΣΒΥΣ ὅθεν γ' ἰδών σε δαιτὶ κοινωνὸν καλεῖ. ΟΡΕΣΤΗΣ πικρόν γε συνθοινάτορ', ἢν θεὸς θέλῃ. ΠΡΕΣΒΥΣ τοὐνθένδε πρὸς τὸ πῖπτον αὐτὸς ἐννόει. ΟΡΕΣΤΗΣ καλῶς ἔλεξας. -ἡ τεκοῦσα δ' ἐστὶ ποῦ; 640 ΠΡΕΣΒΥΣ Ἄργει· παρέσται δ' οὖν πόσει θοίνην ἔπι. ΟΡΕΣΤΗΣ τί δ' οὐχ ἅμ' ἐξωρμᾶτ' ἐμὴ μήτηρ πόσει; ΠΡΕΣΒΥΣ ψόγον τρέμουσα δημοτῶν ἐλείπετο. ΟΡΕΣΤΗΣ ξυνῆχ'· ὕποπτος οὖσα γιγνώσκει πόλει. ΠΡΕΣΒΥΣ τοιαῦτα· μισεῖται γὰρ ἀνόσιος γυνή. ΟΡΕΣΤΗΣ πῶς οὖν ἐκείνην τόνδε τ' ἐν ταὐτῷ κτενῶ; ΗΛΕΚΤΡΑ ἐγὼ φόνον γε μητρὸς ἐξαρτύσομαι. ΟΡΕΣΤΗΣ καὶ μὴν ἐκεῖνά γ' ἡ τύχη θήσει καλῶς. ΗΛΕΚΤΡΑ ὑπηρετείτω μὲν δυοῖν ὄντοιν ὅδε. ΠΡΕΣΒΥΣ ἔσται τάδ'· εὑρίσκεις δὲ μητρὶ πῶς φόνον; 650 ΗΛΕΚΤΡΑ λέγ', ὦ γεραιέ, τάδε Κλυταιμήστρᾳ μολών· λεχώ μ' ἀπάγγελλ' οὖσαν ἄρσενος τόκῳ. ΠΡΕΣΒΥΣ πότερα πάλαι τεκοῦσαν ἢ νεωστὶ δή; ΗΛΕΚΤΡΑ δέχ' ἡλίους, ἐν οἷσιν ἁγνεύει λεχώ. ΠΡΕΣΒΥΣ καὶ δὴ τί τοῦτο μητρὶ προσβάλλει φόνον; ΗΛΕΚΤΡΑ ἥξει κλύουσα λόχιά μου νοσήματα. ΠΡΕΣΒΥΣ πόθεν; τί δ' αὐτῇ σοῦ μέλειν δοκεῖς, τέκνον; ΗΛΕΚΤΡΑ ναί· καὶ δακρύσει γ' ἀξίωμ' ἐμῶν τόκων. ΠΡΕΣΒΥΣ ἴσως· πάλιν τοι μῦθον ἐς καμπὴν ἄγε. ΗΛΕΚΤΡΑ ἐλθοῦσα μέντοι δῆλον ὡς ἀπόλλυται. 660 ΠΡΕΣΒΥΣ καὶ μὴν ἐπ' αὐτάς γ' εἶσι σῶν δόμων πύλας. ΗΛΕΚΤΡΑ οὐκοῦν τραπέσθαι σμικρὸν εἰς Ἅιδου τόδε; ΠΡΕΣΒΥΣ εἰ γὰρ θάνοιμι τοῦτ' ἰδὼν ἐγώ ποτε. {Ηλ.} πρώτιστα μέν νυν τῷδ' ὑφήγησαι, γέρον . . . ΠΡΕΣΒΥΣ Αἴγισθος ἔνθα νῦν θυηπολεῖ θεοῖς; {Ηλ.} ἔπειτ' ἀπαντῶν μητρὶ τἀπ' ἐμοῦ φράσον. ΠΡΕΣΒΥΣ ὥστ' αὐτά γ' ἐκ σοῦ στόματος εἰρῆσθαι δοκεῖν. ΗΛΕΚΤΡΑ σὸν ἔργον ἤδη· πρόσθεν εἴληχας φόνου. ΟΡΕΣΤΗΣ στείχοιμ' ἄν, εἴ τις ἡγεμὼν γίγνοιθ' ὁδοῦ. ΠΡΕΣΒΥΣ καὶ μὴν ἐγὼ πέμποιμ' ἂν οὐκ ἀκουσίως. 670 ΟΡΕΣΤΗΣ ὦ Ζεῦ Πατρῷε, καὶ Τροπαῖ' ἐχθρῶν γενοῦ . . . ΗΛΕΚΤΡΑ οἴκτιρέ θ' ἡμᾶς· οἰκτρὰ γὰρ πεπόνθαμεν . . . ΠΡΕΣΒΥΣ οἴκτιρε δῆτα σούς γε φύντας ἐκγόνους. ΗΛΕΚΤΡΑ Ἥρα τε, βωμῶν ἣ Μυκηναίων κρατεῖς . . . ΟΡΕΣΤΗΣ νίκην δὸς ἡμῖν, εἰ δίκαι' αἰτούμεθα. ΠΡΕΣΒΥΣ δὸς δῆτα πατρὸς τοῖσδε τιμωρὸν δίκην. ΟΡΕΣΤΗΣ σύ τ', ὦ κάτω γῆς ἀνοσίως οἰκῶν πάτερ . . . ΗΛΕΚΤΡΑ καὶ Γαῖ' ἄνασσα, χεῖρας ᾗ δίδωμ' ἐμὰς . . . ΠΡΕΣΒΥΣ ἄμυν' ἄμυνε τοῖσδε φιλτάτοις τέκνοις. ΟΡΕΣΤΗΣ νῦν πάντα νεκρὸν ἐλθὲ σύμμαχον λαβών. 680 ΗΛΕΚΤΡΑ οἵπερ γε σὺν σοὶ Φρύγας ἀνήλωσαν δορὶ . . . ΠΡΕΣΒΥΣ χὥσοι στυγοῦσιν ἀνοσίους μιάστορας. ΗΛΕΚΤΡΑ ἤκουσας, ὦ δείν' ἐξ ἐμῆς μητρὸς παθών; ΠΡΕΣΒΥΣ πάντ', οἶδ', ἀκούει τάδε πατήρ· στείχειν δ' ἀκμή. ΗΛΕΚΤΡΑ καί σοι προφωνῶ πρὸς τάδ' Αἴγισθον θανεῖν· ὡς εἰ παλαισθεὶς πτῶμα θανάσιμον πεσῇ, τέθνηκα κἀγώ, μηδέ με ζῶσαν λέγε· παίσω γὰρ ἧπαρ τοὐμὸν ἀμφήκει ξίφει. δόμων ἔσω βᾶσ' εὐτρεπὲς ποήσομαι. ὡς ἢν μὲν ἔλθῃ πύστις εὐτυχὴς σέθεν, ὀλολύξεται πᾶν δῶμα· θνῄσκοντος δέ σου τἀναντί' ἔσται τῶνδε· ταῦτά σοι λέγω. ΟΡΕΣΤΗΣ πάντ' οἶδα. ΗΛΕΚΤΡΑ πρὸς τάδ' ἄνδρα γίγνεσθαί σε χρή. ὑμεῖς δέ μοι, γυναῖκες, εὖ πυρσεύετε κραυγὴν ἀγῶνος τοῦδε· φρουρήσω δ' ἐγὼ πρόχειρον ἔγχος χειρὶ βαστάζουσ' ἐμῇ. οὐ γάρ ποτ' ἐχθροῖς τοῖς ἐμοῖς νικωμένη δίκην ὑφέξω, σῶμ' ἐμὸν καθυβρίσαι. ΧΟΡΟΣ ἀταλᾶς ὑπὸ ματρὸς <ἄρν'> {[στρ.} Ἀργείων ὀρέων ποτὲ κληδὼν ἐν 700 πολιαῖσι μένει φήμαις εὐαρμόστοις ἐν καλάμοις Πᾶνα μοῦσαν ἡδύθροον πνέοντ', ἀγρῶν ταμίαν, χρυσέαν καλλιπλόκαμον πορεῦσαι. πετρίνοις δ' ἐπι- στὰς κᾶρυξ ἰάχει βάθροις· Ἀγορὰν ἀγοράν, Μυκη- ναῖοι, στείχετε μακαρίων ὀψόμενοι τυράννων 710 φάσματα † δείματα. . . . χοροὶ δ' Ἀτρει- δᾶν † ἐγέραιρον οἴκους· θυμέλαι δ' ἐπίτναντο χρυ- {[ἀντ.} σήλατοι, σελαγεῖτο δ' ἀν' ἄστυ πῦρ ἐπιβώμιον Ἀργείων· λωτὸς δὲ φθόγγον κελάδει κάλλιστον, Μουσᾶν θεράπων· μολπαὶ δ' ηὔξοντ' ἐραταί, χρυσέας ἀρνὸς ἐπίλογοι, Θυέστου· κρυφίαις γὰρ εὐ- ναῖς πείσας ἄλοχον φίλαν 720 Ἀτρέως, τέρας ἐκκομί- ζει πρὸς δώματα· νεόμενος δ' εἰς ἀγόρους ἀυτεῖ τὰν κερόεσσαν ἔχειν χρυσεόμαλ- λον κατὰ δῶμα ποίμναν. τότε δὴ τότε φαεν- {[στρ.} νὰς ἄστρων μετέβασ' ὁδοὺς Ζεὺς καὶ φέγγος ἀελίου λευκόν τε πρόσωπον ἀ- 730 οῦς, τὰ δ' ἕσπερα νῶτ' ἐλαύ- νει θερμᾷ φλογὶ θεοπύρῳ, νεφέλαι δ' ἔνυδροι πρὸς ἄρ- κτον, ξηραί τ' Ἀμμωνίδες ἕ- δραι φθίνουσ' ἀπειρόδροσοι, καλλίστων ὄμβρων Διόθεν στερεῖσαι. λέγεται, τὰν δὲ πί- {[ἀντ.} στιν σμικρὰν παρ' ἔμοιγ' ἔχει, στρέψαι θερμὰν ἀέλιον χρυσωπὸν ἕδραν ἀλλά- 740 ξαντα δυστυχίᾳ βροτεί- ῳ θνατᾶς ἕνεκεν δίκας. φοβεροὶ δὲ βροτοῖσι μῦ- θοι κέρδος πρὸς θεῶν θεραπεί- αν. ὧν οὐ μνασθεῖσα πόσιν κτείνεις, κλεινῶν συγγενέτειρ' ἀδελφῶν. {-} ἔα ἔα· φίλαι, βοῆς ἠκούσατ'-ἢ δοκὼ κενὴ ὑπῆλθέ μ'; -ὥστε νερτέρα βροντὴ Διός; ἰδού, τάδ' οὐκ ἄσημα πνεύματ' αἴρεται· δέσποιν', ἄμειψον δώματ', Ἠλέκτρα, τάδε. 750 ΗΛΕΚΤΡΑ φίλαι, τί χρῆμα; πῶς ἀγῶνος ἥκομεν; ΧΟΡΟΣ οὐκ οἶδα πλὴν ἕν· φόνιον οἰμωγὴν κλύω. ΗΛΕΚΤΡΑ ἤκουσα κἀγώ, τηλόθεν μέν, ἀλλ' ὅμως. ΧΟΡΟΣ μακρὰν γὰρ ἕρπει γῆρυς, ἐμφανής γε μήν. ΗΛΕΚΤΡΑ Ἀργεῖος ὁ στεναγμός· ἦ φίλων ἐμῶν; ΧΟΡΟΣ οὐκ οἶδα· πᾶν γὰρ μείγνυται μέλος βοῆς. ΗΛΕΚΤΡΑ σφαγὴν ἀυτεῖς τήνδε μοι· τί μέλλομεν; ΧΟΡΟΣ ἔπισχε, τρανῶς ὡς μάθῃς τύχας σέθεν. ΗΛΕΚΤΡΑ οὐκ ἔστι· νικώμεσθα· ποῦ γὰρ ἄγγελοι; ΧΟΡΟΣ ἥξουσιν· οὔτοι βασιλέα φαῦλον κτανεῖν. 760 ΑΓΓΕΛΟΣ ὦ καλλίνικοι παρθένοι Μυκηνίδες, νικῶντ' Ὀρέστην πᾶσιν ἀγγέλλω φίλοις, Ἀγαμέμνονος δὲ φονέα κείμενον πέδῳ Αἴγισθον· ἀλλὰ θεοῖσιν εὔχεσθαι χρεών. ΗΛΕΚΤΡΑ τίς δ' εἶ σύ; πῶς μοι πιστὰ σημαίνεις τάδε; ΑΓΓΕΛΟΣ οὐκ οἶσθ' ἀδελφοῦ μ' εἰσορῶσα πρόσπολον; ΗΛΕΚΤΡΑ ὦ φίλτατ', ἔκ τοι δείματος δυσγνωσίαν εἶχον προσώπου· νῦν δὲ γιγνώσκω σε δή. τί φῄς; τέθνηκε πατρὸς ἐμοῦ στυγνὸς φονεύς; ΑΓΓΕΛΟΣ τέθνηκε· δίς σοι ταὔθ', ἃ γοῦν βούλῃ, λέγω. 770 ΗΛΕΚΤΡΑ ὦ θεοί, Δίκη τε πάνθ' ὁρῶσ', ἦλθές ποτε. ποίῳ τρόπῳ δὲ καὶ τίνι ῥυθμῷ φόνου κτείνει Θυέστου παῖδα; βούλομαι μαθεῖν. ΑΓΓΕΛΟΣ ἐπεὶ μελάθρων τῶνδ' ἀπήραμεν πόδα, ἐσβάντες ᾖμεν δίκροτον εἰς ἁμαξιτὸν ἔνθ' ἦν ὁ κλεινὸς τῶν Μυκηναίων ἄναξ. κυρεῖ δὲ κήποις ἐν καταρρύτοις βεβώς, δρέπων τερείνης μυρσίνης κάρᾳ πλόκους· ἰδών τ' ἀυτεῖ· Χαίρετ', ὦ ξένοι· τίνες πόθεν πορεύεσθ'; ἔστε τ' ἐκ ποίας χθονός; 780 ὁ δ' εἶπ' Ὀρέστης· Θεσσαλοί· πρὸς δ' Ἀλφεὸν θύσοντες ἐρχόμεσθ' Ὀλυμπίῳ Διί. κλύων δὲ ταῦτ' Αἴγισθος ἐννέπει τάδε· Νῦν μὲν παρ' ἡμῖν χρὴ συνεστίους ἐμοὶ θοίνης γενέσθαι· τυγχάνω δὲ βουθυτῶν Νύμφαις· ἑῷοι δ' ἐξαναστάντες λέχους ἐς ταὐτὸν ἥξετ'. ἀλλ' ἴωμεν ἐς δόμους- καὶ ταῦθ' ἅμ' ἠγόρευε καὶ χερὸς λαβὼν παρῆγεν ἡμᾶς-οὐδ' ἀπαρνεῖσθαι χρεών· [ἐπεὶ δ' ἐν οἴκοις ἦμεν, ἐννέπει τάδε·] 790 λούτρ' ὡς τάχιστα τοῖς ξένοις τις αἰρέτω, ὡς ἀμφὶ βωμὸν στῶσι χερνίβων πέλας. ἀλλ' εἶπ' Ὀρέστης· Ἀρτίως ἡγνίσμεθα λουτροῖσι καθαροῖς ποταμίων ῥείθρων ἄπο. εἰ δὲ ξένους ἀστοῖσι συνθύειν χρεών, Αἴγισθ', ἕτοιμοι κοὐκ ἀπαρνούμεσθ', ἄναξ. τοῦτον μὲν οὖν μεθεῖσαν ἐκ μέσου λόγον· λόγχας δὲ θέντες δεσπότου φρουρήματα δμῶες πρὸς ἔργον πάντες ἵεσαν χέρας· οἳ μὲν σφαγεῖον ἔφερον, οἳ δ' ᾖρον κανᾶ, 800 ἄλλοι δὲ πῦρ ἀνῆπτον ἀμφί τ' ἐσχάρας λέβητας ὤρθουν· πᾶσα δ' ἐκτύπει στέγη. λαβὼν δὲ προχύτας μητρὸς εὐνέτης σέθεν ἔβαλλε βωμούς, τοιάδ' ἐννέπων ἔπη· Νύμφαι πετραῖαι, πολλάκις με βουθυτεῖν καὶ τὴν κατ' οἴκους Τυνδαρίδα δάμαρτ' ἐμὴν πράσσοντας ὡς νῦν, τοὺς δ' ἐμοὺς ἐχθροὺς κακῶς -λέγων Ὀρέστην καὶ σέ. δεσπότης δ' ἐμὸς τἀναντί' ηὔχετ', οὐ γεγωνίσκων λόγους, λαβεῖν πατρῷα δώματ'. ἐκ κανοῦ δ' ἑλὼν 810 Αἴγισθος ὀρθὴν σφαγίδα, μοσχείαν τρίχα τεμὼν ἐφ' ἁγνὸν πῦρ ἔθηκε δεξιᾷ, κἄσφαξ' ἐπ' ὤμων μόσχον ὡς ἦραν χεροῖν δμῶες, λέγει δὲ σῷ κασιγνήτῳ τάδε· Ἐκ τῶν καλῶν κομποῦσι τοῖσι Θεσσαλοῖς εἶναι τόδ', ὅστις ταῦρον ἀρταμεῖ καλῶς ἵππους τ' ὀχμάζει· λαβὲ σίδηρον, ὦ ξένε, δεῖξόν τε φήμην ἔτυμον ἀμφὶ Θεσσαλῶν. ὁ δ' εὐκρότητον Δωρίδ' ἁρπάσας χεροῖν, ῥίψας ἀπ' ὤμων εὐπρεπῆ πορπάματα, 820 Πυλάδην μὲν εἵλετ' ἐν πόνοις ὑπηρέτην, δμῶας δ' ἀπωθεῖ· καὶ λαβὼν μόσχου πόδα, λευκὰς ἐγύμνου σάρκας ἐκτείνων χέρα· θᾶσσον δὲ βύρσαν ἐξέδειρεν ἢ δρομεὺς δισσοὺς διαύλους ἵππιος διήνυσε, κἀνεῖτο λαγόνας. ἱερὰ δ' ἐς χεῖρας λαβὼν Αἴγισθος ἤθρει. καὶ λοβὸς μὲν οὐ προσῆν σπλάγχνοις, πύλαι δὲ καὶ δοχαὶ χολῆς πέλας κακὰς ἔφαινον τῷ σκοποῦντι προσβολάς. χὣ μὲν σκυθράζει, δεσπότης δ' ἀνιστορεῖ· 830 Τί χρῆμ' ἀθυμεῖς; -Ὦ ξέν', ὀρρωδῶ τινα δόλον θυραῖον. ἔστι δ' ἔχθιστος βροτῶν Ἀγαμέμνονος παῖς πολέμιός τ' ἐμοῖς δόμοις· ὃ δ' εἶπε· Φυγάδος δῆτα δειμαίνεις δόλον, πόλεως ἀνάσσων; οὐχ, ὅπως παστήρια θοινασόμεσθα, Φθιάδ' ἀντὶ Δωρικῆς οἴσει τις ἡμῖν κοπίδ', ἀπορρήξω χέλυν; λαβὼν δὲ κόπτει. σπλάγχνα δ' Αἴγισθος λαβὼν ἤθρει διαιρῶν. τοῦ δὲ νεύοντος κάτω ὄνυχας ἐπ' ἄκρους στὰς κασίγνητος σέθεν 840 ἐς σφονδύλους ἔπαισε, νωτιαῖα δὲ ἔρρηξεν ἄρθρα· πᾶν δὲ σῶμ' ἄνω κάτω ἤσπαιρεν ἠλάλαζε δυσθνῄσκων φόνῳ. δμῶες δ' ἰδόντες εὐθὺς ᾖξαν ἐς δόρυ, πολλοὶ μάχεσθαι πρὸς δύ'· ἀνδρείας δ' ὕπο ἔστησαν ἀντίπρῳρα σείοντες βέλη Πυλάδης Ὀρέστης τ'. εἶπε δ'· Οὐχὶ δυσμενὴς ἥκω πόλει τῇδ' οὐδ' ἐμοῖς ὀπάοσιν, φονέα δὲ πατρὸς ἀντετιμωρησάμην τλήμων Ὀρέστης· ἀλλὰ μή με καίνετε, 850 πατρὸς παλαιοὶ δμῶες. οἳ δ', ἐπεὶ λόγων ἤκουσαν, ἔσχον κάμακας· ἐγνώσθη δ' ὑπὸ γέροντος ἐν δόμοισιν ἀρχαίου τινός. στέφουσι δ' εὐθὺς σοῦ κασιγνήτου κάρα χαίροντες ἀλαλάζοντες. ἔρχεται δὲ σοὶ κάρα 'πιδείξων οὐχὶ Γοργόνος φέρων, ἀλλ' ὃν στυγεῖς Αἴγισθον· αἷμα δ' αἵματος πικρὸς δανεισμὸς ἦλθε τῷ θανόντι νῦν. ΧΟΡΟΣ θὲς ἐς χορόν, ὦ φίλα, ἴχνος, {[στρ.} ὡς νεβρὸς οὐράνιον 860 πήδημα κουφίζουσα σὺν ἀγλαΐᾳ. νικᾷ στεφαναφορίαν † κρείσσω τοῖς † παρ' Ἀλφειοῦ ῥεέθροισι τελέσσας κασίγνητος σέθεν· ἀλλ' ἐπάειδε καλλίνικον ᾠδὰν ἐμῷ χορῷ. ΗΛΕΚΤΡΑ ὦ φέγγος, ὦ τέθριππον ἡλίου σέλας, ὦ γαῖα καὶ νὺξ ἣν ἐδερκόμην πάρος, νῦν ὄμμα τοὐμὸν ἀμπτυχαί τ' ἐλεύθεροι, ἐπεὶ πατρὸς πέπτωκεν Αἴγισθος φονεύς. φέρ', οἷα δὴ '´χω καὶ δόμοι κεύθουσί μου 870 κόμης ἀγάλματ' ἐξενέγκωμαι, φίλαι, στέψω τ' ἀδελφοῦ κρᾶτα τοῦ νικηφόρου. ΧΟΡΟΣ σὺ μέν νυν ἀγάλματ' ἄειρε {[ἀντ.} κρατί· τὸ δ' ἁμέτερον χωρήσεται Μούσαισι χόρευμα φίλον. νῦν οἱ πάρος ἁμέτεροι γαίας τυραννεύσουσι φίλοι βασιλῆες, δικαίως . . . τοὺς δ' ἀδίκως καθελόντες. ἀλλ' ἴτω ξύναυλος βοὰ χαρᾷ. ΗΛΕΚΤΡΑ ὦ καλλίνικε, πατρὸς ἐκ νικηφόρου 880 γεγώς, Ὀρέστα, τῆς ὑπ' Ἰλίῳ μάχης, δέξαι κόμης σῆς βοστρύχων ἀνδήματα. ἥκεις γὰρ οὐκ ἀχρεῖον ἔκπλεθρον δραμὼν ἀγῶν' ἐς οἴκους, ἀλλὰ πολέμιον κτανὼν Αἴγισθον, ὃς σὸν πατέρα κἀμὸν ὤλεσε. σύ τ', ὦ παρασπίστ', ἀνδρὸς εὐσεβεστάτου παίδευμα Πυλάδη, στέφανον ἐξ ἐμῆς χερὸς δέχου· φέρῃ γὰρ καὶ σὺ τῷδ' ἴσον μέρος ἀγῶνος· αἰεὶ δ' εὐτυχεῖς φαίνοισθέ μοι. ΟΡΕΣΤΗΣ θεοὺς μὲν ἡγοῦ πρῶτον, Ἠλέκτρα, τύχης 890 ἀρχηγέτας τῆσδ', εἶτα κἄμ' ἐπαίνεσον τὸν τῶν θεῶν τε τῆς τύχης θ' ὑπηρέτην. ἥκω γὰρ οὐ λόγοισιν ἀλλ' ἔργοις κτανὼν Αἴγισθον· ὡς δὲ τῷ σάφ' εἰδέναι τάδε προσθῶμεν, αὐτὸν τὸν θανόντα σοι φέρω, ὃν εἴτε χρῄζεις θηρσὶν ἁρπαγὴν πρόθες, ἢ σκῦλον οἰωνοῖσιν, αἰθέρος τέκνοις, πήξασ' ἔρεισον σκόλοπι· σὸς γάρ ἐστι νῦν [δοῦλος, πάροιθε δεσπότης κεκλημένος.] ΗΛΕΚΤΡΑ αἰσχύνομαι μέν, βούλομαι δ' εἰπεῖν ὅμως. 900 ΟΡΕΣΤΗΣ τί χρῆμα; λέξον· ὡς φόβου γ' ἔξωθεν εἶ. ΗΛΕΚΤΡΑ νεκροὺς ὑβρίζειν, μή μέ τις φθόνῳ βάλῃ. ΟΡΕΣΤΗΣ οὐκ ἔστιν οὐδεὶς ὅστις ἂν μέμψαιτό σε. ΗΛΕΚΤΡΑ δυσάρεστος ἡμῶν καὶ φιλόψογος πόλις. ΟΡΕΣΤΗΣ λέγ', εἴ τι χρῄζεις, σύγγον'· ἀσπόνδοισι γὰρ νόμοισιν ἔχθραν τῷδε συμβεβλήκαμεν. ΗΛΕΚΤΡΑ εἶἑν· τίν' ἀρχὴν πρῶτά σ' ἐξείπω κακῶν, ποίας τελευτάς; τίνα μέσον τάξω λόγον; καὶ μὴν δι' ὄρθρων γ' οὔποτ' ἐξελίμπανον θρυλοῦσ' ἅ γ' εἰπεῖν ἤθελον κατ' ὄμμα σόν, 910 εἰ δὴ γενοίμην δειμάτων ἐλευθέρα τῶν πρόσθε. νῦν οὖν ἐσμεν· ἀποδώσω δέ σοι ἐκεῖν' ἅ σε ζῶντ' ἤθελον λέξαι κακά. ἀπώλεσάς με κὠρφανὴν φίλου πατρὸς καὶ τόνδ' ἔθηκας, οὐδὲν ἠδικημένος, κἄγημας αἰσχρῶς μητέρ' ἄνδρα τ' ἔκτανες στρατηλατοῦνθ' Ἕλλησιν, οὐκ ἐλθὼν Φρύγας. ἐς τοῦτο δ' ἦλθες ἀμαθίας ὥστ' ἤλπισας ὡς ἐς σὲ ἐμὴν δὴ μητέρ' οὐχ ἕξοις κακὴν γήμας, ἐμοῦ δὲ πατρὸς ἠδίκεις λέχη. 920 ἴστω δ', ὅταν τις διολέσας δάμαρτά του κρυπταῖσιν εὐναῖς εἶτ' ἀναγκασθῇ λαβεῖν, δύστηνός ἐστιν, εἰ δοκεῖ τὸ σωφρονεῖν ἐκεῖ μὲν αὐτὴν οὐκ ἔχειν, παρ' οἷ δ' ἔχειν. ἄλγιστα δ' ᾤκεις, οὐ δοκῶν οἰκεῖν κακῶς· ᾔδησθα γὰρ δῆτ' ἀνόσιον γήμας γάμον, μήτηρ δὲ σ' ἄνδρα δυσσεβῆ κεκτημένη. ἄμφω πονηρὼ δ' ὄντ' ἀφαιρεῖσθον τύχην † κείνη τε τὴν σὴν καὶ σὺ τοὐκείνης κακόν. † πᾶσιν δ' ἐν Ἀργείοισιν ἤκουες τάδε· 930 Ὁ τῆς γυναικός-οὐχὶ τἀνδρὸς ἡ γυνή. καίτοι τόδ' αἰσχρόν, προστατεῖν γε δωμάτων γυναῖκα, μὴ τὸν ἄνδρα· κἀκείνους στυγῶ τοὺς παῖδας, ὅστις τοῦ μὲν ἄρσενος πατρὸς οὐκ ὠνόμασται, τῆς δὲ μητρὸς ἐν πόλει. ἐπίσημα γὰρ γήμαντι καὶ μείζω λέχη τἀνδρὸς μὲν οὐδείς, τῶν δὲ θηλειῶν λόγος. ὃ δ' ἠπάτα σε πλεῖστον οὐκ ἐγνωκότα, ηὔχεις τις εἶναι τοῖσι χρήμασι σθένων· τὰ δ' οὐδὲν εἰ μὴ βραχὺν ὁμιλῆσαι χρόνον. 940 ἡ γὰρ φύσις βέβαιος, οὐ τὰ χρήματα. ἣ μὲν γὰρ αἰεὶ παραμένουσ' αἴρει κακά· ὁ δ' ὄλβος ἀδίκως καὶ μετὰ σκαιῶν ξυνὼν ἐξέπτατ' οἴκων, σμικρὸν ἀνθήσας χρόνον. ἃ δ' ἐς γυναῖκας-παρθένῳ γὰρ οὐ καλὸν λέγειν-σιωπῶ, γνωρίμως δ' αἰνίξομαι. ὕβριζες, ὡς δὴ βασιλικοὺς ἔχων δόμους κάλλει τ' ἀραρώς. ἀλλ' ἔμοιγ' εἴη πόσις μὴ παρθενωπός, ἀλλὰ τἀνδρείου τρόπου. τὰ γὰρ τέκν' αὐτῶν Ἄρεος ἐκκρεμάννυται, 950 τὰ δ' εὐπρεπῆ δὴ κόσμος ἐν χοροῖς μόνον. ἔρρ', οὐδὲν εἰδὼς ὧν ἐφευρεθεὶς χρόνῳ δίκην δέδωκας. -ὧδέ τις κακοῦργος ὢν μή μοι τὸ πρῶτον βῆμ' ἐὰν δράμῃ καλῶς, νικᾶν δοκείτω τὴν Δίκην, πρὶν ἂν πέλας γραμμῆς ἵκηται καὶ τέλος κάμψῃ βίου. ΧΟΡΟΣ ἔπραξε δεινά, δεινὰ δ' ἀντέδωκε σοὶ καὶ τῷδ'· ἔχει γὰρ ἡ Δίκη μέγα σθένος. ΗΛΕΚΤΡΑ εἶἑν· κομίζειν τοῦδε σῶμ' ἔσω χρεὼν σκότῳ τε δοῦναι, δμῶες, ὡς, ὅταν μόλῃ 960 μήτηρ, σφαγῆς πάροιθε μὴ εἰσίδῃ νεκρόν. ΟΡΕΣΤΗΣ ἐπίσχες· ἐμβάλωμεν εἰς ἄλλον λόγον. ΗΛΕΚΤΡΑ τί δ'; ἐκ Μυκηνῶν μῶν βοηδρόμους ὁρῶ; ΟΡΕΣΤΗΣ οὔκ, ἀλλὰ τὴν τεκοῦσαν ἥ μ' ἐγείνατο. ΗΛΕΚΤΡΑ καλῶς ἄρ' ἄρκυν ἐς μέσην πορεύεται . . . καὶ μὴν ὄχοις γε καὶ στολῇ λαμπρύνεται. ΟΡΕΣΤΗΣ τί δῆτα δρῶμεν μητέρ'; ἦ φονεύσομεν; ΗΛΕΚΤΡΑ μῶν σ' οἶκτος εἷλε, μητρὸς ὡς εἶδες δέμας; ΟΡΕΣΤΗΣ φεῦ· πῶς γὰρ κτάνω νιν, ἥ μ' ἔθρεψε κἄτεκεν; ΗΛΕΚΤΡΑ ὥσπερ πατέρα σὸν ἥδε κἀμὸν ὤλεσεν. 970 ΟΡΕΣΤΗΣ ὦ Φοῖβε, πολλήν γ' ἀμαθίαν ἐθέσπισας . . . ΗΛΕΚΤΡΑ ὅπου δ' Ἀπόλλων σκαιὸς ᾖ, τίνες σοφοί; ΟΡΕΣΤΗΣ ὅστις μ' ἔχρησας μητέρ', ἣν οὐ χρῆν, κτανεῖν. {ΗΛΕΚΤΡΑ βλάπτῃ δὲ δὴ τί πατρὶ τιμωρῶν σέθεν; ΟΡΕΣΤΗΣ μητροκτόνος νῦν φεύξομαι, τόθ' ἁγνὸς ὤν. ΗΛΕΚΤΡΑ καὶ μή γ' ἀμύνων πατρὶ δυσσεβὴς ἔσῃ. ΟΡΕΣΤΗΣ ἐγὼ δὲ μητρὸς-; τῷ φόνου δώσω δίκας; ΗΛΕΚΤΡΑ τῷ δ' ἢν πατρῴαν διαμεθῇς τιμωρίαν; ΟΡΕΣΤΗΣ ἆρ' αὔτ' ἀλάστωρ εἶπ' ἀπεικασθεὶς θεῷ; ΗΛΕΚΤΡΑ ἱερὸν καθίζων τρίποδ'; ἐγὼ μὲν οὐ δοκῶ. 980 ΟΡΕΣΤΗΣ οὐδ' ἂν πιθοίμην εὖ μεμαντεῦσθαι τάδε. ΗΛΕΚΤΡΑ οὐ μὴ κακισθεὶς εἰς ἀνανδρίαν πεσῇ. ΟΡΕΣΤΗΣ ἀλλ' ἦ τὸν αὐτὸν τῇδ' ὑποστήσω δόλον; ΗΛΕΚΤΡΑ ᾧ καὶ πόσιν καθεῖλες, Αἴγισθον κτανών. ΟΡΕΣΤΗΣ ἔσειμι· δεινοῦ δ' ἄρχομαι προβλήματος καὶ δεινὰ δράσω γε-εἰ θεοῖς δοκεῖ τάδε, ἔστω· πικρὸν δὲ χἡδὺ τἀγώνισμά μοι. ΧΟΡΟΣ [ἰώ,] βασίλεια γύναι χθονὸς Ἀργείας, παῖ Τυνδάρεω, καὶ τοῖν ἀγαθοῖν ξύγγονε κούροιν 990 Διός, οἳ φλογερὰν αἰθέρ' ἐν ἄστροις ναίουσι, βροτῶν ἐν ἁλὸς ῥοθίοις τιμὰς σωτῆρας ἔχοντες· χαῖρε, σεβίζω σ' ἴσα καὶ μάκαρας πλούτου μεγάλης τ' εὐδαιμονίας. τὰς σὰς δὲ τύχας θεραπεύεσθαι καιρός. <χαῖρ',> ὦ βασίλεια. ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ ἔκβητ' ἀπήνης, Τρῳάδες, χειρὸς δ' ἐμῆς λάβεσθ', ἵν' ἔξω τοῦδ' ὄχου στήσω πόδα. σκύλοισι μὲν γὰρ θεῶν κεκόσμηνται δόμοι 1000 Φρυγίοις, ἐγὼ δὲ τάσδε, Τρῳάδος χθονὸς ἐξαίρετ', ἀντὶ παιδὸς ἣν ἀπώλεσα σμικρὸν γέρας, καλὸν δὲ κέκτημαι δόμοις. ΗΛΕΚΤΡΑ οὔκουν ἐγώ-δούλη γὰρ ἐκβεβλημένη δόμων πατρῴων δυστυχεῖς οἰκῶ δόμους- μῆτερ, λάβωμαι μακαρίας τῆς σῆς χερός; ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ δοῦλαι πάρεισιν αἵδε, μὴ σύ μοι πόνει. ΗΛΕΚΤΡΑ τί δ'; αἰχμάλωτόν τοί μ' ἀπῴκισας δόμων, ᾑρημένων δὲ δωμάτων ᾑρήμεθα, ὡς αἵδε, πατρὸς ὀρφαναὶ λελειμμέναι. 1010 ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ τοιαῦτα μέντοι σὸς πατὴρ βουλεύματα ἐς οὓς ἐχρῆν ἥκιστ' ἐβούλευσεν φίλων. λέξω δὲ . . . καίτοι δόξ' ὅταν λάβῃ κακὴ γυναῖκα, γλώσσῃ πικρότης ἔνεστί τις. ὡς μὲν παρ' ἡμῖν, οὐ καλῶς· τὸ πρᾶγμα δὲ μαθόντας, ἢν μὲν ἀξίως μισεῖν ἔχῃς, στυγεῖν δίκαιον· εἰ δὲ μή, τί δεῖ στυγεῖν; ἡμᾶς ἔδωκε Τυνδάρεως τῷ σῷ πατρί, οὐχ ὥστε θνῄσκειν, οὐδ' ἃ γειναίμην ἐγώ. κεῖνος δὲ παῖδα τὴν ἐμὴν Ἀχιλλέως 1020 λέκτροισι πείσας ᾤχετ' ἐκ δόμων ἄγων πρυμνοῦχον Αὖλιν, ἔνθ' ὑπερτείνας πυρᾶς λευκὴν διήμησ' Ἰφιγόνης παρηΐδα. κεἰ μὲν πόλεως ἅλωσιν ἐξιώμενος, ἢ δῶμ' ὀνήσων τἄλλα τ' ἐκσῴζων τέκνα, ἔκτεινε πολλῶν μίαν ὕπερ, συγγνώστ' ἂν ἦν· νῦν δ' οὕνεχ' Ἑλένη μάργος ἦν ὅ τ' αὖ λαβὼν ἄλοχον κολάζειν προδότιν οὐκ ἠπίστατο, τούτων ἕκατι παῖδ' ἐμὴν διώλεσεν. ἐπὶ τοῖσδε τοίνυν καίπερ ἠδικημένη 1030 οὐκ ἠγριώμην οὐδ' ἂν ἔκτανον πόσιν· ἀλλ' ἦλθ' ἔχων μοι μαινάδ' ἔνθεον κόρην λέκτροις τ' ἐπεισέφρηκε, καὶ νύμφα δύο ἐν τοῖσιν αὐτοῖς δώμασιν κατείχομεν. μῶρον μὲν οὖν γυναῖκες, οὐκ ἄλλως λέγω· ὅταν δ', ὑπόντος τοῦδ', ἁμαρτάνῃ πόσις τἄνδον παρώσας λέκτρα, μιμεῖσθαι θέλει γυνὴ τὸν ἄνδρα χἅτερον κτᾶσθαι φίλον. κἄπειτ' ἐν ἡμῖν ὁ ψόγος λαμπρύνεται, οἱ δ' αἴτιοι τῶνδ' οὐ κλύουσ' ἄνδρες κακῶς. 1040 εἰ δ' ἐκ δόμων ἥρπαστο Μενέλεως λάθρᾳ, κτανεῖν μ' Ὀρέστην χρῆν, κασιγνήτης πόσιν Μενέλαον ὡς σώσαιμι; σὸς δὲ πῶς πατὴρ ἠνέσχετ' ἂν ταῦτ'; εἶτα τὸν μὲν οὐ θανεῖν κτείνοντα χρῆν τἄμ', ἐμὲ δὲ πρὸς κείνου παθεῖν; ἔκτειν', ἐτρέφθην ἥνπερ ἦν πορεύσιμον πρὸς τοὺς ἐκείνῳ πολεμίους. φίλων γὰρ ἂν τίς ἂν πατρὸς σοῦ φόνον ἐκοινώνησέ μοι; λέγ', εἴ τι χρῄζεις, κἀντίθες παρρησίᾳ, ὅπως τέθνηκε σὸς πατὴρ οὐκ ἐνδίκως. 1050 ΧΟΡΟΣ δίκαι' ἔλεξας· ἡ δίκη δ' αἰσχρῶς ἔχει. γυναῖκα γὰρ χρὴ πάντα συγχωρεῖν πόσει, ἥτις φρενήρης· ᾗ δὲ μὴ δοκεῖ τάδε, οὐδ' εἰς ἀριθμὸν τῶν ἐμῶν ἥκει λόγων. ΗΛΕΚΤΡΑ μέμνησο, μῆτερ, οὓς ἔλεξας ὑστάτους λόγους, διδοῦσα πρὸς σέ μοι παρρησίαν. ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ καὶ νῦν γέ φημι κοὐκ ἀπαρνοῦμαι, τέκνον. ΗΛΕΚΤΡΑ † ἆρα † κλύουσα, μῆτερ, εἶτ' ἔρξεις κακῶς; ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ οὐκ ἔστι, τῇ σῇ δ' ἡδὺ προσθήσω φρενί. ΗΛΕΚΤΡΑ λέγοιμ' ἄν· ἀρχὴ δ' ἥδε μοι προοιμίου· 1060 εἴθ' εἶχες, ὦ τεκοῦσα, βελτίους φρένας. τὸ μὲν γὰρ εἶδος αἶνον ἄξιον φέρειν Ἑλένης τε καὶ σοῦ, δύο δ' ἔφυτε συγγόνω, ἄμφω ματαίω Κάστορός τ' οὐκ ἀξίω. ἣ μὲν γὰρ ἁρπασθεῖσ' ἑκοῦσ' ἀπώλετο, σὺ δ' ἄνδρ' ἄριστον Ἑλλάδος διώλεσας, σκῆψιν προτείνουσ', ὡς ὑπὲρ τέκνου πόσιν ἔκτεινας· οὐ γάρ σ' ὡς ἔγωγ' ἴσασιν εὖ. ἥτις, θυγατρὸς πρὶν κεκυρῶσθαι σφαγάς, νέον τ' ἀπ' οἴκων ἀνδρὸς ἐξωρμημένου, 1070 ξανθὸν κατόπτρῳ πλόκαμον ἐξήσκεις κόμης. γυνὴ δ', ἀπόντος ἀνδρός, ἥτις ἐκ δόμων ἐς κάλλος ἀσκεῖ, διάγραφ' ὡς οὖσαν κακήν. οὐδὲν γὰρ αὐτὴν δεῖ θύρασιν εὐπρεπὲς φαίνειν πρόσωπον, ἤν τι μὴ ζητῇ κακόν. μόνη δὲ πασῶν οἶδ' ἐγὼ σ' Ἑλληνίδων, εἰ μὲν τὰ Τρώων εὐτυχοῖ, κεχαρμένην, εἰ δ' ἥσσον' εἴη, συννεφοῦσαν ὄμματα, Ἀγαμέμνον' οὐ χρῄζουσαν ἐκ Τροίας μολεῖν. καίτοι καλῶς γε σωφρονεῖν παρεῖχέ σοι· 1080 ἄνδρ' εἶχες οὐ κακίον' Αἰγίσθου πόσιν, ὃν Ἑλλὰς αὑτῆς εἵλετο στρατηλάτην· Ἑλένης δ' ἀδελφῆς τοιάδ' ἐξειργασμένης ἐξῆν κλέος σοι μέγα λαβεῖν· τὰ γὰρ κακὰ παράδειγμα τοῖς ἐσθλοῖσιν εἴσοψίν τ' ἔχει. εἰ δ', ὡς λέγεις, σὴν θυγατέρ' ἔκτεινεν πατήρ, ἐγὼ τί σ' ἠδίκησ' ἐμός τε σύγγονος; πῶς οὐ πόσιν κτείνασα πατρῴους δόμους ἡμῖν προσῆψας, ἀλλ' ἐπηνέγκω λέχει τἀλλότρια, μισθοῦ τοὺς γάμους ὠνουμένη; 1090 κοὔτ' ἀντιφεύγει παιδὸς ἀντὶ σοῦ πόσις, οὔτ' ἀντ' ἐμοῦ τέθνηκε, δὶς τόσως ἐμὲ κτείνας ἀδελφῆς ζῶσαν. εἰ δ' ἀμείψεται φόνον δικάζων φόνος, ἀποκτενῶ σ' ἐγὼ καὶ παῖς Ὀρέστης πατρὶ τιμωρούμενοι· εἰ γὰρ δίκαι' ἐκεῖνα, καὶ τάδ' ἔνδικα. [ὅστις δὲ πλοῦτον ἢ εὐγένειαν εἰσιδὼν γαμεῖ πονηράν, μῶρός ἐστι· μικρὰ γὰρ μεγάλων ἀμείνω σώφρον' ἐν δόμοις λέχη. ΧΟΡΟΣ τύχη γυναικῶν ἐς γάμους. τὰ μὲν γὰρ εὖ, 1100 τὰ δ' οὐ καλῶς πίπτοντα δέρκομαι βροτῶν.] ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ ὦ παῖ, πέφυκας πατέρα σὸν στέργειν ἀεί· ἔστιν δὲ καὶ τόδ'· οἳ μέν εἰσιν ἀρσένων, οἳ δ' αὖ φιλοῦσι μητέρας μᾶλλον πατρός. συγγνώσομαί σοι· καὶ γὰρ οὐχ οὕτως ἄγαν χαίρω τι, τέκνον, τοῖς δεδραμένοις ἐμοί. σὺ δ' ὧδ' ἄλουτος καὶ δυσείματος χρόα λεχὼ νεογνῶν ἐκ τόκων πεπαυμένη; οἴμοι τάλαινα τῶν ἐμῶν βουλευμάτων· ὡς μᾶλλον ἢ χρῆν ἤλασ' εἰς ὀργὴν πόσιν. 1110 ΗΛΕΚΤΡΑ ὀψὲ στενάζεις, ἡνίκ' οὐκ ἔχεις ἄκη. πατὴρ μὲν οὖν τέθνηκε· τὸν δ' ἔξω χθονὸς πῶς οὐ κομίζῃ παῖδ' ἀλητεύοντα σόν; ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ δέδοικα· τοὐμὸν δ', οὐχὶ τοὐκείνου, σκοπῶ. πατρὸς γάρ, ὡς λέγουσι, θυμοῦται φόνῳ. ΗΛΕΚΤΡΑ τί δαὶ πόσιν σὸν ἄγριον εἰς ἡμᾶς ἔχεις; ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ τρόποι τοιοῦτοι· καὶ σὺ δ' αὐθάδης ἔφυς. ΗΛΕΚΤΡΑ ἀλγῶ γάρ· ἀλλὰ παύσομαι θυμουμένη. ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ καὶ μὴν ἐκεῖνος οὐκέτ' ἔσται σοι βαρύς. ΗΛΕΚΤΡΑ φρονεῖ μέγ'· ἐν γὰρ τοῖς ἐμοῖς ναίει δόμοις. 1120 {ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ ὁρᾷς; ἀν' αὖ σὺ ζωπυρεῖς νείκη νέα. ΗΛΕΚΤΡΑ σιγῶ· δέδοικα γάρ νιν ὡς δέδοικ' ἐγώ. ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ παῦσαι λόγων τῶνδε. ἀλλὰ τί μ' ἐκάλεις, τέκνον; ΗΛΕΚΤΡΑ ἤκουσας, οἶμαι, τῶν ἐμῶν λοχευμάτων· τούτων ὕπερ μοι θῦσον-οὐ γὰρ οἶδ' ἐγώ- δεκάτῃ σελήνῃ παιδὸς ὡς νομίζεται· τρίβων γὰρ οὐκ εἴμ', ἄτοκος οὖσ' ἐν τῷ πάρος. ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ ἄλλης τόδ' ἔργον, ἥ σ' ἔλυσεν ἐκ τόκων. ΗΛΕΚΤΡΑ αὐτὴ 'λόχευον κἄτεκον μόνη βρέφος. ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ οὕτως ἀγείτων οἶκος ἵδρυται φίλων; 1130 ΗΛΕΚΤΡΑ πένητας οὐδεὶς βούλεται κτᾶσθαι φίλους. ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ ἀλλ' εἶμι, παιδὸς ἀριθμὸν ὡς τελεσφόρον θύσω θεοῖσι· σοὶ δ' ὅταν πράξω χάριν τήνδ', εἶμ' ἐπ' ἀγρὸν οὗ πόσις θυηπολεῖ Νύμφαισιν. ἀλλὰ τούσδ' ὄχους, ὀπάονες, φάτναις ἄγοντες πρόσθεθ'· ἡνίκ' ἂν δέ με δοκῆτε θυσίας τῆσδ' ἀπηλλάχθαι θεοῖς, πάρεστε· δεῖ γὰρ καὶ πόσει δοῦναι χάριν. ΗΛΕΚΤΡΑ χώρει πένητας ἐς δόμους· φρούρει δέ μοι μή σ' αἰθαλώσῃ πολύκαπνον στέγος πέπλους. 1140 θύσεις γὰρ οἷα χρή σε δαίμοσιν θύη. κανοῦν δ' ἐνῆρκται καὶ τεθηγμένη σφαγίς, ἥπερ καθεῖλε ταῦρον, οὗ πέλας πεσῇ πληγεῖσα· νυμφεύσῃ δὲ κἀν Ἅιδου δόμοις ᾧπερ ξυνηῦδες ἐν φάει. τοσήνδ' ἐγὼ δώσω χάριν σοι, σὺ δὲ δίκην ἐμοὶ πατρός. ΧΟΡΟΣ ἀμοιβαὶ κακῶν· μετάτροποι πνέου- {[στρ.} σιν αὖραι δόμων. τότε μὲν <ἐν> λουτροῖς ἔπεσεν ἐμὸς ἐμὸς ἀρχέτας, ἰάχησε δὲ στέγα λάινοί τε θριγκοὶ δόμων, 1150 τάδ' ἐνέποντος· Ὦ σχέτλια· τί με, γύναι, φονεύσεις φίλαν πατρίδα δεκέτεσιν σποραῖσιν ἐλθόντ' ἐμάν; {-} . . . . . . . . . . . . . . . . παλίρρους δὲ τάνδ' ὑπάγεται δίκαν {[ἀντ.} διαδρόμου λέχους μέλεον, ἃ πόσιν χρόνιον ἱκόμενον εἰς οἴκους Κυκλώπειά τ' οὐράνια τείχε' ὀξυθήκτου βέλους ἔκανεν αὐτόχειρ, πέλεκυν ἐν χεροῖν λαβοῦσ'· ἆ τλάμων 1160 πόσις, ὅ τί ποτε τὰν τάλαιναν ἔσχεν κακόν; {-} ὀρεία τις ὡς λέαιν' ὀργάδων δρύοχα νεμομένα, τάδε κατήνυσεν. ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ {<ἔσωθεν>} ὦ τέκνα, πρὸς θεῶν, μὴ κτάνητε μητέρα. ΧΟΡΟΣ κλύεις ὑπώροφον βοάν; ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ ἰώ μοί μοι. ΧΟΡΟΣ ᾤμωξα κἀγὼ πρὸς τέκνων χειρουμένης. {-} νέμει τοι δίκαν θεός, ὅταν τύχῃ· σχέτλια μὲν ἔπαθες, ἀνόσια δ' εἰργάσω, 1170 τάλαιν', εὐνέταν. {-} ἀλλ' οἵδε μητρὸς νεοφόνοις ἐν αἵμασι πεφυρμένοι βαίνουσιν ἐξ οἴκων πόδα, τροπαῖα δείγματ' ἀθλίων προσφθεγμάτων. οὐκ ἔστιν οὐδεὶς οἶκος ἀθλιώτερος τῶν Τανταλείων οὐδ' ἔφυ ποτ' ἐκγόνων. ΟΡΕΣΤΗΣ ἰὼ Γᾶ καὶ Ζεῦ πανδερκέτα {[στρ.} βροτῶν, ἴδετε τάδ' ἔργα φόνι- α μυσαρά, δίγονα σώματ' ἐν χθονὶ κείμενα πλαγᾷ 1180 χερὸς ὑπ' ἐμᾶς, ἄποιν' ἐμῶν πημάτων. . . . . . . . . ΗΛΕΚΤΡΑ δακρύτ' ἄγαν, ὦ σύγγον', αἰτία δ' ἐγώ. διὰ πυρὸς ἔμολον ἁ τάλαινα ματρὶ τᾷδ', ἅ μ' ἔτικτε κούραν. ΧΟΡΟΣ ἰὼ τύχας, σᾶς τύχας, μᾶτερ τεκοῦσ' <ἄλαστα>, ἄλαστα μέλεα καὶ πέρα παθοῦσα σῶν τέκνων ὑπαί. πατρὸς δ' ἔτεισας φόνον δικαίως. 1190 ΟΡΕΣΤΗΣ ἰὼ Φοῖβ', ἀνύμνησας δίκαι' {[ἀντ.} ἄφαντα, φανερὰ δ' ἐξέπρα- ξας ἄχεα, φόνια δ' ὤπασας λάχε' ἀπὸ γᾶς [τᾶς] Ἑλλανίδος. τίνα δ' ἑτέραν μόλω πόλιν; τίς ξένος, τίς εὐσεβὴς ἐμὸν κάρα προσόψεται ματέρα κτανόντος; ΗΛΕΚΤΡΑ ἰὼ ἰώ μοι. ποῖ δ' ἐγώ, τίν' ἐς χορόν, τίνα γάμον εἶμι; τίς πόσις με δέξεται νυμφικὰς ἐς εὐνάς; 1200 ΧΟΡΟΣ πάλιν, πάλιν φρόνημα σὸν μετεστάθη πρὸς αὔραν· φρονεῖς γὰρ ὅσια νῦν, τότ' οὐ φρονοῦσα, δεινὰ δ' εἰργάσω, φίλα, κασίγνητον οὐ θέλοντα. ΟΡΕΣΤΗΣ κατεῖδες, οἷον ἁ τάλαιν' ἔξω πέπλων {[στρ.} ἔβαλεν, ἔδειξε μαστὸν ἐν φοναῖσιν, ἰώ μοι, πρὸς πέδῳ τιθεῖσα γόνιμα μέλεα; τὰν κόμαν δ' ἐγὼ . . . ΧΟΡΟΣ σάφ' οἶδα, δι' ὀδύνας ἔβας, ἰήιον κλύων γόον 1210 ματρός, ἅ σ' ἔτικτε. ΟΡΕΣΤΗΣ βοὰν δ' ἔλασκε τάνδε, πρὸς γένυν ἐμὰν {[ἀντ.} τιθεῖσα χεῖρα· Τέκος ἐμόν, λιταίνω· παρῄδων τ' ἐξ ἐμᾶν ἐκρίμναθ', ὥστε χέρας ἐμὰς λιπεῖν βέλος. ΧΟΡΟΣ τάλαινα· πῶς ἔτλας φόνον δι' ὀμμάτων ἰδεῖν σέθεν ματρὸς ἐκπνεούσας; 1220 ΟΡΕΣΤΗΣ ἐγὼ μὲν ἐπιβαλὼν φάρη κόραις ἐμαῖς {[στρ.} φασγάνῳ κατηρξάμαν ματέρος ἔσω δέρας μεθείς. ΗΛΕΚΤΡΑ ἐγὼ δ' ἐπεγκέλευσά σοι ξίφους τ' ἐφηψάμαν ἅμα. ΧΟΡΟΣ δεινότατον παθέων ἔρεξας. ΟΡΕΣΤΗΣ λαβοῦ, κάλυπτε μέλεα ματέρος πέπλοις {[ἀντ.} <καὶ> καθάρμοσον σφαγάς. φονέας ἔτικτες ἆρά σοι. ΗΛΕΚΤΡΑ ἰδού, φίλᾳ τε κοὐ φίλᾳ 1230 φάρεα τάδ' ἀμφιβάλλομεν. ΧΟΡΟΣ τέρμα κακῶν μεγάλων δόμοισιν. {-} ἀλλ' οἵδε δόμων ὑπὲρ ἀκροτάτων φαίνουσι τίνες-δαίμονες ἢ θεῶν τῶν οὐρανίων; οὐ γὰρ θνητῶν γ' ἥδε κέλευθος· τί ποτ' ἐς φανερὰν ὄψιν βαίνουσι βροτοῖσιν; ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Ἀγαμέμνονος παῖ, κλῦθι· δίπτυχοι δέ σε καλοῦσι μητρὸς σύγγονοι Διόσκοροι, Κάστωρ κασίγνητός τε Πολυδεύκης ὅδε. 1240 δεινὸν δὲ ναὸς ἀρτίως πόντου σάλον παύσαντ' ἀφίγμεθ' Ἄργος, ὡς ἐσείδομεν σφαγὰς ἀδελφῆς τῆσδε, μητέρος δὲ σῆς. δίκαια μέν νυν ἥδ' ἔχει, σὺ δ' οὐχὶ δρᾷς· Φοῖβός τε, Φοῖβος-ἀλλ' ἄναξ γάρ ἐστ' ἐμός, σιγῶ· σοφὸς δ' ὢν οὐκ ἔχρησέ σοι σοφά. αἰνεῖν δ' ἀνάγκη ταῦτα· τἀντεῦθεν δὲ χρὴ πράσσειν ἃ Μοῖρα Ζεύς τ' ἔκρανε σοῦ πέρι. Πυλάδῃ μὲν Ἠλέκτραν δὸς ἄλοχον ἐς δόμους, σὺ δ' Ἄργος ἔκλιπ'· οὐ γὰρ ἔστι σοι πόλιν 1250 τήνδ' ἐμβατεύειν, μητέρα κτείναντι σήν. δειναὶ δὲ κῆρές <σ'> αἱ κυνώπιδες θεαὶ τροχηλατήσουσ' ἐμμανῆ πλανώμενον. ἐλθὼν δ' Ἀθήνας Παλλάδος σεμνὸν βρέτας πρόσπτυξον· εἵρξει γάρ νιν ἐπτοημένας δεινοῖς δράκουσιν ὥστε μὴ ψαύειν σέθεν, γοργῶφ' ὑπερτείνουσα σῷ κάρᾳ κύκλον. ἔστιν δ' Ἄρεώς τις ὄχθος, οὗ πρῶτον θεοὶ ἕζοντ' ἐπὶ ψήφοισιν αἵματος πέρι, Ἁλιρρόθιον ὅτ' ἔκταν' ὠμόφρων Ἄρης, 1260 μῆνιν θυγατρὸς ἀνοσίων νυμφευμάτων, πόντου κρέοντος παῖδ', ἵν' εὐσεβεστάτη ψῆφος βεβαία τ' ἐστὶν † ἔκ τε τοῦ † θεοῖς. ἐνταῦθα καὶ σὲ δεῖ δραμεῖν φόνου πέρι. ἴσαι δέ σ' ἐκσῴζουσι μὴ θανεῖν δίκῃ ψῆφοι τεθεῖσαι· Λοξίας γὰρ αἰτίαν ἐς αὑτὸν οἴσει, μητέρος χρήσας φόνον. καὶ τοῖσι λοιποῖς ὅδε νόμος τεθήσεται, νικᾶν ἴσαις ψήφοισι τὸν φεύγοντ' ἀεί. δειναὶ μὲν οὖν θεαὶ τῷδ' ἄχει πεπληγμέναι 1270 πάγον παρ' αὐτὸν χάσμα δύσονται χθονός, σεμνὸν βροτοῖσιν εὐσεβὲς χρηστήριον· σὲ δ' Ἀρκάδων χρὴ πόλιν ἐπ' Ἀλφειοῦ ῥοαῖς οἰκεῖν Λυκαίου πλησίον σηκώματος· ἐπώνυμος δὲ σοῦ πόλις κεκλήσεται. σοὶ μὲν τάδ' εἶπον· τόνδε δ' Αἰγίσθου νέκυν Ἄργους πολῖται γῆς καλύψουσιν τάφῳ. μητέρα δὲ τὴν σὴν ἄρτι Ναυπλίαν παρὼν Μενέλαος, ἐξ οὗ Τρωικὴν εἷλε χθόνα, Ἑλένη τε θάψει· Πρωτέως γὰρ ἐκ δόμων 1280 ἥκει λιποῦσ' Αἴγυπτον οὐδ' ἦλθεν Φρύγας· Ζεὺς δ', ὡς ἔρις γένοιτο καὶ φόνος βροτῶν, εἴδωλον Ἑλένης ἐξέπεμψ' ἐς Ἴλιον. Πυλάδης μὲν οὖν κόρην τε καὶ δάμαρτ' ἔχων Ἀχαιίδος γῆς οἴκαδ' ἐσπορευέτω, καὶ τὸν λόγῳ σὸν πενθερὸν κομιζέτω Φωκέων ἐς αἶαν καὶ δότω πλούτου βάρος· σὺ δ' Ἰσθμίας γῆς αὐχέν' ἐμβαίνω ποδὶ χώρει πρὸς ὄχθον Κεκροπίας εὐδαίμονα. πεπρωμένην γὰρ μοῖραν ἐκπλήσας φόνου 1290 εὐδαιμονήσεις τῶνδ' ἀπαλλαχθεὶς πόνων. ΧΟΡΟΣ ὦ παῖδε Διός, θέμις ἐς φθογγὰς τὰς ὑμετέρας ἡμῖν πελάθειν; ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ θέμις, οὐ μυσαραῖς τοῖσδε σφαγίοις. ΗΛΕΚΤΡΑ κἀμοὶ μύθου μέτα, Τυνδαρίδαι; ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ καὶ σοί· Φοίβῳ τήνδ' ἀναθήσω πρᾶξιν φονίαν. ΧΟΡΟΣ πῶς ὄντε θεὼ τῆσδέ τ' ἀδελφὼ τῆς καπφθιμένης οὐκ ἠρκέσατον κῆρας μελάθροις; 1300 ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ μοῖρά τ' ἀνάγκης ἦγ' ᾗ τὸ χρεών, Φοίβου τ' ἄσοφοι γλώσσης ἐνοπαί. ΗΛΕΚΤΡΑ τίς δ' ἔμ' Ἀπόλλων, ποῖοι χρησμοὶ φονίαν ἔδοσαν μητρὶ γενέσθαι; ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ κοιναὶ πράξεις, κοινοὶ δὲ πότμοι, μία δ' ἀμφοτέρους ἄτη πατέρων διέκναισεν. ΟΡΕΣΤΗΣ ὦ σύγγονέ μοι, χρονίαν σ' ἐσιδὼν τῶν σῶν εὐθὺς φίλτρων στέρομαι καὶ σ' ἀπολείψω σοῦ λειπόμενος. 1310 ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ πόσις ἔστ' αὐτῇ καὶ δόμος· οὐχ ἥδ' οἰκτρὰ πέπονθεν, πλὴν ὅτι λείπει πόλιν Ἀργείων. ΗΛΕΚΤΡΑ καὶ τίνες ἄλλαι στοναχαὶ μείζους ἢ γῆς πατρίας ὅρον ἐκλείπειν; ΟΡΕΣΤΗΣ ἀλλ' ἐγὼ οἴκων ἔξειμι πατρὸς καὶ ἐπ' ἀλλοτρίαις ψήφοισι φόνον μητρὸς ὑφέξω. ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ θάρσει· Παλλάδος ὁσίαν ἥξεις πόλιν· ἀλλ' ἀνέχου. 1320 ΗΛΕΚΤΡΑ περί μοι στέρνοις στέρνα πρόσαψον, σύγγονε φίλτατε· διὰ γὰρ ζευγνῦσ' ἡμᾶς πατρίων μελάθρων μητρὸς φόνιοι κατάραι. ΟΡΕΣΤΗΣ βάλε, πρόσπτυξον σῶμα· θανόντος δ' ὡς ἐπὶ τύμβῳ καταθρήνησον. ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ φεῦ φεῦ· δεινὸν τόδ' ἐγηρύσω καὶ θεοῖσι κλύειν. ἔνι γὰρ κἀμοὶ τοῖς τ' οὐρανίδαις οἶκτοι θνητῶν πολυμόχθων. 1330 ΟΡΕΣΤΗΣ οὐκέτι σ' ὄψομαι. ΗΛΕΚΤΡΑ οὐδ' ἐγὼ ἐς σὸν βλέφαρον πελάσω. ΟΡΕΣΤΗΣ τάδε λοίσθιά μοι προσφθέγματά σου. ΗΛΕΚΤΡΑ ὦ χαῖρε, πόλις· χαίρετε δ' ὑμεῖς πολλά, πολίτιδες. ΟΡΕΣΤΗΣ ὦ πιστοτάτη, στείχεις ἤδη; ΗΛΕΚΤΡΑ στείχω βλέφαρον τέγγουσ' ἁπαλόν. ΟΡΕΣΤΗΣ Πυλάδη, χαίρων ἴθι, νυμφεύου 1340 δέμας Ἠλέκτρας. ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ τοῖσδε μελήσει γάμος· ἀλλὰ κύνας τάσδ' ὑποφεύγων στεῖχ' ἐπ' Ἀθηνῶν· δεινὸν γὰρ ἴχνος βάλλουσ' ἐπὶ σοὶ χειροδράκοντες χρῶτα κελαιναί, δεινῶν ὀδυνῶν καρπὸν ἔχουσαι· νὼ δ' ἐπὶ πόντον Σικελὸν σπουδῇ σῴσοντε νεῶν πρῴρας ἐνάλους. διὰ δ' αἰθερίας στείχοντε πλακὸς τοῖς μὲν μυσαροῖς οὐκ ἐπαρήγομεν, 1350 οἷσιν δ' ὅσιον καὶ τὸ δίκαιον φίλον ἐν βιότῳ, τούτους χαλεπῶν ἐκλύοντες μόχθων σῴζομεν. οὕτως ἀδικεῖν μηδεὶς θελέτω μηδ' ἐπιόρκων μέτα συμπλείτω· θεὸς ὢν θνητοῖς ἀγορεύω. ΧΟΡΟΣ χαίρετε· χαίρειν δ' ὅστις δύναται καὶ ξυντυχίᾳ μή τινι κάμνει θνητῶν, εὐδαίμονα πράσσει.

LE LABOUREUR

O terre antique d'Argos (84), eaux de l'Inachos ! C'est d'ici que jadis, emmenant Arès (85) sur mille vaisseaux, le roi Agamemnon fit voile vers la terre troyenne. Il y tua le souverain du pays d'Ilion, Priam, et prit l'illustre cité de Dardanos, puis il revint ici, à Argos, et suspendit aux temples élevés les dépouilles innombrables des Barbares. Là-bas, il avait été favorisé de la Fortune : mais dans son palais, il trouva la mort; sa femme Clytemnestre ourdit la ruse et le fils de Thyeste, Égisthe, le frappa de sa main. Abandonnant le sceptre antique de Tantale (86), il périt. Égisthe est roi du pays et possède l'épouse du héros, la fille de Tyndare. Agamemnon laissait dans son palais, en s'embarquant pour Troie, un enfant mâle, Oreste, et une fille, Électre, un jeune rameau déjà. Ce fils, un vieillard qui jadis avait élevé leur père le déroba à la mort qu'allait lui donner la main d'Égisthe et il le confia à Strophios (87) pour l'élever sur la terre des Phocidiens. Elle, Électre, resta dans la maison de son père. Quand elle fut arrivée à l'âge florissant de la jeunesse, des prétendants la demandèrent en mariage. C'étaient les premiers de la terre de Grèce. Craignant qu'elle ne donnât à l'un de ces princes un fils, vengeur d'Agamemnon, Égisthe la gardait dans le palais et ne l'unissait pas à un époux. Il n'en continuait pas moins à vivre dans la terreur : n'allait-elle pas en secret donner des enfants à quelque noble ? Il voulut la tuer. Mais toute cruelle qu'elle soit, sa mère la sauva des mains d'Égisthe. Car pour faire périr son mari, elle avait un prétexte (88), mais elle craignait de s'attirer la haine par le meurtre de ses enfants. Alors, voici ce que machina Égisthe : le fils d'Agamemnon était chassé de sa patrie, exilé; il promit de l'or à qui le tuerait. Et c'est à moi qu'il a donné Électre pour femme. Je suis, il est vrai, issu d'ancêtres mycéniens (89) : sur ce point on ne peut me faire de reproches, car j'ai au moins l'éclat de la naissance. Mais je suis pauvre de biens et voilà qui tue la noblesse! La donner à un homme faible, c'était affaiblir sa crainte. Un homme de haut rang, qui l'eût eue pour femme, aurait réveillé de son sommeil (90) le meurtre d'Agamemnon et la Justice aurait alors puni Égisthe. Mais jamais moi, son mari — j'en atteste Cypris — je n'ai souillé sa couche : elle est encore vierge. Oui, je rougirais, ayant la fille d'opulents seigneurs, de l'outrager alors que je suis indigne d'elle de par ma naissance. Je pleure aussi celui que l'on dit mon beau-frère, le malheureux Oreste, en pensant qu'un jour il peut revenir dans Argos et voir l'union infortunée de sa soeur. Si quelqu'un prétend que je suis un fou, ayant reçu dans ma maison une jeune vierge, de ne pas la toucher, ses sentiments sont de méchantes règles pour mesurer la vertu, qu'il le sache; c'est lui au contraire qui est un fou (91).

Électre sort de la chaumière. Elle est misérablement vêtue. Elle porte une amphore sur la tête.

ÉLECTRE

O nuit (92) noire, nourricière des astres d'or, dans ton ombre, portant cette urne posée sur ma tête, je m'en vais puiser l'eau aux sources du fleuve. Non pas que j'en sois réduite à ce degré de misère, mais je veux montrer aux dieux l'outrage de l'orgueilleux Égisthe, et crier dans l'éther (93) immense mes plaintes à mon père. Car la maudite Tyndaride, ma mère, m'a chassée du palais pour plaire à son mari. Depuis qu'elle a eu d'autres enfants d'Égisthe, elle nous tient, Oreste et moi, comme des rebuts, à l'écart du palais.

LE LABOUREUR

Pourquoi, infortunée, te livres-tu, pour moi, à ces durs travaux, toi qui as passé ton enfance dans l'opulence ? Pourquoi, puisque je t'en prie, ne laisses-tu pas tout cela ?

ÉLECTRE

Je mets au rang des dieux un ami tel que toi, car dans mes malheurs tu ne m'as pas outragée et c'est pour les mortels une grande faveur du destin que de trouver dans l'adversité un médecin comme celui que je rencontre en toi. Je dois donc, même sans que tu me l'ordonnes, dans la mesure de mes forces, alléger ton labeur, t'aider à en porter le poids et partager ta peine. Tu as assez à faire au dehors. C'est à moi de vaquer aux travaux de la mai-son. Quand rentre le travailleur, de la porte, il aime à trouver son intérieur en ordre (94).

LE LABOUREUR Eh bien, si bon te semble, va. D'ailleurs les sources ne sont pas loin de notre maison. Pour moi, au lever du jour, j'irai mener mes bœufs aux champs, puis ensemencer les sillons. Car jamais le paresseux, eût-il à la bouche le nom des dieux, ne pourrait gagner sa vie sans travailler. Électre et le laboureur sortent. Entrent Oreste et Pylade. Ils ont laissé leurs serviteurs sur la route.

ORESTE

Pylade (95) — car c'est bien toi que, de tous les hommes, je considère comme le plus fidèle de mes amis et de mes hôtes —, tu es le seul de mes amis qui m'aies gardé de l'affection, à moi Oreste, malgré le sort cruel que m'a fait subir Égisthe, qui a tué mon père avec l'aide de ma mère maudite. Je suis arrivé, envoyé par l'oracle du dieu (96), sur le sol argien, à l'insu de tous, pour rendre meurtre pour meurtre aux assassins de mon père. Cette nuit, je suis allé au tombeau de mon père, j'y ai versé des larmes et offert les prémices de ma chevelure (97), sur le bûcher j'ai fait couler le sang d'une brebis égorgée, sans être vu des tyrans qui règnent sur ce pays. Je ne porte point mes pas à l'intérieur des remparts, mais je me suis proposé deux buts à la fois en m'arrêtant aux frontières de ce pays : m'échapper en me jetant sur un autre territoire si un des espions me reconnaît, et chercher ma soeur. On dit que mariée, elle habite avec son époux et qu'elle n'est plus la vierge qu'on gardait au palais. Je veux la rencontrer, l'associer à mon acte de vengeance, et savoir exactement ce qui se passe dans les remparts. Mais voici que l'Aurore lève son visage radieux. Éloignons nos pas de ce sentier. Quelqu'un, soit un laboureur, soit une servante, se montrera sans doute. Nous lui demanderons si ma soeur n'habite pas ces lieux. Mais voici une servante : elle porte une charge d'eau sur sa tête rasée (98). Asseyons-nous et interrogeons cette esclave. Peut-être recueillerons-nous quelque renseignement sur l'affaire qui nous amène, Pylade, en ce pays (99).

Ils se dissimulent. Électre, une amphore sur la tête, revient vers la chaumière en chantant.

ÉLECTRE Strophe I. — Presse le pas, il est temps. Ah l... Avance, avance en versant des larmes. Hélas ! hélas ! Mon père était Agamemnon et j'ai pour mère Clytemnestre, l'odieuse fille de Tyndare. On m'appelle la malheureuse Électre dans la cité. Ah ! ah ! quels misérables travaux ! quelle existence. odieuse ! O père, toi, chez Hadès tu reposes, égorgé par ta propre épouse et par Égisthe, ô Agamemnon !Allons ! réveille la même plainte ; de nouveau goûte la volupté insatiable des larmes. Antistrophe I. — Presse le pas, il est temps. Ah !... Avance, avance en versant des larmes. Hélas ! hélas ! De quelle cité, de quelle demeure, ô malheureux frère, es-tu le serviteur depuis que tu laissas à sa misère, dans le palais paternel, au milieu des malheurs les plus cruels, ta soeur? Viens de mes peines me délivrer, malheureuse que je suis !... O Zeus ! Zeus ! venge le meurtre si odieux de mon père ! Dans Argos porte tes pas errants. Elle pose sa cruche. Strophe II. — Pose cette urne ; de ta tête enlève-la. je veux pour mon père, à l'aurore, crier encore mes plaintes de la nuit, le cri de l'Hadès, le chant de l'Hadès (100). Père, je t'adresse sous terre les plaintes auxquelles sans cesse, chaque jour, je m'abandonne, pendant que de mes ongles je déchire ma tendre gorge et que de ma main je frappe ma tête rasée, pour pleurer ton trépas. Ah ! ah ! meurtris ta tête ! Comme un cygne (101) harmonieux, sur les ondes d'un fleuve, appelle son père très cher qui a péri dans les mailles des rets perfides, ainsi, pour toi, mon malheureux père, je fonds en larmes. Antistrophe II. — Bain (102) où pour la dernière fois tu plongeas ton corps ! Couche mortelle combien odieuse ! Hélas ! malheur à moi ! Cruelle hache qui t'a frappé, père ! A ton retour de Troie, cruelles embûches ! Ce n'est pas avec des guirlandes que ta femme t'accueillit, ni avec des couronnes. Mais au glaive à double tranchant d'Égisthe elle remit l'horrible crime, puis elle retint le traître en son lit. Entre le choeur, formé de paysannes argiennes. LE CHŒUR Strophe III. — O fille d'Agamemnon, Électre, je suis venue à ta rustique demeure. Il est arrivé, oui, il est arrivé de Mycènes un de ces hommes qui se nourrissent de lait dans la montagne. Il annonce que dans trois jours, comme l'a proclamé le héraut, un sacrifice se fera dans Argos et que toutes les vierges devront se rendre au temple d'Héra (103). ÉLECTRE Ce n'est pas aux splendeurs des fêtes, mes amies, ni aux colliers d'or que s'envolent mes désirs. Malheureuse ! je ne formerai point des choeurs avec les jeunes filles d'Argos, ni en cadence ne frapperai le sol de mon pied. le passe mes nuits dans les larmes et les larmes sont, dans mon malheur, mon souci de chaque jour. Regarde la saleté de ma chevelure et ces vêtements en haillons (104) Conviennent-ils à la fille d'Agamemnon, à une princesse, et à Troie qui se souvient que mon père jadis l'a conquise? LE CHOEUR Antistrophe III. — Puissante est la déesse. Allons ! viens ! laisse-moi te prêter un manteau richement brodé et des bijoux d'or pour ajouter à l'éclat de ta grâce. Crois-tu par tes seules larmes, sans adorer les dieux, triompher de tes ennemis? Non, ce ne sont pas des gémissements, mais des prières et le respect des dieux qui te donneront de meilleurs jours, ô ma fille. ÉLECTRE Aucun des dieux n'écoute les cris de la malheureuse Électre, ni ne se souvient des sacrifices (105) jadis offerts par mon père. Hélas sur lui qui a péri, et sur celui qui, vagabond, vit quelque part dans un pays étranger, misérable, errant à l'aventure vers un foyer qu'il servira à gages, lui qui est né d'un père illustre ! Et moi, c'est dans la maison d'un manoeuvre que j'habite et consume ma vie, bannie du palais paternel, sur les sommets escarpés de la montagne. Ma mère partage le lit du meurtre avec un autre époux. LA CORYPHÉE Que de maux n'a-t-elle pas causés aux Grecs, la soeur de ta mère, Hélène, et à ta propre maison! Oreste et Pylade se montrent. ÉLECTRE Ah!... femmes, je cesse mes lamentations funèbres. Des étrangers étaient postés ici près de la maison, de mon foyer. Ils se lèvent de leur embuscade. Fuyons, toi, par le chemin, moi dans ma maison. Courons pour échap¬er à ces malfaiteurs. ORESTE Reste, ô malheureuse : ne crains pas ma main. ÉLECTRE (se prosternant devant la statue d'Apollon (106) placée près de la porte) O Phoibos-Apollon! Je tombe à tes genoux : sauve-moi de la mort. ORESTE Puissé-je en tuer d'autres que je hais davantage! ÉLECTRE Va-t'en. Ne me touche pas. Tu ne dois pas me toucher. ORESTE Il n'est personne que j'aie plus le droit de toucher. ÉLECTRE Pourquoi, avec un glaive, te poster près de ma maison ? ORESTE Reste. Écoute et bientôt tu seras d'accord avec moi. ÉLECTRE Je m'arrête. De toute façon je suis en ton pouvoir : tu es le plus fort. ORESTE Je suis venu t'apporter des nouvelles de ton frère. ÉLECTRE O très cher ami, est-il vivant ou mort ? ORESTE Il vit. C'est ce bonheur d'abord que je veux t'annoncer. ÉLECTRE Heureux soit ton destin pour prix de si douces paroles ! ORESTE Puissions-nous partager ce bonheur tous les deux! ÉLECTRE Mais où le malheureux endure-t-il les malheurs de l'exil ? ORESTE Est-il une cité par où il n'ait erré ? Il en périt. ÉLECTRE C'est peut-être qu'il n'a pas de quoi vivre chaque jour ? ORESTE Si. Mais l'exilé toujours est sans forces. ÉLECTRE Quel message t'a-t-il envoyé me porter ? ORESTE Il demande si tu vis et, si tu vis, quel est ton sort. ÉLECTRE Eh bien, tu vois d'abord comme mon corps a maigri. ORESTE Oui, miné par les chagrins, au point que j'en gémis. ÉLECTRE Tu vois ma tête rasée à la façon des Scythes (107). ORESTE C'est ton frère, ton père mort qui te déchirent le coeur, sans doute ? ÉLECTRE Ah! qu'y a-t-il de plus cher pour moi que ces deux êtres ? ORESTE Hélas! hélas! que crois-tu que ton frère ait de plus cher que toi ? ÉLECTRE Il est au loin. Ah! que n'est-il là pour m'aimer! ORESTE Pourquoi vis-tu ici, loin de la ville ? ÉLECTRE Je suis mariée, étranger. Ah! ah! funeste mariage! ORESTE J'en gémis pour ton frère. Est-ce à un Mycénien ? ÉLECTRE Ce n'est pas à lui que mon père espérait me donner un jour. ORESTE Parle; j'écoute, pour rapporter à ton frère tes paroles. ÉLECTRE J'habite ici, loin de tout, dans sa demeure. ORESTE C'est la maison d'un laboureur ou d'un bouvier. ÉLECTRE L'homme est pauvre, mais noble, et pieux à mon égard. ORESTE Quelle est cette piété que montre ton mari ? ÉLECTRE Jamais il n'a osé attenter à ma couche. ORESTE Par voeu de chasteté, ou te juge-t-il indigne ? ÉLECTRE Outrager mes parents, voilà ce qu'il juge indigne. ORESTE Et comment un tel mariage n'a-t-il pas fait sa joie ? ÉLECTRE Il estime qu'on m'a donnée à lui sans en avoir le droit (108), étranger. ORESTE Je comprends : il craint la vengeance d'Oreste. ÉLECTRE Oui, il la redoute. Mais en outre quelle nature honnête! ORESTE Ah! C'est un noble coeur, cet homme dont tu me parles ! Il faudra le bien traiter. ÉLECTRE Il le sera, si l'absent revient un jour dans sa demeure. ORESTE Ta mère, qui t'a mise au monde, elle a souffert cela ? ÉLECTRE Les femmes aiment leur mari, étranger, et non leurs enfants. ORESTE Mais pourquoi Égisthe t'a-t-il fait cet outrage ? ÉLECTRE Il voulait, en me donnant à un tel mari, que j'aie des enfants sans force. ORESTE Oui, et non des fils qui nous vengeraient. ÉLECTRE Tel est son but. Puisse-t-il être puni! ORESTE Sait-il que tu es vierge, le mari de ta mère ? ÉLECTRE Non, c'est un secret que nous lui cachons. ORESTE Ces femmes qui nous écoutent sont tes amies ? ÉLECTRE Oui, elles tairont tes paroles et les miennes, fidèlement. ORESTE Que pourra faire Oreste, s'il revient à Argos ? ÉLECTRE Tu le demandes ? Honteuse question! La mesure n'est-elle pas comble ? ORESTE Mais, s'il revenait, comment tuerait-il les meurtriers de son père ? ÉLECTRE En osant ce que ses ennemis ont osé contre mon père. ORESTE Aurais-tu le courage de l'aider à tuer ta mère ? ÉLECTRE Oui, avec la même hache dont elle frappa mon père. ORESTE Le lui dirai-je, et que ton coeur est ferme ? ÉLECTRE Que je meure, pourvu que j'égorge ma mère! ORESTE Hélas! Plût au ciel qu'Oreste fût ici pour t'entendre! ÉLECTRE Mais, étranger, je ne le reconnaîtrais pas si je le voyais. ORESTE Qu'y a-t-il d'étonnant ? Tu es jeune. Il était jeune, quand on vous sépara. ÉLECTRE Un seul de mes amis pourrait le reconnaître. ORESTE Est-ce l'homme qui, dit-on, l'a dérobé au meurtre ? ÉLECTRE Oui, le gouverneur de mon père, un vieillard très âgé. ORESTE Après sa mort, ton père a-t-il obtenu un tombeau ? ÉLECTRE Oui, c'est comme on voudra : il fut jeté hors du palais. ORESTE Ah! que dis-tu là ?... Le sentiment de maux, même étrangers, point le coeur des mortels. Parle : je veux apprendre, pour les porter à ton frère, des nouvelles pénibles, mais qu'il doit absolument entendre. La pitié ne se rencontre jamais avec l'ignorance (109), mais chez les hommes cultivés et sages; et ce n'est pas impunément que les sages ont tant d'intelligence et de sagesse. LA CORYPHÉE Et moi aussi, j'ai dans l'âme la même curiosité que lui. Je vis loin de la ville et j'ignore les malheurs de la cité. Mais maintenant je veux, moi aussi, les connaître. ÉLECTRE Je parlerai, s'il le faut : or il me faut bien dire à un ami mes cruelles infortunes et celles de mon père. Puisque tu provoques ce récit, je t'en supplie, étranger, rapporte à Oreste mes malheurs et les siens. Dis-lui d'abord quels vêtements je porte en cette masure, quelle saleté couvre mon corps, sous quel toit j'habite, moi qui vivais au palais d'un roi. C'est moi qui peine à tisser à la navette mes vêtements, sans quoi je n'en aurais pas et m'en irais nue; c'est moi qui aux sources du fleuve vais chercher l'eau. Je ne prends part ni aux fêtes consacrées aux dieux, ni aux choeurs. Je fuis, étant vierge, la compagnie des femmes. Je fuis aussi le souvenir de Castor (110), à qui, avant qu'il ne fût mis au rang des dieux, on m'avait fiancée; car je suis de son rang. Ma mère, elle, au milieu des dépouilles des Phrygiens, est assise sur un trône; sur les degrés se tiennent des servantes d'Asie conquises par mon père; leurs voiles troyens sont attachés avec des agrafes d'or. Le sang de mon père noircit encore les murs du palais, putréfié, et celui qui l'a tué se montre par-tout en public monté sur le char même de mon père; quant au sceptre (111) qui commandait à l'expédition des Grecs, il s'enorgueillit de le tenir dans ses mains souillées de sang. Le tombeau d'Agamemnon, laissé sans honneurs, n'a jamais encore reçu de libations ni de rameau de myrte et son bûcher est vide d'ornements. Ivre, souillé de vin, le mari de ma mère, l'Illustre, comme on l'appelle, saute sur le tombeau et lance des pierres au monument de marbre de mon père. Il ose tenir ce langage contre nous : « Où est ton fils Oreste ? Près de ta tombe, sans doute, le brave, pour la défendre ? » Voilà comme il outrage l'absent. Ah! étranger, je t'en supplie, rapporte-lui tout cela. Mille objets lui envoient ce message, et c'est moi leur interprète : ces mains, ces lèvres, et ce coeur malheureux, et ma tête rasée, et celui qui l'engendra. Il serait honteux que le père eût anéanti les Phrygiens et que son fils, à lui seul, ne pût tuer un seul homme, alors qu'il est jeune et né d'un père plus valeureux. LA CORYPHÉE Je l'aperçois là-bas — c'est de ton mari que je parle — qui, sa tâche terminée, se hâte vers sa maison. Entre le laboureur. LE LABOUREUR Eh! quels sont ces étrangers que je vois à la porte ? Dans quel but se sont-ils approchés de ma maison rustique ? Ont-ils besoin de moi ? En tout cas, pour une femme, il est honteux de s'arrêter ainsi avec de jeunes hommes. ÉLECTRE O très cher ami, ne forme pas de soupçons contre moi. Tu sauras ce qu'était notre conversation : ces étrangers sont venus m'apporter un message d'Oreste. — (A Oreste et Pylade) Étrangers, excusez ses paroles. LE LABOUREUR Que disent-ils ? Il voit la lumière ? ÉLECTRE Oui, du moins ils l'affirment; ils me semblent sincères. LE LABOUREUR Se souvient-il des maux de ton père et des tiens ? ÉLECTRE Je l'espère. L'exilé n'a pas de force. LE LABOUREUR Et quel est ce message d'Oreste qu'ils sont venus apporter ? ÉLECTRE Il les a envoyés s'informer de mes maux. LE LABOUREUR Eh bien, ils voient les uns; tu leur dis les autres, je pense. ÉLECTRE Ils savent; ils n'ont plus rien à en apprendre. LE LABOUREUR Il y a longtemps qu'il fallait leur ouvrir la porte. Entrez dans la maison. En échange de vos bonnes nouvelles, vous recevrez tous les dons que pour mes hôtes contient mon logis. (S'adressant aux serviteurs d'Oreste) Serviteurs, portez leurs bagages dans cette demeure. (A Oreste et Pylade) Ne protestez pas : vous venez en amis de la part d'un ami. Si je suis né pauvre, mon âme du moins n'est pas de basse origine; je vous le prouverai. ORESTE Au nom des dieux, c'est là le mari qui s'accorde avec toi pour éluder ton mariage et ne pas déshonorer Oreste ? ÉLECTRE C'est lui qu'on appelle le mari de la malheureuse que je suis! ORESTE Ah! Il n'y a pas de signe certain de la vertu : tout est confusion dans la nature humaine. J'ai déjà vu le fils d'un père généreux se montrer un homme de rien et des enfants excellents naître de scélérats. J'ai vu la boue au coeur d'un riche et la grandeur d'âme dans le corps d'un pauvre. Comment, alors, faire la distinction et bien juger ? Par la richesse ? Mauvais juge à consulter. Par l'absence de biens ? Mais la pauvreté a ses tares : le besoin enseigne à l'homme le mal. M'en rapporterai-je aux armes ? Mais qui, en jetant les yeux sur une lance, pour-rait attester que celui qui la porte est un brave ? Mieux vaut s'en remettre au hasard et quitter la place. Cet homme, qui n'est pas un grand chez les Argiens et que ne gonfle pas d'orgueil la gloire de sa maison, mais qui appartient au peuple, se montre un coeur excellent. Ne vous rendrez-vous pas au bon sens, vous qui êtes pleins de vains préjugés, qui vous égarent ? C'est par leur fréquentation et à leur caractère qu'on distingue chez les mortels la noblesse. Voilà les hommes qui gouvernent bien leur cité et leur famille. Les corps musclés, mais vides de raison, sont les statues (112) qui ornent l'agora. Un bras fort, en effet, n'attend pas mieux l'assaut de la lance qu'un bras sans force. Alors comptent seuls le caractère et la qualité de l'âme. Mais, l'accueil étant digne de celui qui est présent et absent tout à la fois, du fils d'Agamemnon pour lequel nous sommes venus, acceptons le repos dans sa maison. Entrez, serviteurs, dans sa demeure. Puissé-je avoir toujours pour hôte un pauvre plein d'attentions, plutôt qu'un riche! Je me félicite donc d'être reçu par cet homme en sa maison. Pourtant je préférerais voir ton frère, heureux, m'introduire dans son heureuse demeure. Peut-être viendra-t-il : car les oracles de Loxias sont sûrs. Quant à la divination des mortels, je n'en fais pas cas. Oreste et Pylade entrent dans la chaumière avec leurs serviteurs. LA CORYPHÉE Aujourd'hui plus que jamais, Électre, la joie doit réchauffer notre coeur : peut-être la Fortune, après une marche pénible, va-t-elle s'arrêter ici, pour notre bonheur. ÉLECTRE O malheureux! tu sais le dénuement de ta demeure : pourquoi as-tu reçu ces hôtes qui sont d'un rang supé-rieur au tien ? LE LABOUREUR Eh quoi! s'ils sont, comme ils le paraissent, de noble race, que notre accueil soit modeste ou non, ne seront-ils pas toujours satisfaits ÉLECTRE Maintenant que tu as fait la faute malgré tes moyens modestes, va chez le brave vieillard qui éleva mon père. Sur les bords du fleuve Tanaos (113), qui sert de frontière aux territoires d'Argos et de Sparte, il fait paître ses troupeaux depuis qu'on l'a chassé de la ville. Dis-lui de passer par la maison avant de venir ici et d'y prendre des mets pour le repas de nos hôtes. Quels seront sa joie et ses remerciements aux dieux lorsqu'il saura vivant l'enfant qu'il sauva jadis! Car ce n'est pas au palais paternel, ni de ma mère que nous pourrions obtenir quelque chose. Et ce serait dangereux de lui annoncer qu'Oreste vit encore. La misérable! LE LABOUREUR Eh bien! puisque bon te semble, je porterai tes ordres au vieillard. Rentre dans la maison au plus vite et prépares-y tout. Il y a beaucoup de mets qu'une femme, si elle le veut, peut improviser pour compléter un repas, et nous avons encore à la maison, j'en suis sûr, assez de provisions pour rassasier nos hôtes au moins pendant un jour. Électre rentre. Toutes les fois que ma pensée s'arrête sur des cas de ce genre, je songe à l'importance énorme qu'a l'argent s'il faut recevoir des hôtes et, quand nous tombons malades, faire des dépenses pour guérir. Quant à la nourriture quotidienne, la dépense monte peu : pour rassasier un homme, qu'il soit riche ou pauvre, il faut part égale. Il s'en va. LE CHŒUR Strophe I. — Illustres navires, qui jadis voguiez vers Troie de vos rames sans nombre, levant un cortège de choeurs (114), avec les Néréides, pendant que bondissait l'amide la flûte, le dauphin (115), et qu'autour des proues à l'éperon bleu sombre il évoluait, escortant le fils de Thétis, Achille aux bonds légers (116), avec Agamemnon, vers Troie et les bords du Simoïs ! Antistrophe I. — Les Néréides, quittant les promontoires de l'Eubée, lui apportaient les armes et le bouclier forgés à grand labeur sur les enclumes d'or d'Héphaïstos. Par le Pélion, par la poupe des vallons sacrés de l'Ossa boisé, retraites des Nymphes, elles cherchaient le jeune guerrier là où un père cavalier (117) élevait pour la splendeur de la Grèce le fils de Thétis la marine, rapide coureur, soutien des Atrides. Strophe II. — j'ai appris d'un homme revenu d'Ilion, dans le port de Nauplie (118), que sur l'orbe, ô fils de Thétis, de ton illustre bouclier (119), des figures terrifiantes pour les Phrygiens étaient sculptées. Sur la bordure qui courait à la circonférence, Persée (120), ayant tranché la gorge de la Gorgone, avec ses talonnières (121) ailées planait au-dessus de la mer; il avait à la main la tête du monstre! Près de lui se tenait le messager de Zeus, Hermès, fils de Maïa, dieu des champs. Antistrophe II. — Au milieu de l'écu vêtu de cuir versait sa lumière, étincelant, le disque du soleil traîné par des chevaux ailés; puis les choeurs éthérés des astres, les Pléiades, les Hyades : Hector (122) à leur vue s'enfuit. Sur les lamelles d'or du casque, des Sphinges (123), en leurs serres, emportaient la proie enchantée. Sur la cuirasse qui enserrait ses flancs, souillant le feu, bondissait la lionne (124), griffes dehors, à la vue du cheval (125) de Pirène. Épode. — Sur la lance meurtrière, leurs quatre pattes tendues, galopaient des chevaux, et, noire, autour de leur croupe, montait la poussière. Le chef de tels guerriers, vaillants à la peine, est mort victime de tes amours, Tyndaride, fille perfide (126). C'est pour cela qu'un jour les Ouranides t'enverront à mille morts; et peut-être enfin, oui, enfin, de ta gorge ouverte verrai-je le sang couler, répandu par le fer. Chargé de provisions, le vieux gouverneur d'Agamemnon gravit péniblement l'escalier qui aboutit à la scène LE VIEILLARD Où donc, où est ma jeune souveraine, ma maîtresse, la fille d'Agamemnon que jadis j'élevai ? Comme la pente qui monte à cette demeure est raide pour les jambes du vieillard ridé que je suis! Cependant jusque chez mes amis au moins il faut bien traîner mon échine courbée en deux et mes genoux tremblants. Apparaît Électre. O ma fille — car je te vois maintenant devant la maison —, je suis venu t'apporter cet agneau nouveau-né choisi dans mes troupeaux de brebis, des couronnes de fleurs, des fromages juste retirés de leur moule, et ce vieux trésor de Dionysos (127), tout parfumé : il y en a peu, mais verses-en une chope dans cette autre boisson moins forte et tu la rendras délicieuse. Allons! qu'on porte cela dans la maison, à vos hôtes. Moi, avec ce lambeau de mes vêtements, je veux essuyer mes yeux mouillés de larmes. ÉLECTRE Mais pourquoi, ô vieillard, ton visage est-il baigné de larmes ? Est-ce que mes maux, après un temps si long, réveillent les tiens ? Ou gémis-tu sur le malheureux exil d'Oreste et sur mon père, que jadis tu as tenu dans tes bras et que tu as élevé, en vain, hélas ! pour toi et tes amis ? LE VIEILLARD Oui, en vain! Et pourtant ce n'est pas ce souvenir que je ne pouvais supporter. Mais je me suis détourné de mon chemin pour aller à son tombeau; je me suis prosterné devant lui et j'ai pleuré de le trouver à l'aban¬don. Ouvrant l'outre que j'apporte pour tes hôtes, j'ai fait des libations; puis autour de la tombe j'ai déposé des rameaux de myrte. Alors, sur le bûcher même, j'ai vu, immolée en sacrifice, une brebis à la toison noire, son sang qu'on venait de répandre et des boucles coupées à une blonde chevelure. Juge de mon étonnement, ô ma fille! Quel homme a osé venir au tombeau ? Ce n'est pas un des Argiens. Peut-être ton frère est-il rentré en secret et, à son retour, a-t-il rendu hommage au misérable tombeau de ton père. Examine (128) ces cheveux; approche-les des tiens et vois s'ils sont de la même couleur que la boucle coupée. D'habitude, les enfants qui sont d'un même sang par leur père ont physiquement beaucoup de ressemblances. ÉLECTRE Tes paroles, ô vieillard, sont indignes d'un homme sensé. Crois-tu que, par crainte d'Égisthe, mon frère eût caché son retour en ce pays, lui qui est si brave ? Et puis, comment pourraient se ressembler deux touffes de cheveux dont les uns appartiennent à un homme de la noblesse et se sont fortifiés dans les palestres, et dont les autres, des cheveux de femme, sont assouplis par le peigne. Non, c'est impossible. Souvent d'ailleurs on peut trouver des boucles de même teinte même chez des personnes qui ne sont pas nées du même sang, vieillard! LE VIEILLARD Eh bien, va mettre ton pied sur la trace de sa chaussure et vois si votre pied n'aura pas même mesure, mon enfant. ÉLECTRE Comment se pourrait-il qu'un sol rocailleux gardât des empreintes de pieds ? Mais supposons. Deux enfants d'un même père ne sauraient avoir même pied, si l'un est un homme et l'autre une femme : celui de l'homme est plus fort. LE VIEILLARD Ne pourrais-tu pas, si ton frère était de retour, reconnaître l'étoffe tissée par ta navette et dans laquelle je l'ai jadis dérobé à la mort. ÉLECTRE Ne sais-tu pas qu'à l'époque où Oreste a été chassé de ce pays j'étais encore toute jeune. Même si j'avais tissé ses vêtements, comment pourrait-il porter aujourd'hui les mêmes habits qu'il avait enfant ? A moins que les vêtements ne grandissent avec le corps! Non, c'est qu'à son tombeau un étranger, par pitié, a coupé une boucle de ses cheveux, ou qu'avec des espions de ce pays... LE VIEILLARD Mais ces étrangers, où sont-ils ? Je veux les voir et les interroger sur ton frère. Oreste et Pylade apparaissent sur le seuil de la chaumière. ÉLECTRE Les voici qui sortent de la maison, d'un pas rapide. LE VIEILLARD Oui, ils sont de noble race, mais ce signe est parfois de mauvais aloi; car beaucoup d'hommes, malgré leur noblesse, ont une âme de manant. N'importe... (A Oreste et Pylade) Étrangers, je vous adresse mon salut. ORESTE Salut, vieillard! (A Électre) Quel est, Électre, cette vieille ruine d'homme ? Est-il de tes amis ? ÉLECTRE C'est lui qui éleva mon père, étranger. ORESTE Que dis-tu ? C'est lui qui a dérobé ton frère ? ÉLECTRE Oui, c'est lui qui l'a sauvé, s'il vit encore. ORESTE Eh bien, pourquoi me regarde-t-il avec cette insistance comme s'il examinait l'empreinte brillante d'une pièce d'argent ? Est-ce qu'il me trouve une ressemblance avec quelqu'un ? ÉLECTRE C'est peut-être la joie de voir un jeune homme de l'âge d'Oreste. ORESTE Oui, son ami. — Mais qu'a-t-il à tourner ainsi autour de moi ? ÉLECTRE Moi aussi, à le voir faire, je suis tout étonnée, étranger. LE VIEILLARD O ma souveraine, prie les dieux, Électre, ma fille... ÉLECTRE (ironique) Pour les biens qu'ils me donnent, ou ne me donnent pas? LE VIEILLARD Pour avoir obtenu le cher trésor que te révèle un dieu. ÉLECTRE Vois : j'invoque les dieux. Mais que veux-tu dire, vieillard ? LE VIEILLARD Regarde-le donc, ô mon enfant : n'est-ce pas ce que tu as de plus cher ? ÉLECTRE Depuis un moment, j'ai peur que tu n'aies plus ton bon sens. LE VIEILLARD Je n'ai pas mon bon sens, moi, quand je vois ton frère ? ÉLECTRE Qu'as-tu dit, vieillard ? Parole inespérée! LE VIEILLARD Je vois ici Oreste, le fils d'Agamemnon. ÉLECTRE Quel signe as-tu vu, auquel je puisse croire ? LE VIEILLARD Sa cicatrice près du sourcil : jadis, chez son père, en poursuivant un faon avec toi, en tombant il s'est blessé. ÉLECTRE Que dis-tu ? Oui, je vois la marque de sa chute. LE VIEILLARD Et tu tardes à tomber dans les bras d'un être cher ? ÉLECTRE Ah! non, vieillard, je n'hésite plus. Ces signes que tu me montres ont convaincu mon coeur... Ah!... Enfin tu m'apparais! Je t'ai, contre toute espérance ! Elle s'est jetée dans les bras d'Oreste. ORESTE Tu es à moi, enfin! ÉLECTRE Non, je ne l'aurais jamais cru! ORESTE Jamais non plus je ne l'ai espéré! ÉLECTRE Est-ce bien toi ? ORESTE Oui, un allié pour toi, le seul. ÉLECTRE ... (lacune)... ORESTE Si je peux relever le filet que je tends. ÉLECTRE J'ai confiance. Il ne faut plus croire aux dieux, si l'injustice doit triompher de la justice. LE CHŒUR Tu es venu, tu es venu, ô jour tant attendu ! Tu as brillé; tu as montré dans tout son éclat, à notre cité, le flambeau qui longtemps exilé du palais paternel — le malheureux ! — est de retour après avoir tant erré ! C'est un dieu, oui, c'est un dieu qui nous ramène la victoire, ô mon amie. Élève les mains, élève la voix, lance tes prières vers les dieux pour que la Fortune favorise le retour de ton frère en sa patrie. ORESTE C'est bien. J'éprouve de douces joies à ces embrassements, mais nous les goûterons à nouveau plus tard. (Au vieillard.) Toi, vieillard — car tu es venu à propos —, parle : que faut-il faire pour punir le meurtrier de mon père et ma mère qui a contracté avec lui un mariage impie ? Ai-je encore dans Argos le dévouement de quelques amis ? Ou sommes-nous entièrement ruinés, comme notre fortune ? Avec qui me concerter ? De nuit, ou pendant le jour ? Quel chemin prendre pour atteindre mes ennemis ? LE VIEILLARD O mon enfant, la Fortune est contre toi : tu n'as plus d'amis. C'est une aubaine rare que de trouver quelqu'un pour partager avec nous également nos bonheurs et nos malheurs. Or tu es ruiné de fond en comble, entièrement, pour tes amis, et tu ne leur as même pas laissé l'espérance. Sache-le bien : dans ton bras seul et ton destin sont toutes tes chances de recouvrer le palais de ton père et ta cité. ORESTE Que devons-nous donc faire pour atteindre ce but ? LE VIEILLARD Tuer le fils de Thyeste, et ta mère. ORESTE Je suis venu chercher cette couronne : mais comment la saisir ? LE VIEILLARD En pénétrant dans l'enceinte des murs, c'est impossible, quand même tu le voudrais. ORESTE Il est donc entouré de gardes et de lances ? LE VIEILLARD Oui. Il te craint; il n'en dort pas, c'est clair. ORESTE Bien. A toi par conséquent de me guider, vieillard. LE VIEILLARD Écoute-moi. Je viens d'avoir une idée. ORESTE Puisses-tu me donner un bon conseil, et moi en profiter! LE VIEILLARD J'ai aperçu Égisthe, en me traînant jusqu'ici. ORESTE Oui ? J'ai plaisir à t'entendre. En quels lieux ? LE VIEILLARD Ici, tout près, dans les champs où paissent ses chevaux. ORESTE Que faisait-il ? Je vois un espoir de sortir de notre détresse. LE VIEILLARD Il préparait une fête en l'honneur des Nymphes, à ce qu'il m'a semblé. ORESTE Pour un enfant né, ou un enfant à naître ? LE VIEILLARD Je ne sais qu'une chose : il se préparait à immoler un taureau. ORESTE Combien d'hommes avait-il ? Était-il seul avec des valets ? LE VIEILLARD Il n'y avait pas un Argien, seulement une troupe de serviteurs. ORESTE N'y en a-t-il pas un qui puisse me reconnaître, vieillard ? LE VIEILLARD Ce sont des esclaves qui ne t'ont jamais vu. ORESTE Seraient-ils pour nous, si je triomphais ? LE VIEILLARD Oui, c'est le propre des esclaves; et c'est heureux pour toi. ORESTE Comment pourrai-je m'approcher de lui ? LE VIEILLARD Avance-toi jusqu'à un endroit d'où, en sacrifiant, il te voie. ORESTE C'est près de la route même, à ce que je comprends, que sont ses champs ? LE VIEILLARD Oui. En te voyant il t'invitera au banquet (129). ORESTE Funeste convive, si un dieu le veut! LE VIEILLARD Pour le reste, avise toi-même, selon les événements. ORESTE C'est bien. — Mais ma mère, où est-elle ? LE VIEILLARD A Argos. Bientôt elle sera près de son mari, pour le festin. ORESTE Pourquoi n'est-elle pas partie en même temps que son mari ? LE VIEILLARD Elle craint le blâme du peuple : elle est restée derrière. ORESTE Je comprends. Elle sait qu'elle est mal vue de la ville. LE VIEILLARD Oui. On déteste une femme impie. ORESTE Comment la tuer en même temps que lui ? ÉLECTRE (s'avançant) C'est moi qui préparerai le meurtre de notre mère. ORESTE Pour l'autre, la Fortune mènera tout à bien. ÉLECTRE Qu'elle nous aide tous les deux! ORESTE Cela sera. — Mais quel moyen trouves-tu pour tuer notre mère ? ÉLECTRE Va dire, vieillard, à Clytemnestre ceci... Annonce-lui que j'ai accouché d'un garçon. LE VIEILLARD Depuis quelque temps déjà, ou tout récemment ? ÉLECTRE Dis-lui qu'est venu le temps de purifier l'accouchée (130). LE VIEILLARD En quoi te servira ce mensonge, pour tuer ta mère ? ÉLECTRE Elle viendra, en apprenant que je relève de couches. LE VIEILLARD Quoi ? Tu crois qu'elle s'intéresse à toi, ô ma fille ? ÉLECTRE Oui. Elle pleurera même sur la condition de mon enfant. LE VIEILLARD Peut-être. Mais j'en reviens à ma première question. ÉLECTRE Si elle vient, il est sûr qu'elle mourra. LE VIEILLARD Soit. Supposons que je l'amène jusqu'aux portes de cette maison. ÉLECTRE Il y aura peu à faire pour qu'elles deviennent les portes de l'Hadès. LA VIEILLARD Que je meure si je vois enfin ce spectacle! ÉLECTRE Avant tout, conduis mon frère, vieillard. LE VIEILLARD Oui. A l'endroit où, en ce moment, Égisthe sacrifie aux dieux. ÉLECTRE Puis va au-devant de ma mère lui faire part de mon désir. LE VIEILLARD Si bien qu'elle croira l'entendre de ta propre bouche. ÉLECTRE (à Oreste) Toi, c'est le moment d'agir : le sort t'a désigné pour le premier meurtre. ORESTE Je pars, pourvu qu'on me montre le chemin. LE VIEILLARD Eh bien, c'est moi qui vais t'accompagner, et avec plaisir. ORESTE (dans un geste de supplication) O Zeus paternel vengeur de mes ennemis... ÉLECTRE Aie pitié de nous : nos souffrances méritent la pitié. LE VIEILLARD Oui, aie pitié d'enfants qui sont nés de ton sang. ORESTE Et toi, Héra, qui règnes sur les autels de Mycènes... ÉLECTRE Donne-nous la victoire, si nos voeux sont justes. LE VIEILLARD Oui, inflige un châtiment qui vengera leur père. ORESTE Et toi qu'un meurtre impie a précipité sous la terre, ô mon père... ÉLECTRE (se laissant tomber sur le sol en même temps qu'Oreste et le vieillard) Terre souveraine à qui je donne mes mains... LE VIEILLARD ... viens à l'aide, viens à l'aide de tes enfants si chers. ORESTE Aujourd'hui, viens, et amène à notre secours tous les morts,... ÉLECTRE... ceux qui, avec toi, ont vaincu de leur lance les Phrygiens... LE VIEILLARD ... et tous ceux qui exècrent des assassins sacrilèges. ORESTE As-tu entendu, ô victime pitoyable de ma mère ? LE VIEILLARD Oui, tout cela, ton père l'entend. (Ils se relèvent.) Mais partons, il est temps. ÉLECTRE Auparavant, j'ajoute, et je le dis bien haut, Égisthe doit mourir. Si, vaincu dans la lutte, tu succombes mortellement frappé, je suis morte, moi aussi : ne crois pas que je survive. Je me frapperai le foie d'un glaive à-deux tranchants. Je vais rentrer dans la maison pour le tenir tout prêt. S'il m'arrive une nouvelle heureuse de toi, toute la maison retentira de cris de joie; si tu meurs, ce seront des cris contraires. Voilà ce que j'ai à te dire. ORESTE Je comprends tout. ÉLECTRE Maintenant, il faut que tu sois un homme. (Oreste et le vieillard partent, suivis de Pylade et des serviteurs.) Et vous, femmes, signalez-moi les cris de ce combat. Moi, je veillerai. L'épée sera toute prête; je la tiendrai levée. Non, si je suis vaincue, je ne laisserai pas à mes ennemis leur vengeance : ils n'outrageront pas mon corps. LE CHŒUR Strophe I. — L'agneau (132) était encore sous sa tendre mère quand jadis aux montagnes d'Argos, comme en reste le souvenir dans les légendes chenues, soufflant dans ses chalumeaux harmonieux, Pan (133) joua un hymne mélodieux, Pan, le protecteur des campagnes, et entraîna l'agneau à la belle toison d'or. Debout sur les marches de pierre, le héraut crie : « A l'assemblée ! A l'assemblée, Mycéniens ! Venez voir du bonheur de nos tyrans le prodige annonciateur. » Et les choeurs glorifiaient la maison des Atrides. Antistrophe I. — Les sanctuaires se dévoilaient, éclatants d'or incrusté; par la ville étincelait le feu sur les autels des Argiens ; la flûte de lotos envoyait à l'écho ses sons les plus beaux, cette servante des Muses. Des chants portaient jusqu'aux nues les prodiges de l'agneau d'or ... (texte incertain)... En secret, pour sa couche, il a séduit l'épouse (134) chérie d'Atrée. Il emporte le prodige dans le palais. Revenu à l'assemblée, il crie qu'il détient l'agneau cornu à la toison d'or, chez lui. Strophe II. — C'est alors, oui, alors que Zeus changea la route lumineuse des astres, du Soleil (135) brillant et de l'Aurore au front radieux. C'est vers l'Occident que s'avance la voûte céleste et sa flamme ardente allumée par un dieu; les nuées humides s'en vont vers Arctos (136); desséchés, les séjours d'Ammon (137) se consument sans connaître la rosée, privés des pluies bienfaisantes de Zeus. Antistrophe II. — On dit — mais la légende a peu de créance auprès de moi (138) — que le soleil au visage d'or s'est détourné, a déplacé sa demeure de feu, au dam des humains, afin de satisfaire à la justice des mortels. Ces contes effrayants pour les humains sont profitables au culte des dieux. Tu ne t'en es plus souvenue et tu as tué ton mari, ô soeur d'il¬lustres frères (139). LA CORYPHÉE Hélas! hélas ! Amies, avez-vous entendu le cri ? — A moins qu'une illusion vaine ne m'ait saisie. On dirait le tonnerre souterrain de Zeus (140). Écoute. Voici que, non confus cette fois, s'élèvent des bruits. Maîtresse, sors de ta maison. Électre. Réapparaît Électre. ÉLECTRE Amies, qu'y a-t-il ? Où en sommes-nous du combat? LA CORYPHÉE Je ne sais rien, sinon que j'entends le cri de la mort. ÉLECTRE J'ai entendu, moi aussi; c'est au loin, mais j'entends. LA CORYPHÉE Oui, la voix arrive de loin, mais elle est bien distincte. ÉLECTRE Est-ce un Argien qui gémit, ou un de ceux que j'aime ? LA CORYPHÉE Je ne sais. Tout se mêle en un concert de cris (141). ÉLECTRE Je dois me tuer : c'est là ce que tu me cries. Pourquoi tarder ? Elle lève son glaive. LA CORYPHÉE Arrête. Assure-toi de tes destinées. ÉLECTRE Non; nous sommes vaincus. Car où sont les messagers ? LA CORYPHÉE Il en viendra. Ce n'est pas chose facile que de tuer un roi! Arrive un messager. LE MESSAGER Victoire! O vierges de Mycènes, Oreste est vainqueur : je l'annonce à tous ses amis. L'assassin d'Agamemnon, Égisthe, gît à terre. Allons, il faut rendre grâce aux dieux. ÉLECTRE Qui es-tu, toi ? Pourquoi tes nouvelles seraient-elles vraies ? LE MESSAGER Ne sais-tu pas que je suis un serviteur de ton frère ? Tu l'as bien vu. ÉLECTRE O très cher ami, la frayeur m'empêchait de reconnaître tes traits. Mais maintenant je me les rappelle bien. Que dis-tu ? Il est mort, l'odieux assassin de mon père ? LE MESSAGER Il est mort; je te le répète une seconde fois, puisque tu le désires. ÉLECTRE O dieux! Justice, qui vois tout, tu es enfin venue! Mais de quelle façon, par quels moyens a-t-il tué le fils de Thyeste ? Je veux le savoir. LE MESSAGER Quand nous eûmes porté nos pas hors de ta demeure, nous allâmes, sur la route que les chariots sillonnent de deux ornières, jusqu'à l'endroit où se trouvait l'illustre roi de Mycènes. Il était dans ses jardins bien irrigués. Tout en se promenant il cueillait du myrte tendre pour en tresser une couronne. En nous voyant, il crie : « Salut, étrangers! Qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? Quelle est votre patrie ? » Oreste répond : « La Thessalie. Nous allons sur les rives de l'Alphée (142) sacrifier à Zeus Olympien. » A ces mots, Égisthe s'écrie : « Aujourd'hui, il faut vous arrêter chez moi, à mon foyer, et prendre place au festin : je sacrifie aux Nymphes (143) un taureau. En vous levant dès l'aurore, vous ne perdrez pas de temps... Allons, entrons dans la maison — et tout en disant ces mots, il nous prenait la main et nous emmenait —, vous ne pouvez pas refuser. » Quand nous fûmes chez lui, il dit : « Qu'on apporte au plus vite des bains à mes hôtes, pour qu'ils puissent se tenir devant l'autel, près des eaux lustrales. » Mais Oreste : « Nous venons de nous purifier en nous baignant dans les courants limpides du fleuve. Si des étrangers ont le droit de sacrifier avec les citoyens, Égisthe, nous sommes prêts, nous ne refusons pas, roi. » Ils abandonnèrent donc ce sujet d'entretien. Les serviteurs déposent leurs lances, sauvegarde du maître, et tous mettent la main à l'ouvrage. Les uns apportaient le vase pour recueillir le sang, les autres levaient les corbeilles; d'autres allumaient le feu et, autour du foyer, rangeaient les marmites; tout le toit retentissait. Prenant des grains d'orge, l'amant de ta mère les répand sur l'autel en prononçant ces mots : « Nymphes des rochers, puissions-nous vous offrir souvent des sacrifices, moi et l'épouse qui vit à mon foyer, la fille de Tyndare, et connaître le bonheur comme en ce jour, et mes ennemis le malheur! » Il désignait Oreste et toi. Mon maître faisait des voeux contraires, mais à voix basse, et demandait de recouvrer le palais paternel. Dans une corbeille, Égisthe prend un couteau droit, coupe une touffe de poils du jeune taureau, sur le feu sacré la place de la main droite, frappe le veau que les serviteurs ont soulevé sur leurs épaules. Il dit à ton frère : « Entre les mérites des Thessaliens, on vante celui qu'ils ont de bien dépecer un taureau et de dresser les chevaux. Prends ce fer, étranger, et montre que la réputation des Thessaliens est méritée. » Oreste saisit de ses deux mains le couteau dorien bien trempé. Il dégrafe son élégant manteau et le rejette de ses épaules. Il choisit Pylade pour l'aider dans ces opérations; il écarte les serviteurs; il saisit le veau par la patte, met à nu les chairs blanches en étendant le bras. Il lui faut moins de temps pour écorcher la bête qu'à un coureur à cheval pour achever le double diaule (144); puis il ouvre les flancs. Égisthe prend en ses mains les parties sacrées et les examine. Un lobe du foie manquait; les vaisseaux et près d'eux la vésicule biliaire annonçaient, à son examen, de funestes destins. Égisthe s'assombrit. Mon maître lui demande : « Pourquoi ce découragement ? » — « O étranger, je redoute une ruse du dehors. Il y a un homme qui me hait plus que tout au monde, le fils d'Agamemnon, l'ennemi de ma maison. » Mais Oreste répond : « Quoi! tu crains la ruse d'un exilé, toi qui règnes sur une cité! Non! Pour que nous nous régalions de la fressure, qu'on apporte, au lieu de la lame dorienne, un coutelas de Phthia : je briserai le sternum. » Il saisit le couteau et coupe. Égisthe prend les viscères, les examine en les triant. Il se penche en avant. Ton frère se dresse sur la pointe des pieds. Il le frappe aux vertèbres et lui fracasse le dos. Tout son corps, de haut en bas, s'agite en convulsions. Il pousse un grand cri et se tord dans les affres de la mort. A cette vue, les serviteurs se précipitent sur leurs lances pour lutter en nombre contre deux. Avec courage, Pylade et Oreste se dressent, font face en pointant leur épée. Oreste dit : « Je ne viens pas ici en ennemi de la cité ni de mes gens. Je me suis vengé du meurtrier de mon père. Je suis le malheureux Oreste. Ne me tuez pas, vieux serviteurs de mon père. » En entendant ces mots, ils retiennent leurs lances. Oreste est reconnu par un vieillard depuis longtemps dans le palais. Ils couronnent aussitôt la tête de ton frère, transportés, poussant des cris de joie. Oreste vient te montrer la tête, non pas de la Gorgone, mais d'Égisthe que tu hais. Meurtre pour meurtre : Égisthe a payé aujourd'hui, avec usure, sa dette au mort. LE CHŒUR Strophe. — Mêle tes pas à ma danse, ô amie ; comme le faon, dans les airs bondis, légère, rayonnant de joie. Pour sa victoire, une couronne plus glorieuse que celles remportées sur les rives de l'Alphée (145) est décernée à ton frère. Allons, accompagne ma danse de ton chant de triomphe. ÉLECTRE O lumière! ô quadrige éclatant du soleil! ô terre! ô nuit! que seule, hier, voyaient mes regards! Aujourd'hui, mes yeux se dessillent à la liberté, aujourd'hui qu'Égisthe est tombé, le meurtrier de mon père. Allons ! tous les bijoux que je garde enfermés dans ma maison pour en parer ma chevelure, je vais les chercher, amies, pour couronner la tête de mon frère, car il apporte la victoire. LE CHOEUR Antistrophe. — Oui, lève tes bijoux pour orner sa tête ; et mon chœur, cher aux Muses, dansera sa danse. Aujourd'hui nos anciens rois vont régner à nouveau sur le pays, les rois qui nous sont chers. La justice a renversé nos injustes tyrans. Mais allons ! que le son de la flûte accompagne mon allégresse ! Arrive Oreste, suivi de Pylade et des serviteurs, qui portent le corps d'Égisthe. ÉLECTRE O glorieux vainqueur, né d'un père qui remporta la victoire dans le combat livré sous Ilion, Oreste, reçois ces bandeaux pour les boucles de ta chevelure. Car te voilà revenu chez nous non pas après avoir gagné, vaine épreuve, la course des six plèthres (146), mais tu as tué un ennemi, Égisthe, qui a fait périr ton père et le mien. Et toi, ô son compagnon d'armes, enfant élevé par le plus pieux des hommes (147), Pylade, reçois cette couronne de ma main; car tu as une part égale à la sienne dans cet exploit. Puissé-je vous voir toujours heureux, tous les deux! ORESTE Ce sont les dieux d'abord, crois-le bien, Électre, qui sont les instigateurs de notre bonheur. Loue-moi ensuite; mais je n'ai été que le serviteur des dieux et de la Fortune. Oui je reviens — ce ne sont pas des phrases, mais la réalité — après avoir tué Égisthe; et pour permettre à quiconque de le constater nettement, je t'apporte le mort lui-même. Si tu le désires, expose-le en pâture aux bêtes fauves, ou livre-le aux oiseaux de proie, enfants de l'éther, en le fichant sur un pal. Il est maintenant ton esclave, lui qu'on appelait hier ton maître. ÉLECTRE J'ai honte, mais je veux pourtant te dire... ORESTE Quoi ? Parle, tu n'as rien à craindre. ÉLECTRE Outrager les morts ne va-t-il pas m'attirer le blâme ? ORESTE Il n'est personne qui puisse te le reprocher. ÉLECTRE Il est difficile de se concilier la ville : elle aime à médire. ORESTE Dis ce que tu désires, ma soeur; il n'y a pas de trêve légitime à la haine que nous avons vouée à cet homme! ÉLECTRE Eh bien, soit! D'abord par quelles injures commencer ? Par lesquelles finir ? Lesquelles placer au milieu de mon discours (148) ? Et cependant, chaque matin, jamais je n'omettais de me répéter à moi-même ce que je voulais te dire les yeux dans les yeux, si j'étais libre enfin de mes anciennes craintes. Aujourd'hui, donc, je le suis. Je vais m'acquitter envers toi en te disant les injures que de ton vivant j'aurais voulu t'adresser. Tu m'as perdue; tu nous as rendus orphelins d'un père chéri, lui et moi, qui ne t'avions fait aucun mal. Pour épouser — dans quelle honte! — ma mère, tu as tué son mari, le chef des Grecs, toi qui n'étais même pas allé en Phrygie. A quel degré de folie en es-tu arrivé! Quoi ! Tu as espéré trouver en ma mère une femme sans vice, après avoir souillé la couche de mon père ? Mais qu'il le sache : celui qui a séduit la femme d'autrui pour s'unir à elle en secret et qui est obligé de l'épouser ensuite est un malheureux s'il croit que la pudeur qu'elle n'a pas observée là-bas, elle l'observera chez lui. Tu menais la vie la plus misérable, au palais, sans connaître ton mal. Tu savais fort bien que tu avais contracté une union impie, et ma mère qu'elle avait en toi un mari sacrilège. Mais criminels tous deux, vous vous aveugliez l'un l'autre sur votre condition, elle sur la tienne, et toi sur son vice. Tous les Argiens disaient sur ton passage : « C'est le mari de cette femme », et non : « C'est la femme de ce mari. » Pourtant quelle honte que la femme commande à la maison, non le mari. Et comme je déteste que des enfants portent le nom, non pas de l'homme, leur père, mais celui de leur mère! Quand il fait un mariage brillant et supérieur à sa condition, l'homme n'est rien, on ne parle que de la femme. Ce qui surtout t'a trompé, dans ton ignorance, c'est que tu te flattais d'être quelqu'un, fort que tu étais de tes richesses. Mais elles ne sont rien, ne nous étant don-nées que pour un temps très court. Le caractère, voilà ce qui dure; la richesse, non. Le caractère subsiste indéfiniment et triomphe des malheurs. Mais l'opulence, quand elle est injuste et jointe à la grossièreté, elle s'en-vole des palais : elle n'a fleuri que peu de jours. Quant à ta conduite avec les femmes — il n'est pas beau à une vierge de parler de cela —, je m'en tais, mais je me ferai comprendre à mots couverts. Tu étais inso¬lent, possédant le palais royal et nanti de ta beauté. Puisse mon mari, à moi, avoir non l'air d'une vierge, mais un caractère viril! Car les enfants de tels hommes sont attachés à Arès; les bellâtres sont l'ornement des choeurs et rien de plus. Il est apparu avec le temps que tu ne savais rien et tu as subi ta peine. Ainsi, qu'un criminel, pour avoir couru en beauté le premier sens du stade, ne s'en aille pas croire qu'il a vaincu la Justice avant d'avoir approché la ligne de but et dépassé la borne finale de la vie (149). LA CORYPHÉE Il a commis des crimes horribles; horrible est le châtiment qu'il vous paie, à toi et à lui. La Justice a une grande puissance.(version différente des personnages en grec et en français) ORESTE Allons, emportez ce corps dans la maison et cachez-le dans l'ombre, serviteurs : quand ma, mère arrivera, je ne veux pas qu'elle voie le cadavre, avant d'être frappée. Les serviteurs enlèvent le cadavre. On aperçoit au loin le char de Clytemnestre. ÉLECTRE Arrête... Changeons de sujet. ORESTE Qu'y a-t-il ? Est-ce un secours venu de Mycènes ? Que vois-le ? ÉLECTRE Non, c'est ma mère, celle qui m'a conçue. ORESTE Ah! quelle magnificence dans son char et ses vêtements ! ÉLECTRE C'est en beauté (150) qu'elle vient se jeter dans nos filets. ORESTE Que faire ? C'est notre mère. Allons-nous l'égorger (151) ? ÉLECTRE Es-tu pris de pitié, à la vue de ta mère ? ORESTE Hélas !Comment tuer celle qui m'a mis au monde et nourri ? ÉLECTRE Comme elle a fait périr ton père et le mien. ORESTE O Phoibos, quel oracle insensé as-tu rendu... ÉLECTRE Si Apollon est insensé, qui est sage ? ORESTE ... en m'ordonnant le meurtre abominable de ma mère ! ÉLECTRE A quel mal t'exposes-tu en vengeant ton père ? ORESTE On m'accusera de parricide, et j'étais pur. ÉLECTRE En ne vengeant pas ton père, tu seras impie. ORESTE Je paierai à ma mère le sang versé; je serai châtié. ÉLECTRE Mais qui te punira, si tu ne venges pas ton père ? ORESTE N'est-ce pas un mauvais démon (152) qui m'a parlé sous les traits du dieu ? ÉLECTRE Assis sur le trépied sacré ? Pour moi, je ne le pense pas. ORESTE Je ne pourrai jamais croire que cet oracle est juste. ÉLECTRE Prends garde de faiblir et de tomber dans la lâcheté. Va! Tends-lui le même piège qu'elle a tendu à son mari pour le faire périr avec l'aide d'Égisthe. ORESTE J'entre. Terrible est l'entreprise où je m'engage, ter¬rible l'acte que je vais accomplir. Si telle est la volonté des dieux, soit. Mais combien amère et sans douceur est pour moi cette prouesse. Il se précipite dans la maison. Clytemnestre, sur un char luxueux, suivie d'esclaves troyennes, fait son entrée. LE CHOEUR Ah ! Reine du pays d'Argos, fille de Tyndare et soeur des deux vaillants enfants (153) de Zeus qui, au nombre des astres, habitent l'éther enflammé et ont la charge de sauver les mortels dans le tumulte des flots, salut ! je te vénère à l'égal des bienheureux pour ta richesse et ta grande félicité. Mais ta fortune, ménage-la : il en est temps, ô reine. CLYTEMNESTRE Descendez de voiture, Troyennes, et prenez-moi la main pour que je mette pied à terre. Les temples des dieux sont ornés des dépouilles de la Phrygie; moi, j'ai prélevé dans le butin ces femmes amenées du pays troyen, pour remplacer l'enfant (154) que j'ai perdue : faible compensation, mais c'est une belle acquisition pour ma maison. ÉLECTRE N'est-ce pas à moi, l'esclave chassée du palais paternel et qui habite une misérable chaumière, ô mère, de prendre ta main heureuse ? CLYTEMNESTRE J'ai là des esclaves : ne prends pas cette peine pour moi. ÉLECTRE Pourquoi ? Je suis une captive et tu m'as chassée de ma demeure. Mon palais conquis, j'ai été conquise (155), comme elles, orpheline d'un père, abandonnée. CLYTEMNESTRE Pourtant ce sont de tels desseins que ton père a conçus contre ceux des êtres qui devaient lui être le plus chers. Je parlerai. Quand une mauvaise réputation s'attache à une femme, on trouve de l'amertume à sa parole. En ce qui me concerne, c'est à tort. Voyons d'abord les faits : s'ils ont mérité la réprobation, la haine est juste; sinon pourquoi haïr ?Tyndare m'a donnée à ton père : il ne voulait pas ma mort, ni celle de mes enfants. Mais lui, il a persuadé ma fille qu'il allait la marier à Achille, et, en partant, il l'a emmenée loin du palais, à Aulis, où étaient ancrés les vaisseaux. Alors, il l'a étendue au-dessus de l'autel et il a moissonné la blanche joue d'Iphigénie. Si c'était pour préserver sa patrie de la ruine, ou faire la grandeur de sa maison, ou sauver ses autres enfants qu'il l'avait tuée, il sacrifiait un seul être à beaucoup d'autres et je lui aurais pardonné. Mais en réalité Hélène était une prostituée et l'homme qui l'avait prise pour épouse n'a pas su châtier la traîtresse : voilà pourquoi il a fait périr mon enfant. Mais enfin, bien qu'outragée, je ne me suis pas exaspérée et je n'aurais pas tué mon mari. Mais il m'est arrivé avec une fille, une ménade en furie. Il l'a introduite dans son lit et nous avons été deux épouses à vivre ensemble dans la même demeure. C'est un être dévergondé que la femme, je n'en disconviens pas. Mais, ce vice étant en elle, quand un mari commet la faute de mépriser le lit conjugal, la femme se laisse aller à imiter l'homme et se donne ailleurs un amant. Et alors c'est contre nous que le reproche éclate, et eux, les coupables, les hommes, n'encourent aucun blâme. Si de son palais on avait enlevé Ménélas furtivement (156), m'eût-il fallu tuer Oreste pour sauver Ménélas, mari de ma soeur ? Comment ton père l'aurait-il pris ? Ainsi donc lui, sans mériter la mort, avait le droit de tuer mes enfants, et moi je devais être châtiée par lui! Je l'ai tué; je me suis tour-née, seule voie qui me fût praticable, vers ses ennemis. Car, des amis de ton père, pour le tuer, qui se fût associée avec moi ? Parle, si tu en as envie, et prouve à ton tour, librement, que ton père n'a pas mérité la mort, en toute justice. LA CORYPHÉE Oui, la justice, tu l'as invoquée; mais ta justice est une honte (157). La femme, en toutes choses, doit céder au mari, si elle est raisonnable. Celle qui n'est pas de cet avis, je ne tiens même pas compte d'elle, dans mes raisonnements. ÉLECTRE Souviens-toi, mère, de tes dernières paroles : tu m'as donné le droit d'être franche. CLYTEMNESTRE Je le répète et je ne m'en dédis pas, mon enfant. ÉLECTRE Donc, après m'avoir entendue, mère, tu ne me maltraiteras pas (158) ? CLYTEMNESTRE Non; j'opposerai la douceur à tes sentiments (159). ÉLECTRE Je parlerai donc. Mes sentiments! C'est ce mot qui fera mon préambule. Que n'avais-tu, ô ma mère, toi, de meilleurs sentiments! Car votre beauté vous vaut une louange méritée, à Hélène et à toi. Mais vous êtes bien les deux soeurs, toutes les deux frivoles et indignes de Castor. Elle, c'est son enlèvement, consenti, qui a causé sa perte; toi, tu as fait périr le plus grand des héros de la Grèce. Tu avais un prétexte, dis-tu, et prétendais venger ton enfant en tuant un époux. Mais non. On ne te connaît pas aussi bien que moi. Avant que fût décidée la mort de ta fille, ton mari venait à peine de quitter le palais que déjà tu passais tout ton temps devant un miroir à arranger les tresses blondes de ta chevelure. Or une femme qui, en l'absence de son mari, travaille pour le dehors, à sa beauté, rayons-la du nombre des femmes honnêtes. Qu'a-t-elle besoin de montrer à l'extérieur les charmes de son visage si elle ne cherche pas à faire mal ? Or, je suis la seule de toutes les Grecques à le savoir, si le destin favorisait le parti des Troyens, tu étais joyeuse; s'ils avaient le dessous, tes yeux s'assombrissaient; tu ne souhaitais pas qu'Agamemnon revînt de Troie. Pourtant tu avais de belles raisons de te montrer sage. Tu avais un mari qui était loin d'être un lâche comme Égisthe, et la Grèce l'avait choisi pour commander à son armée. Ta soeur Hélène s'était conduite de telle façon que la comparaison pouvait t'apporter une grande gloire, car les vices mettent en relief les vertus et attirent sur elles les regards. Mais si, comme tu le prétends, mon père a tué ta fille, quel tort t'avions-nous causé, mon frère et moi ? Pourquoi, après l'assassinat de mon père, ne nous as-tu pas transmis le palais de nos pères ? Pourquoi as-tu apporté à un amant le bien d'autrui, et acheté à ce prix ton mariage ? Ton mari n'expie pas de l'exil l'exil de ton fils; il n'est pas mort pour expier ma mort, qui est deux fois plus cruelle que la mort de ma soeur, puisque je suis vivante. S'il faut répondre au meurtre par le meurtre pour que justice soit rendue, je te tuerai, moi, avec l'aide de ton fils Oreste, pour venger notre père. Si ton acte était juste, le nôtre aussi sera juste (160). (Au choeur) Quiconque, ne considérant que la richesse et la naissance, épouse une femme perverse est fou. Une épouse de condition modeste, mais vertueuse, vaut mieux pour un foyer que toutes les grandeurs. LA CORYPHÉE C'est le Hasard qui prend femme pour vous. Tantôt on tombe bien, tantôt on est moins heureux; voilà ce que je constate. CLYTEMNESTRE O ma fille, c'est naturel, ton père a toujours ton affection. Il en est ainsi : les uns sont du côté de l'homme, les autres au contraire aiment mieux leur mère que leur père. Je te pardonnerai. Aussi bien je ne suis pas tellement heureuse, mon enfant, de ce que j'ai fait. — Mais toi, tu restes ainsi, sans te baigner, mal vêtue, quand tu viens juste de relever de tes couches! Hélas! Malheur à moi! Misérable, quels desseins j'ai accomplis! Combien j'ai dépassé les bornes permises, dans ma colère contre mon mari ! ÉLECTRE Il est trop tard pour gémir : le mal est sans remède. Mon père est mort; mais celui qui erre loin du pays, ton fils, pourquoi ne le rappelles-tu pas ? CLYTEMNESTRE J'ai peur. Je considère mon intérêt, non le sien. Le meurtre de son père, dit-on, excite sa colère. ÉLECTRE Pourquoi cette férocité de ton mari contre nous ? CLYTEMNESTRE C'est son caractère. Toi aussi tu as une nature violente. ÉLECTRE C'est que je souffre. Mais je ferai taire ma colère. CLYTEMNESTRE Lui, de son côté, ne sera plus aussi dur pour toi. ÉLECTRE (ironique) Il fait le généreux! C'est qu'il habite dans ma maison (161). CLYTEMNESTRE Tu vois, c'est toi qui recommences à allumer de nouvelles querelles. ÉLECTRE Je me tais. Je le crains autant que je dois le craindre. CLYTEMNESTRE Laissons ce sujet. — Mais pourquoi m'appelais-tu, mon enfant ? ÉLECTRE Tu as appris, je crois, mon accouchement. A cette occasion, en mon nom, offre un sacrifice — car je ne sais pas, moi — pour la dixième lune de mon fils (162), selon la coutume. Je n'ai pas d'expérience : je n'ai pas encore eu d'enfant. CLYTEMNESTRE C'est l'affaire d'une autre, de celle qui t'a délivrée. ÉLECTRE Je me suis accouchée moi-même et j'ai mis au monde mon enfant toute seule. CLYTEMNESTRE Ta maison n'a donc pas d'amis dans le voisinage ? ÉLECTRE Personne ne veut avoir des pauvres pour amis! CLYTEMNESTRE Eh bien, je vais entrer, et puisque ton fils a atteint le nombre de jours prescrit, j'offrirai le sacrifice aux dieux. Puis, quand je t'aurai rendu ce service, j'irai au champ où mon mari sacrifie aux Nymphes. — (Aux serviteurs) Allons, serviteurs, emmenez mon attelage; mettez-le devant les mangeoires (163), et quand vous estimerez que j'ai terminé mon sacrifice aux dieux, revenez ici. Car je dois aussi avoir des égards pour mon mari. Les serviteurs emmènent l'attelage. ÉLECTRE Entre dans ma pauvre demeure. Prends garde de noircir ta robe aux murs couverts de suie. Tu vas offrir aux divinités (164) le sacrifice que tu leur dois. Clytemnestre entre dans la chaumière. La corbeille est préparée (165); le couteau est aiguisé qui a immolé le taureau (166) près duquel tu vas tomber frappée. Tu seras unie jusque dans la demeure d'Hadès à celui (167) dont tu partageais la couche (168) dans la lumière. C'est ainsi que moi, je te remercierai, et que tu me payeras, toi, la mort de mon père. Elle rentre dans la maison. LE CHOEUR Strophe. — O revirements des malheurs ! Ils tournent, les vents qui soufflent sur cette demeure. jadis, frappé dans son bain, est tombé mon roi, oui, mon roi. De ses cris ont retenti la voûte et les chaperons de marbre du palais. Il disait : « O malheureux ! Quoi, femme, tu vas m'assassiner quand après dix semailles je reviens dans ma chère patrie? » Antistrophe. — Voici que reflue la justice ! Elle traîne sous nos yeux l'épouse infidèle. L'infortuné ! son mari, après de longues années, revenait dans son palais et dans les murs que les Cyclopes ont élevés jusqu'au ciel. Avec son arme aiguisée elle l'a tué de sa propre main ; ses mains ont saisi une hache. La misérable ! C'était son époux, quelque tort qu'autrefois il ait eu envers la malheureuse ! Épode. — Comme une lionne des montagnes qui vit dans les chênaies des grasses terres, elle a perpétré son crime. CLYTEMNESTRE (169) O mes enfants, au nom des dieux, ne tuez pas votre mère ! LA CORYPHÉE Tu entends un cri sous ce toit ? CLYTEMNESTRE Hélas! A moi, à moi ! LA CORYPHÉE Je gémis moi aussi : ses enfants s'emparent d'elle. LE CHŒUR Oui, Dieu répartit la justice quand l'a décidé le Destin (170). Cruel est ton sort, mais impie fut ton crime, ô malheureuse, envers ton époux. On voit sortir de la chambre Électre, Oreste et Pylade. Une machine amène sur la scène les cadavres de Clytemnestre et d'Égisthe. LA CORYPHÉE. Mais les voici qui tout souillés du sang encore fumant de leur mère portent leurs pas hors de la maison : ces marques sont des trophées qui leur vaudront de tristes surnoms (171). Non, il n'y a point de maison plus malheureuse que celle des descendants de Tantale et il n'y en eut jamais. ORESTE Strophe I. — O Terre et toi, Zeus, qui vois tous les actes des mortels, contemplez ici du crime les victimes sanglantes, abominables, ces deux corps étendus sur le sol, frappés par ma main en expiation de mes souffrances............................ (Lacune) ............ ÉLECTRE C'est trop de larmes, ô mon frère ! Et j'en suis la cause, moi ! j'étais consumée de haine, malheureuse ! pour cette mère qui m'a mise au monde (172) ! LE CHŒUR Ah ! quel destin, quel destin est le tien, ô mère qui a mis au monde ... (lacune)... la cruauté d'un traitement horrible, et as enduré les souffrances les plus terribles de la part de tes enfants. Tu as expié le meurtre de leur père, justement. ORESTE Antistrophe I. — Ah ! Phoibos, ton oracle a chanté une justice obscure, mais manifestes sont les maux dont tu nous as accablés... (texte corrompu)... de la terre de Grèce. Dans quelle autre cité m'en aller? Quel hôte, quel homme pie vers ma tête dirigera ses regards? j'ai tué ma mère. ÉLECTRE Hélas ! hélas ! et moi? Où m'en aller? Dans quel choeur? A quelles noces? Quel époux me recevra dans sa couche nuptiale? LE CHŒUR A leur tour, tes pensées ont changé au souffle du vent. Tes pensées sont pieuses, maintenant ; tout à l'heure elles ne l'étaient pas. Tu as poussé à un crime horrible, amie, ton frère, contre sa volonté. ORESTE Strophe II. — Tu as bien vu comme la malheureuse a rejeté ses voiles, a découvert son sein"' au moment du meurtre? Hélas ! malheur à moi ! Sur le sol elle a traîné son corps, qui m'a enfanté. Et moi par les cheveux... LE CHŒUR je le sais. Par quelles douleurs es-tu passé en entendant les cris, les plaintes d'une mère qui t'a mis au monde ! ORESTE Antistrophe II. — Elle a poussé ce cri, en portant la main à mon menton (174): « Mon enfant, je te supplie. » A mes joues elle s'est suspendue, au point que mes mains ont lâché le glaive... LE CHŒUR La malheureuse ! Comment as-tu eu le courage de regarder le sang de ta mère expirante? ORESTE Strophe III....................... et moi, j'ai jeté mon manteau sur mes yeux, puis je l'ai immolée, plongeant mon glaive dans le cou de ma mère. ÉLECTRE Et moi, je t'ai encouragé et j'ai touché l'épée, avec toi. LE CHŒUR Tu as commis le plus horrible des crimes. ORESTE (à Électre en lui tendant un voile) Antistrophe III. — Prends. Couvre d'un voile les membres de ta mère et ferme ses blessures. (A Clytemnestre) Ce sont donc tes meurtriers que tu as mis au monde. ÉLECTRE Vois, mère que nous avons chérie, puis haïe, nous t'enveloppons de voiles. LE CHŒUR Terme aux malheurs épouvantables de cette maison ! Apparaissent les Dioscures, au-dessus de la scène. Mais voici qu'au-dessus du toit de cette demeure apparaissent... qui ? des démons ou quelques-unes des divinités célestes ? Car ce n'est pas là un chemin pour les mortels. Pourquoi se manifestent-ils aux yeux des humains ? LES DIOSCURES (175) Fils d'Agamemnon, écoute. Les Jumeaux, frères de ta mère, t'appellent, les Dioscures, Castor et mon frère Pollux que voici. Nous avions à peine apaisé une terrible tempête déchaînée contre un vaisseau (176) que nous sommes venus à Argos, car nous avons vu le meurtre de notre soeur, ta mère. Juste est son châtiment, mais non ton acte. Phoibos, oui, Phoibos — mais il est mon roi, je me tais —, tout sage qu'il est, ne t'a pas rendu un oracle sage. Approuvons-le; il le faut bien. Mais désormais tu dois faire ce qu'ont décidé la Moire et Zeus à ton sujet. Donne Électre pour femme à Pylade (177); qu'il l'emmène à son foyer. Toi, quitte Argos; car il ne t'est plus permis de fouler le sol de cette cité, après avoir tué ta mère. Les Kères terribles (178), les déesses à la face de chienne, vont lancer leur char à ta poursuite; en proie à la folie, tu vas errer. Arrivé à Athènes, embrasse la sainte statue de Pallas. Elle les écartera de toi en les frappant d'effroi et leurs terribles serpents ne t'atteindront pas : elle étendra au-dessus de ta tête le cercle de son bouclier à tête de Gorgone. Il y a là-bas une colline d'Arès où pour la première fois les dieux ont siégé afin de juger d'un crime sanglant lorsque le cruel Arès tua Hallirrothios, plein de colère, irrité qu'il était des noces impies de sa fille, Hallirrothios, fils du seigneur de la mer. Là existe un suffrage (179) très saint, sûr, institué par une des divinités. C'est là que toi aussi tu dois comparaître pour ton meurtre. L'égalité des suffrages te fera échapper à une sentence de mort. Loxias prendra l'accusation sur lui puisque c'est son oracle qui a commandé le meurtre de ta mère. Dans l'avenir il sera établi comme une loi que l'égalité des suffrages donnera gain de cause à l'accusé, toujours. Les terribles déesses, frappées de désespoir par ce jugement, près de la colline même se précipiteront dans une crevasse du sol; et il y aura là un oracle (180) sacré, révéré des mortels. Toi tu devras habiter une ville d'Arcadie (181), sur les rives de l'Alphée, près de l'enclos lycéen; ton nom sera donné à cette cité. Voilà ce que je te prédis. (Montrant le corps d'Égisthe) Le cadavre d'Égisthe, les citoyens d'Argos le mettront au tombeau. Quant à ta mère, Ménélas qui vient d'arriver à Nauplie, bien qu'il ait pris Troie depuis longtemps, avec l'aide d'Hélène l'ensevelira (182). Car c'est du palais de Protée qu'elle revient; elle a quitté l'Égypte; elle n'est même pas allée en Phrygie. Zeus, pour allumer la dis-corde et le carnage chez les mortels, a envoyé un fantôme d'Hélène à Ilion (183). Donc que Pylade, avec la vierge, qui est aussi épouse, s'en aille de la terre achéenne à son foyer; qu'il emmène celui qu'on appelle ton beau-frère sur la terre de Phocide et lui donne force richesses. Toi, porte tes pas par le col de la terre isthmique et va-t'en à l'heureuse demeure de Cécropie (184). Quand tu auras épuisé le lot de malheurs que t'a imposés le destin pour ton meurtre, tu vivras heureux, délivré de tes peines. LA CORYPHÉE O fils de Zeus, m'est-il permis de vous adresser la parole ? LES DIOSCURES Oui, vous n'êtes pas souillées par ces meurtres. ORESTE Puis-je parler, moi aussi, Tyndarides ? LES DIOSCURES Toi aussi. Je rejetterai sur Phoibos cet acte sanglant. LA CORYPHÉE Comment, étant dieux et les frères de cette morte, n'avez-vous pas chassé les Kères de sa demeure ? LES DIOSCURES C'est l'arrêt de la Fatalité qui les a poussés à cet acte nécessaire, ainsi que les ordres peu sages sortis de la bouche de Phoibos. ÉLECTRE Quel Apollon, quels oracles m'ont fait devenir, moi, la meurtrière de ma mère ? LES DIOSCURES Communes sont vos actions, communes vos destinées. La même malédiction lancée contre vos pères vous a tourmentés tous les deux. ORESTE O ma soeur, après un si long temps, à peine je t'ai revue qu'aussitôt je dois me priver de ton amour et te quitter, comme tu dois me quitter. LES DIOSCURES Elle a un mari et un foyer; elle n'est pas à plaindre, si ce n'est de quitter la cité des Argiens. ÉLECTRE Et quel sujet plus grand de larmes que de laisser la frontière de la patrie ? ORESTE Soit. Moi je vais quitter le palais de mon père et à la sentence d'étrangers soumettre le meurtre commis sur ma mère. LES DIOSCURES Courage. C'est dans la cité de Pallas que tu arriveras : elle est pieuse. Va, résigne-toi. ÉLECTRE Serre ta poitrine contre ma poitrine, ô frère chéri! Nous serons séparés, loin des demeures paternelles, parles sanglantes imprécations de notre mère. ORESTE Tends tes bras, étreins-moi. Comme sur le tombeau d'un mort verse un chant funèbre. LES DIOSCURES Hélas ! hélas ! terrible est cette plainte à entendre, même pour les dieux. Nous avons, moi et les habitants du ciel, de la pitié pour les mortels accablés de misères. ORESTE Je ne te verrai plus. ÉLECTRE Moi non plus, je ne m'approcherai plus de ton regard. ORESTE Ce sont là les dernières paroles que tu m'adresses. ÉLECTRE Adieu, ô ma cité! Adieu, adieu mille fois, vous mes concitoyennes. ORESTE Très fidèle amie, tu t'en vas déjà ? ÉLECTRE Je m'en vais, les yeux mouillés par la tendresse. ORESTE Pylade, adieu. Pars; épouse Électre. LES DIOSCURES A eux le soin de ce mariage. Électre et Pylade sortent. Mais voici les Chiennes (185). Fuis! Pars pour Athènes. Terribles, elles s'élancent sur tes traces; leurs mains sont des serpents; elles ont une peau noire; de terribles douleurs elles font leur pâture. Oreste s'enfuit. Nous, hâtons-nous vers la mer de Sicile, pour sauver les vaisseaux (186) dont la proue est battue par les vagues. Parcourant la plaine éthérée, nous ne venons pas en aide aux impies, mais ceux à qui la piété et la justice sont chères durant leur vie, nous les délivrons des terribles dangers et les sauvons. Ainsi, que personne à l'injustice ne consente et ne navigue avec les parjures! C'est ce que moi, un dieu, je proclame aux mortels. Les Dioscures disparaissent. LA CORYPHÉE Réjouissez-vous! Celui qui peut se livrer à la joie sans que le destin le frappe de quelque infortune, seul des mortels connaît la félicité.